ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020                                                                                                                                   Listopad 2004

Terminografie zaměřená na překlad

ČSN
ISO 12616

01 0506

 

Translation-oriented terminography

Terminographie axée sur la traduction

Übersetzungsorientierte Terminographie

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 12616:2002. Mezinárodní norma ISO 12616:2002 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 12616:2002. The International Standard ISO 12616:2002 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2004                                                                                                                                          71561
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 639:1988 nahrazena ISO 639-1:2002 a ISO 639-2:1998 zavedenými v ČSN ISO 639-1:2003 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 1: Dvoupísmenný kód a ČSN ISO 639-2: 2000 (01 0182) Kódy pro názvy jazyků - Část 2: Třípísmenný kód

ISO 6156:1987 dosud nezavedena

ISO 12200:1999 dosud nezavedena

ISO 12620-3:1999 dosud nezavedena

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Celý základní (normativní) text normy ISO 12616:2002 je řešen jako přímý překlad.

V příloze A se uvádějí vysvětlení jednotlivých datových kategorií a ilustrační příklady v angličtině, francouzštině, popř. též v dalších jazycích. Z důvodu zachování plného obsahu a rozsahu originálu a současně s tím i maximální jasnosti,  přehlednosti a názornosti bylo pro tuto normu přijato následující řešení. Příkladové termíny, poznámky atd. uváděné v anglickém jazyce se ponechávají v původní anglické podobě; v případě, že v češtině neexistuje analogické řešení, připojuje se český překlad (označuje se jako cs překlad; viz např. A.2.1.9; A.2.3.5, A.5). K anglickým příkladům se uvádějí české ekvivalenty. Francouzské příkladové termíny se ponechávají v původní jazykové podobě, poznámky, kontexty (viz např. A.5.3); odkazy na zdroje (viz A.10.19, A.5) apod. uváděné ve francouzštině se ponechávají v původní francouzské podobě; pokud jsou u francouzského hesla uváděny poznámky, popř. další údaje v anglickém jazyce, překládají se do češtiny. Příkladový materiál v dalších jazycích zůstává ve stejné podobě, jako je uveden v anglickém originálu. Tento způsob řešení se nejvíce přibližuje systému uvádění příkladů v anglickém originálu.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k článkům 4 a A.2.2 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Věra Vlková, CSc., IČ 44349785

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie. Principy a koordinace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaromír Čížek


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Terminografie zaměřená na překlad                                                                 ISO 12616
                                                                                                                                    První vydání
                                                                                                                                    2002-03-15

ICS 01.120

Obsah

           Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 5

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 5

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 5

4       Základní rysy terminografie zaměřené na překlad........................................................................................................... 6

5       Spravování terminologických informací.............................................................................................................................. 6

6       Odkazování a identifikace zdrojů......................................................................................................................................... 9

7       Obecné zásady pro zavádění a vyhledávání dat.............................................................................................................. 10

8       Obecné požadavky na terminologickou databázi........................................................................................................... 11

9       Požadavky na výměnu terminologických informací........................................................................................................ 12

Příloha A (informativní)  Příklady a vysvětlení datových kategorií.......................................................................................... 13

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 36


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly uvedenými v Části 3 Směrnic ISO/IEC.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky obsažené v této mezinárodní normě mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci kteréhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 12616 byla připravena technickou komisí ISO/TC 37 Terminologie a jiné jazykové zdroje, subkomisí SC 2 Terminologie a lexikografie.

Příloha A této mezinárodní normy je pouze informativní.


Strana 5

Úvod

Překladatelé měli vždy potřebu zaznamenávat terminologické informace pro pozdější využití. Překladatelé zabývající se odbornými texty mají zvýšenou potřebu zaznamenávat a vyhledávat terminologické informace, protože jim to šetří čas a umožňuje pracovat mnohem efektivněji. Zkušenost ukazuje, že terminografie usnadňuje překladatelskou práci tím, že dává překladatelům možnost

      zaznamenávat a systematizovat terminologii,

      používat v průběhu času terminologii jednotným způsobem a

      pracovat efektivněji s více jazyky.

Systematickým zaznamenáváním terminologických informací mohou překladatelé pozvednout úroveň své činnosti, zlepšit kvalitu textu a zvýšit produktivitu. Uspořádaný soubor terminologických informací umožňuje překladatelům sledovat vývoj jejich odborných znalostí a znovu je využívat a usnadňuje spolupráci mezi jednotlivci nebo překladatelskými týmy.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje směrnice umožňující překladatelům a jejich spolupracovníkům zaznamenávat, udržovat a rychle a snadno vyhledávat terminologické informace související s překla-datelskou činností.

Kvalitu překladu lze měřit částečně z hlediska lingvistických prvků, jako je styl a gramatika, a částečně z hlediska přesnosti použití příslušné terminologie. Směrnice v této mezinárodní normě poskytují nezbytné základy pro řízení jakosti terminologických informací v překladech. Tyto směrnice mohou být rovněž přizpůsobeny tak, aby byly základem pro spravování textů ze zdrojového jazyka, paralelních textů, překladů a jiných informací (např. bibliografií, odkazů a citací) v cílovém jazyce.

Tuto mezinárodní normu  lze použít jak pro práci jednotlivých překladatelských subjektů, tak pro týmovou práci nebo práci překladatelských sekcí. Jsou v ní rovněž stanoveny směrnice, které jsou nezbytné pro výměnu terminologických dat.-- Vynechaný text --