ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.20; 21.200                                                                                                                        Květen 2003

Přejímací předpis pro převodové
jednotky -
Část 1: Zkušební předpis pro zvuk
šířený vzduchem

ČSN
ISO 8579-
1

01 4660

 

Acceptance code for gear units - Part 1: Test code for airborne sound

Code de réception des engrenages sous carter - Partie 1: Code d’essai pour la détermination du bruit aérien

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 8579-1:2002. Mezinárodní norma ISO 8579-1:2002 má status české technické normy

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 8579-1:2002. The International Standard ISO 8579-1:2002has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2003                                                                                                                                          67068
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3743-1:1994 zavedena v ČSN ISO 3743-1:1996 (01 1605) Akustika. Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku. Technické metody pro malé přemístitelné zdroje v dozvukovém poli - Část 1: Srovnávací metoda pro dozvukové zkušební místnosti (idt EN ISO 3743-1:1995)

ISO 3744:1994 zavedena v ČSN ISO 3744:1996 (01 1604) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku - Technická metoda ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3744:1995)

ISO 3745:1977 zavedena v ČSN ISO 3745:1995 (01 1608) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku - Přesné metody pro bezodrazové a polobezodrazové místnosti

ISO 3746:1995 zavedena v ČSN ISO 3746:1996 (01 1606) Akustika - Určení hladin akustického výkonu zdrojů hluku pomocí akustického tlaku. Provozní metoda měření ve volném poli nad odrazivou rovinou (idt EN ISO 3746:1995)

ISO 4871 zavedena v ČSN EN ISO 4871 (01 1609) Akustika - Deklarování a ověřování hodnot emise hluku strojů a zařízení (idt EN ISO 4871:1996)

ISO/TR 7849: 1987 nezavedena

ISO 9614-1:1993 zavedena v ČSN ISO 9614-1:1995 (01 1617) Akustika - Určení hladin akustického výkonu hluku pomocí akustické intenzity - Část 1: Měření v bodech (idt EN ISO 9614-1:1995)

ISO 9614-2:1996 zavedena v ČSN ISO 9614-2:1997 (01 1617) Akustika - Určení akustického výkonu hluku strojů pomocí akustické intenzity - Část 2: Měření skenováním (idt EN ISO 9614-2:1996)

ISO 11203:1995 zavedena v ČSN EN ISO 11203:1997 (01 1618) Akustika. Hluk vyzařovaný stroji a zařízeními. Určování emisních hladin akustického tlaku na stanovišti obsluhy a dalších stanovených místech z hladin akustického výkonu (idt EN ISO 11203:1995)

Vypracování normy

Zpracovatel: AKKO, Ing. Jan Kozák, CSc., IČ 43689922

Technická normalizační komise: TNK č. 25 Akustika

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 8579-1

Přejímací předpis pro převodové jednotky -

Druhé vydání

Část 1: Zkušební předpis pro zvuk šířený vzduchem

2002-08-01

ICS 17.140.20; 21.20

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 4

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 6

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 6

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 7

4          Sestava převodovky a akustické prostředí..................................................................................................................... 7

5          Určení hladiny akustického výkonu.................................................................................................................................. 7

6          Určování hladiny emisního akustického tlaku............................................................................................................. 19

7        Instalace a montážní podmínky..................................................................................................................................... 20

8        Provozní podmínky během měření zvuku..................................................................................................................... 20

9        Zaznamenávané informace............................................................................................................................................ 21

10      Informace uváděné v protokolu...................................................................................................................................... 21

11      Deklarování a ověřování emisních hodnot zvuku........................................................................................................ 21

Příloha A. (informativní) Příklady poloh mikrofonů na měřicí ploše pro různé typy a velkosti převodovek................... 22

Příloha B. (informativní) Typické hladiny hluku převodovek různých typů a velikosti (akustický výkon
a akustický tlak)........................................................................................................................................................... 28

Příloha C. (informativní) Informace k určování hladin akustického výkonu, který se šíří vzduchem, pomocí metod
v ISO 3744:1981 a ISO 3746:1979.......................................................................................................................... 42

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 49


Strana 4

Předmluva

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Práci na připravovaných mezinárodních normách obvykle provádějí technické komise ISO. Každý člen, který se zajímá o problematiku, pro kterou je založena technická komise má právo být zastoupen v této komisi. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy se projednávají v souladu s pravidly danými Směrnicí ISO/IEC, Část 3.

