ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.30; 91.140.30                                                                                                                        Únor 2006

Technické výkresy - Instalace - Vzduchotechnika,
klimatizace

ČSN 01 3454

 

Technical drawings - Installations - Ventilation and air conditioning systems

Dessins techniques - Installations - Installations aéraulique, climatisation

Technische Zeichnungen - Installationen - Lufttechnische Anlagen, Klimatisierung

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3454 z 1983-05-27.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2006                                                                                         74905
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 4

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 4

3          Všeobecné požadavky........................................................................................................................................................ 5

3.1       Rozměry a úprava výkresových listů................................................................................................................................ 5

3.2       Měřítka................................................................................................................................................................................... 5

3.3       Popisové pole...................................................................................................................................................................... 6

3.4       Odkazy................................................................................................................................................................................... 6

3.5       Číslo položky........................................................................................................................................................................ 6

3.6       Referenční označení........................................................................................................................................................... 6

3.7       Třídění a klasifikace dokumentů...................................................................................................................................... 6

3.8       Požadavky pro mikrografické zpracování........................................................................................................................ 7

3.9       Zpracování dokumentů na počítači.................................................................................................................................. 7

3.10     Strukturování dokumentace a správa dokumentů........................................................................................................ 7

4          Všeobecná pravidla zobrazování...................................................................................................................................... 7

4.1       Písmo a popisy.................................................................................................................................................................... 7

4.2       Technická data.................................................................................................................................................................... 7

4.3       Čáry........................................................................................................................................................................................ 8

4.4       Kótování................................................................................................................................................................................ 8

4.5       Zjednodušené označení tyčí a profilů.............................................................................................................................. 9

4.6       Zobrazení ploch v řezech................................................................................................................................................... 9

4.7       Zobrazování zařízení........................................................................................................................................................... 9

5          Základní informace pro návrh......................................................................................................................................... 11

6          Výkresy................................................................................................................................................................................. 11

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 11

6.2       Zobrazení půdorysu.......................................................................................................................................................... 12

6.3       Zobrazení svislého řezu................................................................................................................................................... 12

6.4       Prostorové zobrazení........................................................................................................................................................ 12

6.5       Výkresy komponentů, výrobní výkresy............................................................................................................................ 12

6.6       Schéma potrubí a přístrojů.............................................................................................................................................. 12

7          Související dokumenty...................................................................................................................................................... 12

Příloha A (informativní)................................................................................................................................................................. 13

Příloha B (informativní)................................................................................................................................................................. 14

Příloha C (informativní)................................................................................................................................................................. 17


Strana 3

Předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována v návaznosti na zavedené mezinárodní normy, které se týkají zobrazování, zhotovování technických dokumentů a strukturování informací.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČ 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace/SK 2 Technická dokumentace ve stavebnictví

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Radek Špaček


Strana 4

1 Předmět normy

Tato norma stanovuje základní požadavky pro zhotovování dokumentů vzduchotechnických zařízení a klimatizace ve stavebních a jiných objektech a zařízeních, a to především pomocí CAD systémů. Jedná se zejména o instalace, které jsou součástí technického zařízení budov (zařízení pro větrání a klimatizaci, požární odvětrání) nebo jsou nutné pro provoz technologických zařízení (zařízení pro odsávání a odprašování apod.).-- Vynechaný text --