ČESKÁ PŘEDBĚŽNÁ NORMA

ICS 01.040.17; 17.040.01                                                                                                                    Březen 2005

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -
Rovinnost -
Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

ČSN P
ISO/TS 12781-1

01 4146

 

Geometrical Product Specifications (GPS) - Flatness - Part 1: Vocabulary and parameters of flatness

Spécification géométrique des produits (GPS) - Planéité - Partie 1: Vocabulaire et paramètres de planéité

Tato předběžná norma je českou verzí technické specifikace ISO/TS 12781-1:2003. Technická specifikace ISO/TS 12781:2003 má status české předběžné normy.

This prospective standard is the Czech version of the Technical Specification ISO/TS 12781-1:2003. The Technical Specification ISO/TS 12781:2003 has the status of a Czech Prospective Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2005                                                                                         72037
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Tato česká předběžná norma přejímá technickou specifikaci ISO/TS 12781:2003 vydanou v souladu se Směrnicemi ISO/IEC, Část 1 a je určena k ověření. Případné připomínky k obsahu normy přijímá Český normalizační institut, Biskupský dvůr 5, 110 02 Praha 1.

Převzetí TS nevyžaduje zrušení konfliktních národních norem platných pro stejný předmět normalizace, proto tato norma platí souběžně s ČSN 01 4401.

Citované normy

ISO 11562:1996 zavedena v ČSN EN ISO 11562:1999 (01 4448) Geometrické požadavky na výrobky
(GPS) - Struktura povrchu: Profilová metoda - Metrologické charakteristiky fázově korigovaných filtrů
(idt EN ISO 11562:1997)

ISO/TS 12780-2:2003 zavedena v ČSN P ISO/TS 12780-2:2005 (01 4140) Geometrické požadavky na
výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

ISO 14660-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 14660-1:2000 (01 4121) Geometrické požadavky na
výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice (idt EN ISO 14660-1:1999)

ISO 14660-2:1999 zavedena v ČSN EN ISO 14660-2:2000 (01 4121) Geometrické požadavky na
výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední
plocha, místní rozměr zjištěného prvku (idt EN ISO 14660-2:1999)

ISO/TS 17450-1 dosud nezavedena

ISO/TS 17 450-2:2002 zavedena v ČSN P ISO TS 17 450-2:2005 (01 4109) Geometrické požadavky na
výrobky (GPS)-Všeobecné pojmy - Část 2: Základní principy, specifikace, operátory a nejistoty

Souvisící ČSN

ČSN P ISO/TS 12180-1:2005 (01 4156) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Válcovitost - Část 1:
Slovník a parametry válcovitosti

ČSN P ISO/TS 12181-1:2005 (01 4151) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Kruhovitost - Část 1:
Slovník a parametry kruhovitosti

ČSN P ISO/TS 12780-1:2005 (01 4140) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 1:
Slovník a parametry přímosti

Upozornění na národní poznámku

Do normy byla v článku C.2 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: IČ 67801617, Ing. Zdeněk Štoud,

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.


Strana 3

 

MEZINÁRODNÍ TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost -                    ISO/TS 12781-1
Část 1: Slovník a parametry rovinnosti                                                    
1 vydání

                                                                                                                             2003-12

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 6

3.1       Všeobecné termíny............................................................................................................................................................. 6

3.2       Termíny vztahující se k povrchu........................................................................................................................................ 6

3.3       Termíny vztahující se k referenční rovině........................................................................................................................ 8

3.4       Termíny vztahující se k filtraci............................................................................................................................................ 9

3.5       Parametry............................................................................................................................................................................. 9

4          Úchylky přímosti................................................................................................................................................................. 10

Příloha A (informativní)  Matematické určení tolerance rovinnosti jmenovitých integrálních prvků................................ 11

Příloha B (informativní)  Synoptické tabulky termínů, zkratek a parametrů......................................................................... 12

