ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.120.20                                                                                                                                  Březen 2005

Posuzování shody -
Prohlášení dodavatele o shodě -
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN ISO/IEC 17050-1

01 5259

                                                                                        idt ISO/IEC 17050-1:2004

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity - Part 1: General requirements

Evaluation de la conformité - Déclaration de conformité du fournisseur - Partie 1: Exigences générales

Konformitätsbewertung - Konformitätserklärung von Anbietern - Teil 1: Allgemeine Anforderungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO/IEC 17050-1:2004. Evropská norma EN ISO/IEC 17050-1:2004 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO/IEC 17050-1:2004. The European Standard EN ISO/IEC 17050-1:2004 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se spolu s ČSN EN ISO/IEC 17050-2 (01 5259) z března 2005 nahrazuje ČSN EN 45014 (01 5259) z dubna 1999.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72376
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tato část ČSN EN ISO/IEC 17050 byla vytvořena s cílem stanovit všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě. Týká se jednoho ze tří typů potvrzení shody - potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). ČSN EN ISO/IEC 17050-1 spolu s vydáním ČSN EN ISO/IEC 17050-2 ruší a nahrazuje ČSN EN 45014:1999, která je svým obsahem identická s druhým vydáním ISO/IEC Pokynu 22:1996. ČSN EN ISO/IEC 17050 se skládá z následujících částí, které mají společný název Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě:

      Část 1: Všeobecné požadavky

      Část 2: Podpůrná dokumentace

Citované normy

ISO/IEC 17000:2004 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17000:2005 (01 0106) Posuzování shody - Slovník a základní principy (idt EN ISO/IEC 1700:2004)

Vypracování normy

Zpracovatel: Vladimír Ludvík, IČ 71661263, Ing. Vladimír Ludvík

Zaměstnanec Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                EN ISO/IEC 17050-1
EUROPEAN STANDARD                                                                        Říjen 2004
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 03.120.20                                                                                                  Nahrazuje EN 45014:1998

Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě -
Část 1: Všeobecné požadaky -

(ISO/IEC 17050-1:2004)

Conformity assessment - Supplier's declaration of conformity -
Part 1: General requirements
(ISO/IEC 17050-1:2004)

 

Evaluation de la conformité -
Déclaration de conformité du fournisseur -
Partie 1: Exigences générales
(ISO/IEC 17050-1:2004)

Konformitätsbewertung -
Konformitätserklärung von Anbietern -
Teil 1: Allgemeine Anforderungen
(ISO/IEC 17050-1:2004)

Tato evropská norma byla schválena CEN a CENELEC dne 30. září 2004.

Členové CEN a CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy. Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru nebo u kteréhokoliv člena CEN nebo CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN nebo CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru, má stejný status jako oficiální verze.

Členové CEN a CENELEC jsou národní normalizační orgány a národní elektrotechnické výbory Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

image004.jpg

image005.jpg

Řídicí centrum CEN:
rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

Ústřední sekretariát CENELEC:
rue de Stassart 35, B-1050 Brusel

© 2004 CEN/CENELEC  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě                         Ref. č. EN ISO/IEC 17050-1:2004 E
        a jakýmikoli prostředky jsou celosvětově vyhrazena                                                                     
        národním členům CEN a členům CENELEC.


Strana 4

 

Odmítnutí odpovědnosti za PDF

PDF disclaimer

Je přípustné, aby tento PDF soubor obsahoval vložené typy písma.

V souladu s licenční politikou Adobe je přípustné tento soubor tisknout nebo prohlížet, ale nesmí být editován. To neplatí o těch vložených typech písma, které nepodléhají licenci a jsou instalována v počítači na kterém se edice provádí.

This PDF file may contain embedded typefaces.

In accordance with Adobe's licensing policy, this file may be printed or viewed but shall not be edited unless the typefaces which are embedded are licensed to and installed on the computer performing the editing.

Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za její porušení odpovědnost.

In downloading this file, parties accept therein the responsibility of not infringing Adobe's licensing policy. The ISO Central Secretariat accepts no liability in this area.

Adobe je obchodní značka společnosti „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarových produktech, který vytváří tento PDF soubor, lze nalézt ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upravený tak, aby byl použitelný členskými organiza-cemi ISO. V případě nepravděpodobné události, a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát. Jeho adresa je uvedena níže.

Adobe is a trademark of Adobe Systems Incorporated.

Details of the software products used to create this PDF file can be found in the General Info relative to the file; the PDF-creation parameters were optimized for printing. Every care has been taken to ensure that the file is suitable for use by ISO member bodies. In the unlikely event that a problem relating to it is found, please inform the Central Secretariat at the address given below.

 

 

© ISO 2004

 

 

Všechna práva vyhrazena. Není-li jinak stanoveno, pak bez písemného povolení ISO anebo členského orgánu ISO ze země, kde byl takový požadavek vznesen, nemůže být žádná část této publikace reprodukována ani používána v jakékoli formě nebo jakýmikoli prostředky, elektronickými nebo mechanickými, včetně fotokopií a mikrofilmu.

Úřadovna autorských práv ISO

 

All rights reserved. Unless otherwise specified, no part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from either ISO at the address below or ISO's member body in the country of the requester.

