ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.200                                                                                                                                       Srpen 2005

Šnekové převody - Geometrie profilů šneku

ČSN 01 4750

                           idt ISO/TR 10828:1997 + ISO/TR 10828:1997/Cor. 1:1998-11

Worms gears - Geometry of worm profiles

Engrenages à vis cylindriques - Géométrie des profils de vis

Citované normy

ISO 701-1: -1) dosud nezavedena

ISO 1122-2: -2) dosud nezavedena

Porovnání s mezinárodním dokumentem

ČSN 01 4750 je identická s ISO/TR 10828:1997 + ISO/TR 10828:1997/TC 1:1998-11.

Vysvětlivky k textu převzatého dokumentem

Tato česká technická norma doplňuje ČSN 01 4602, 4.díl „Názvosloví ozubených převodů šnekové převody“ a podává návod k praktickému výpočtu tvarů závitů šneku s ohledem na proces jejich obrábění.

Tvary závitů šneků, které jsou součástí záběrového pole šnekového převodu, jsou v procesu obrábění obecně podmíněny:

      způsobem obrábění (soustružení, frézování, broušení);

      tvarem břitu nástroje;

      polohou nástroje vztažená k osové rovině šneku;

      průměrem kotoučových nástrojů (průměr brousicího kotouče).

Vypracování normy

Zpracovatel: GEARTEC.CZ, s.r.o., IČ 25043013, Ing. Kamil Větrovec

Technická normalizační komise: TNK 25, Ozubená kola

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

 

_______________

1)    Bude vydána. (Revize ISO 701)

2)    Bude vydána.

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72961
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Obsah

Strana

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 3

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 3

3          Všeobecně........................................................................................................................................................................... 3

3.1       Definice................................................................................................................................................................................. 3

3.2       Zásady použité v rovnicích................................................................................................................................................. 3

4          Profily..................................................................................................................................................................................... 4

4.1       Typ A...................................................................................................................................................................................... 4

4.2       Typ I........................................................................................................................................................................................ 7

4.3       Typ N.................................................................................................................................................................................... 11

4.4       Typ K.................................................................................................................................................................................... 13

4.5       Typ C.................................................................................................................................................................................... 17

5          Projekční roviny.................................................................................................................................................................. 21

5.1       Osová rovina....................................................................................................................................................................... 21

5.2       Posunutá rovina................................................................................................................................................................. 21

5.3       Čelní rovina......................................................................................................................................................................... 21

5.4       Normálná rovina................................................................................................................................................................ 21

Příloha A  Bibliografie................................................................................................................................................................... 22


Strana 3

Šnekové převody - geometrie profilů šneků

1 Předmět normy

V této technické normě jsou popsány profily závitů pěti nejobecnějších typů šneků, používaných k datu publikace této technické normy a jsou uvedeny rovnice jejich osových profilů.

Pět typů šneku obsažených v této technické normě je označeno písmeny A, C, I, K a N.-- Vynechaný text --