Příloha C (informativní)  Vztah k maticovému modelu GPS................................................................................................... 14

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 15


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem se připravují podle pravidel Směrnic ISO/IEC, Části 1.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Za jiných okolností, zejména projeví-li trh urgentní zájem na takových dokumentech, může se technická komise rozhodnout vydat i jiný typ normativního dokumentu:

-      veřejně dostupná publikace ISO (ISO/PAS) vyjadřuje dohodu mezi technickými experty v pracovní skupině ISO přijatelnou k vydání, jestliže ji schválí více než 50 % hlasujících členů mateřské komise;

-      technická specifikace ISO (ISO/TS) vyjadřuje dohodu mezi členy technické komise, přijatelnou k vydání, jestliže ji schválí 2/3 hlasujících členů komise.

ISO/PAS a ISO/TS se prověřují každé tři roky, s cílem rozhodnout zda se potvrdí na další tříleté období nebo se bude při převodu na mezinárodní normu revidovat, nebo se zruší. Je-li ISO/PAS nebo ISO/TS potvrzena, prověřuje se opět po třech letech, pak se musí transformovat do mezinárodní normy nebo zrušit.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem autorského práva. ISO nenese žádnou odpovědnost za identifikaci jednotlivých nebo všech autorských práv.

ISO/TS 12781-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 213, Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a jejich ověřování.

ISO/TS 12781 sestává z následujících částí, pod společným názvem Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Rovinnost:

-      Část 1: Slovník a parametry rovinnosti

-      Část 2: Operátory specifikace


Strana 5

Úvod

Tato část ISO/TS 12781 je technická specifikace souboru geometrických požadavků na výrobky (GPS) a má se považovat za všeobecnou normu GPS (viz ISO/TR 14638). Ovlivňuje článek 2 řetězce norem na tvar nebo povrch (nezávisle na základně).

Více informací o vztahu  této části ISO/TS 12781 k jiným normám a maticovému modelu GPS viz přílohu C .

Tato část ISO/TS 12781 definuje termíny a pojmy nutné k určení operátorů specifikace pro rovinnost integrálních prvků podle ISO/TS 17450-2.

Zjišťování dat vždy zahrnuje aplikaci určité filtrace. Může nebo nemusí se aplikovat přídavná filtrace zjištěných dat. Přídavným filtrem může být filtr střední čáry (Gaussův, drážkový (spline), vlnový (wavelet) apod.) nebo nelineární filtr (např. morfologický filtr). Typ filtrace ovlivňuje definici rovinnosti a operátory specifikace a proto musí být jednoznačně stanoveny.

Tato část ISO/TS 12781 nemá vetovat jakékoli prostředky měření rovinnosti.


Strana 6

1 Předmět specifikace

Tato část ISO/TS 12781 definuje termíny a pojmy vztažené jen na rovinnost individuálních úplných integrálních prvků.

2 Normativní odkazy

Dále uvedené dokumenty jsou nepostradatelné při používání tohoto dokumentu. U datovaných odkazů platí pouze citované vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání odkazovaných dokumentů (včetně všech změn).

ISO/TS 12780-2:2003 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Přímost - Část 2: Operátory specifikace

(Geometrical Product Specifications (GPS) - Straightness - Part 2: Specification operators)

ISO 14660-1:1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 1: Všeobecné termíny a definice

(Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 1: General terms and definitions)

ISO 14660-2:1999 Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Geometrické prvky - Část 2: Zjištěná střední čára válce a kužele, zjištěná střední plocha, místní rozměr zjištěného prvku

(Geometrical Product Specifications (GPS) - Geometrical features - Part 2: Extracted median line of a cylinder and a cone, extracted median surface, local size of an extracted feature)

ISO/TS 17450-1 -1) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Všeobecné pojmy - Část 1: Model pro geometrické specifikace a ověřování

(Geometrical Product Specifications (GPS) - General concepts - Part 1: Model for geometrical specification and verification)-- Vynechaný text --