ISO copyright office

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

 

 

 

 

 

Case postale 56 • CH-1211 Geneva 20

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

E-mail copyright@iso.org

Web www.iso.org

Vydáno ve Švýcarsku

 

Published in Switzerland

© ISO 2004 — Všechna práva vyhrazena

 

© ISO 2004 — All rights reserved


Strana 5

Předmluva

 

Foreword

Tento dokument (EN ISO/IEC 17050-1: 2004) byl vypracován Technickou komisí ISO/CASCO „Komisí pro posuzování shody“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/CLC/TC 1 „Kritéria pro orgány posu-zující shodu“, jejíž sekretariát zabezpečuje SN.

 

This document (EN ISO/IEC 17050-1:2004) has been prepared by Technical Committee ISO/CASCO "Committee on Conformity Assessment" in collaboration with Technical Committee CEN/CLC/TC 1 "Criteria for conformity assessment bodies", the secretariat of which is held by SN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2005 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutné zrušit nejpozději do dubna 2005.

 

This European Standard shall be given the status of a national standard, either by publication of an identical text or by endorsement, at the latest by April 2005, and conflicting national standards shall be withdrawn at the latest by April 2005.

Tento dokument nahrazuje EN 45014:1998.

 

This document supersedes EN 45014:1998.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní norma-lizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Malty, Maďarska, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

According to the CEN/CENELEC Internal Regulations, the national standards organizations of the following countries are bound to implement this European Standard: Austria, Belgium, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland and the United Kingdom.

Oznámení o schválení

 

Endorsement notice

Text ISO/IEC 17050-1: 2004 byl schválen CEN a CENELEC jako EN ISO/IEC 17050-1:2004 bez jakýchkoliv úprav.

 

The text of ISO/IEC 17050-1: 2004 has been approved by CEN and CENELEC as EN ISO/IEC 17050-1: 2004. without any modifications.


Strana 6

0 Úvod

 

0 Introduction

Tato část normy ISO/IEC 17050 byla vytvořena s cílem poskytnout všeobecné požadavky týkající se prohlášení dodavatele o shodě.

 

This part of ISO/IEC 17050 has been developed with the objective of providing general requirements for a supplier’s declaration of conformity.

Týká se jednoho ze tří typů potvrzení shody - potvrzení shody provedeného první stranou (tj. dodavatelem produktu). Dalšími typy potvrzení shody jsou potvrzení shody druhou stranou (tj. pokud uživatel vydává potvrzení na produkt, který používá) nebo potvrzení shody třetí stranou. Každý z těchto tří typů potvrzení shody je na trhu používán s cílem zvýšit důvěru ve shodu nějakého předmětu posuzování shody.

 

It addresses one of the three types of attestation of conformity, namely attestation undertaken by the first party (e.g. the supplier of a product). Other types are second-party attestation (e.g. where a user issues an attestation for the product he is using) or third-party attestation. Each of these three types is used in the market in order to increase confidence in the conformity of an object.

Tato část normy ISO/IEC 17050 stanovuje poža-davky, které budou použity, pokud určitá organi-zace odpovědná za splnění specifikovaných požadavků (dodavatel) poskytuje prohlášení, že produkt (včetně služby), proces, systém managementu, osoba nebo orgán je ve shodě se specifikovanými požadavky, které mohou zahrnovat normativní dokumenty jako jsou normy, pokyny, návody, technické specifikace, zákony a předpisy. V tomto prohlášení o shodě mohou být také činěny odkazy na výsledky posouzení jednou nebo více prvními, druhými nebo třetími stranami. Tyto odkazy nemají být interpretovány jako prostředek v jakémkoli smyslu omezující odpovědnost dodavatele.

 

This part of ISO/IEC 17050 specifies requirements applicable when the individual or organization responsible for fulfilment of specified requirements (supplier) provides a declaration that a product (including service), process, management system, person or body is in conformity with specified requirements, which can include normative documents such as standards, guides, technical specifications, laws and regulations. Such a declaration of conformity can also make reference to the results of assessments by one or more first, second or third parties. Such references are not to be interpreted as reducing the responsibility of the supplier in any way.

Tyto všeobecné požadavky jsou použitelné ve všech odvětvích. Může se však ukázat potřeba tyto požadavky ze specifických důvodů doplnit - např. pro použití ve spojení s regulačními předpisy.

 

These general requirements are applicable to all sectors. However, these requirements might need to be supplemented for specific purposes, for example for use in connection with regulations.

Prohlášení dodavatele o shodě produktu (včetně služby), procesu, systému managementu, osoby nebo orgánu se specifikovanými požadavky může být podloženo podpůrnou dokumentací, za kterou je dodavatel odpovědný. Pokud je to žádoucí (nebo nutné), pak je činěn odkaz na ISO/IEC 17050-2.

 

A supplier's declaration of conformity of a product (including service), process, management system, person or body to specified requirements can be substantiated by supporting documentation under the responsibility of the supplier. In cases where this is desirable, or necessary, reference is made to ISO/IEC 17050-2.


Strana 7

 

1 Předmět normy-- Vynechaný text --