ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.30                                                                                                                                     Únor 2005

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní
válcové závity -

Rozměry, tolerance a označování


ČSN
EN 10226-1

01 4032

 

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads - Part 1: Taper external threads and parallel internal
threads - Dimensions, tolerances and designation

Filetage de tuyauterie pour raccordement avec étanchéité par le filetage - Partie 1: Filetages extérieurs coniques et
filetages intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et désignation

Rohrgewinde für im Gewinde dichtende Verbindungen - Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische Innengewinde -
Maße, Toleranzen und Bezeichnung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10226-1:2004. Evropská norma EN 10226-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 10226-1:2004. The European Standard EN 10226-1:2004 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                     72389
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

prEN 10226-3 dosud nezavedena

EN ISO 228-1:2003 zavedena v ČSN EN ISO 228-1:2003 (01 4033) Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování (idt ISO 228-1:2000)

Souvisící ČSN

ČSN ISO 7-1:1996 (01 4034) Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance
a označování (idt ISO 7-1:1994)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 7.1 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Jaroslav Janák, IČ 49494635

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Václav Voves


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 10226-1
EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 21.040.30

Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech -
Část 1: Vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity -
Rozměry, tolerance a označování

Pipe threads where pressure tight joints are made on the threads -
Part 1: Taper external threads and parallel internal threads -
Dimensions, tolerances and designation

 

Filetage de tuyauterie pour raccordement avec

étanchéité par le filetage -
Partie 1: Filetages extérieurs coniques et filetages

intérieurs cylindriques - Dimensions, tolérances et

désignation

Rohrgewinde für im Gewinde dichtende

Verbindungen -
Teil 1: Kegelige Außengewinde und zylindrische

Innengewinde - Maße, Toleranzen und

Bezeichnung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2004-02-02.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2004 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky           Ref. č. EN 10226-1:2004 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Definice................................................................................................................................................................................. 6

4          Značky a jejich význam....................................................................................................................................................... 7

5          Rozměry................................................................................................................................................................................ 8

6          Označování........................................................................................................................................................................... 8

7          Provedení závitu................................................................................................................................................................. 10

7.1       Tvar závitu............................................................................................................................................................................ 10

7.2       Název článku...................................................................................................................................................................... 11

8          Kontrolování kalibry........................................................................................................................................................... 13

9          Spoje s kombinací závitů................................................................................................................................................. 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 14


Strana 5

Předmluva

Tento dokument (EN 10226-1:2004) byl vypracován technickou komisí ECISS/TC 29 „Ocelové trubky a armatury pro ocelové trubky“, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do ledna 2005.

Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.

Tato norma je založena (s redakčními úpravami) na normě ISO 7-1 „Trubkové závity pro spoje těsnící na závitech - Část 1: Rozměry, tolerance a označování“. Trubkové závity podle této normy jsou rozměrově shodné s trubkovými závity podle normy ISO 7-1 a jsou s nimi plně zaměnitelné.

Tato norma sestává ze tří částí. Části 1 a 2 se vztahují na dva systémy závitového spojení běžně používané v Evropě a ve světě: předmětem části 1 jsou vnější kuželové trubkové závity a vnitřní válcové trubkové závity, předmětem části 2 jsou vnější kuželové trubkové závity a vnitřní kuželové trubkové závity. Část 3 stanovuje požadavky na kontrolu kalibry trubkových závitů podle částí 1 a 2.

Všeobecné požadavky na vnější kuželové trubkové závity jsou stanoveny v části 1 a v části 2 tak, aby každá z těchto částí obsahovala kompletní údaje týkající se příslušného systému závitového spojení.

Spojením součástí s trubkovými závity zhotovenými v rozměrech a tolerancích podle této normy mohou být dosaženy bezpečné a těsné spoje za předpokladu použití správné technologie montáže. Postupy používané k montáži závitových spojů závisejí na řadě faktorů, mezi které patří druh vnitřního závitu (válcový nebo kuželový), kvalita spojovaných závitů, materiály spojovaných součástí, použitá těsnicí hmota nebo měrný tlak mezi závity a moment utahování.

Vzhledem k odlišné technologii montáže používané u systémů kuželový závit/válcový závit a kuželový závit/kuželový závit se doporučuje, aby se v tomtéž potrubním systému nesměšovaly součásti s oběma druhy vnitřního závitu.

V příslušných výrobkových nebo základních evropských normách je zpravidla stanoveno, zda jsou u příslušných výrobků nebo účelů použití povoleny vnitřní závity válcové nebo kuželové. Je nutné, aby uživatelé zvolili druh vnitřního závitu tak, aby vyhovoval požadavkům na jejich výrobky nebo účel použití.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část EN 10226 stanovuje požadavky na tvar závitu, rozměry, tolerance a označování trubkových závitů velikosti 1/16 až 6 včetně, pro spoje, kde je těsnosti dosahováno lícováním závitů. Předmětem jsou vnější kuželové závity a vnitřní válcové závity určené pro trubky vhodné pro závitová spojení a pro armatury, tvarovky a další součásti potrubí spojované závitovými spoji.

K zajištění těsného spojení je nutné použít vhodnou těsnicí hmotu nebo měrný tlak v závitu.

POZNÁMKA 1 Závitové spoje s vnějšími kuželovými závity a vnitřními kuželovými závity jsou předmětem normy prEN 10226-2.

POZNÁMKA 2 Požadavky na vnější kuželové závity uvedené v normách EN 10226-1 a prEN 10226-2 jsou shodné.

POZNÁMKA 3 Trubkové závity pro spoje netěsnící na závitech, viz EN ISO 228-1.

POZNÁMKA 4 Doporučené systémy kalibrů pro kontrolu rozměrů a tvaru závitů jsou podrobně popsány v prEN 10226-3.-- Vynechaný text --