ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.30                                                                                                                                   Srpen 2005

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

ČSN
EN 10226-3

01 4032

 

Pipes threads where pressure tight joint are made on the threads - Part 3: Verification by means of limit gauges

Filetage de tuyauteries pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 3: Vérification par calibres à limites

Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 3: Prüfung mit Grenzlehren

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10226-3:2005. Evropská norma EN 10226-3:2005 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10226-3:2005. The European Standard EN 10226-3:2005 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         73792
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

EN 10226-1:2004 zavedena v ČSN EN 10226-1:2005 (01 4032) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování

prEN 10226-2:2002 dosud nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO 7-2:1994 (25 4006) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry (idt ISO 7-2:1982)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 5.2.1, 5.2.2, 5.3, 5.5 a 7.1.1.1 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janák, IČ 49494635

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Dagmar Vondrová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10226-3
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Únor 2005
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.040.30

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

Pipes threads where pressure tight joint are made on the threads -
Part 3: Verification by means of limit gauges

 

Filetage de tuyauteries pour raccordement
avec étanchéité par le filetage -
Partie 3: Vérification par calibres à limites

Rohrgewinde für im Gewinde dichtende
Verbindungen -
Teil 3: Prüfung mit Grenzlehren

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-12-22.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2005 CEN     Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky               Ref. č. EN 10226-3:2005 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

4          Značky................................................................................................................................................................................... 6

5          Konstrukce kalibrů.............................................................................................................................................................. 8

5.1       Všeobecně........................................................................................................................................................................... 8

5.2       Kuželové závitové trny s úplným profilem (kalibry č. 1 a 2).......................................................................................... 8

5.3       Válcový závitový kroužek s úplným profilem (kalibr č. 3)............................................................................................. 13

5.4       Hladký kuželový kroužek (kalibr č. 4).............................................................................................................................. 15

5.5       Ověřovací kuželový závitový trn se zkráceným profilem (kalibr č. 5).......................................................................... 17

5.6       Ověřovací válcový závitový kroužek se zkráceným profilem (kalibr č. 6)................................................................... 19

6          Použití kalibrů a kontrola trubkových závitů................................................................................................................... 20

6.1       Všeobecně.......................................................................................................................................................................... 20

6.2       Kontrola vnitřních kuželových (Rc) a vnitřních válcových (Rp) závitů......................................................................... 20

6.3       Kontrola vnějších kuželových závitů (R)......................................................................................................................... 22

7          Rozměry a výrobní tolerance kalibrů, kontrola nových kalibrů a kontrola opotřebení kalibrů.............................. 23

7.1       Rozměry a výrobní tolerance kalibrů.............................................................................................................................. 23

7.2       Kontrola nových kalibrů.................................................................................................................................................... 31

7.3       Kontrola opotřebení kalibrů............................................................................................................................................. 31

7.4       Značení kalibrů.................................................................................................................................................................. 33

Příloha A (normativní)  Přehled kalibrů...................................................................................................................................... 34


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10226:2005) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a armatury pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do srpna 2005 dát status národní normy a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do srpna 2005.

Tento dokument je založen (s redakčními úpravami) na normě ISO 7-2 Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 2: Kontrola mezními závitovými kalibry.

EN 10226 sestává z následujících částí se společným názvem Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech:

      Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity - Rozměry, tolerance a označování

      Část 2: Vnější kuželové závity a vnitřní kuželové závity - Rozměry, tolerance a označování

      Část 3: Kontrola mezními závitovými kalibry

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tento dokument stanovuje proces, kterým se na součástech potrubních systémů a dalších výrobcích kontrolují pomocí mezních závitových kalibrů vnější a vnitřní kuželové závity a vnitřní válcové závity, jejichž rozměry a tolerance jsou podrobně stanoveny v EN 10226-1 a prEN 10226-2.

Popsaný systém kontrolování kalibry nemusí být vhodný, bez zvláštních opatření, pro kontrolu závitů na plastových výrobcích vyráběných vstřikováním.

Tento dokument neobsahuje všechny nezbytné požadavky týkající se úplné kontroly jakosti a rozměrů závitů. K zajištění dokonalé shody s EN 10226-1 a prEN 10226-2 je nutná doplňková kontrola nástrojů a zařízení a vizuální kontrola během výroby; například délku využitelného závitu na součástech s vnitřním závitem je nutné kontrolovat přímým měřením.

V příloze A je uveden přehled kalibrů obsažených v tomto dokumentu, včetně údajů týkajících se prvků závitů, které jsou jednotlivými kalibry kontrolovány a identifikačních čísel kalibrů.

V případě pochybnosti o shodě s požadavky EN 10226-1 a prEN 10226-2 se kalibry uvedené v této části EN 10226 považují za rozhodující pro prvky závitu, které se těmito kalibry na součásti kontrolují.-- Vynechaný text --