Hlavním úkolem technických komisí je příprava mezinárodních norem. Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům k schválení. Pro vydání mezinárodní normy je vyžadován souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Je třeba věnovat pozornost možnosti, že některé části této mezinárodní normy mohou být předmětem patentových práv. ISO nemůže odpovídat za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

ISO 8579-1 byla připravena Technickou komisí ISO/TC 60 Ozubená kola.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 8579-1:1993), jehož je technickou revizí.

ISO 8579-1 se skládá z následujících částí, které mají společný název Přejímací předpis pro převodové jednotky

      Část 1: Zkušební předpis pro hluk šířený vzduchem

      Část 2: Určení vibrací převodových jednotek během zkoušení

Přílohy A, B a C této části ISO 8579 jsou pouze informativní.


Strana 5

Úvod

Zvuk vyzařovaný převodovkou nebo motorem s převodovkou může být vyzařován skříní převodové jednotky, poháněcím systémem (např. motor, spojka, jiné převodovky) a připojenými konstrukcemi zahrnutými do systému převodovka - pohon.

Na místě použití nebo na zkušebním stojanu v dílně, může být vnímaný zvuk významně ovlivněn účinky odrazů nebo vyzařováním vnějších zdrojů.

V závislosti na typu převodovky nebo motoru s převodovkou, stejně jako v souvislosti s požadavky odběratele, může být pro výrobce nebo dodavatele nezbytné znát

a)  zvuk vyzařovaný převodovkou s vyloučením zvuku pohonu/motoru, poháněcího systému a přenosových článků,

b)  zvuk vyzařovaný převodovkou zahrnující motor a přenosové články,

c)  zvuk vyzařovaný dílčími částmi nebo příslušenstvím, například soustavou mazání,

d)  zvuk vyzařovaný každou z těchto částí, s ohledem na dané požadavky nebo se zřetelem k vhodnosti instalace pro akustické zkoušky.

Tato část ISO 8759 popisuje metody určování zvuku vyzařovaného samotnými převodovkami, motoru s převodovkou nebo systému převodovka - pohon. Emise zvuku je vyjadřována hladinou akustického výkonu přenosového systému a hladinou emisního akustického tlaku na vhodném pracovním místě (viz 6.2).

Příloha A poskytuje příklady praktických poloh mikrofonů na měřicí rovině pro převodovky různých typů a velikostí. Příloha B podává typické hladiny akustického tlaku a akustického výkonu pro převodovky různých typů a velikostí. Příloha C, vycházející z ISO 8579-1:1993, poskytuje informace k určování hladin akustického výkonu zvuku šířeného vzduchem, který je vyzařován převodovkami, pomocí kombinace dvou metod uvedených v kapitole 5.


Strana 6

1 Předmět normy

Tato část ISO 8579 stanovuje nezbytné pokyny a normalizované podmínky pro určování zvuku šířeného vzduchem, který vyzařují převodovky a motory s převodovkami. Stanovuje rovněž přípustné měřicí metody společně s provozními a montážními podmínkami užitými pro zkoušku.

Emisní charakteristiky zahrnují hladiny emisního akustického tlaku na stanovených místech a hladinu akustického výkonu. Určování těchto veličin je nezbytné

a)    pro výrobce převodovek nebo motorů s převodovkami, aby byl schopen deklarovat vyzařovaný hluk,

b)    pro porovnání vyzařovaného zvuku převodovek a motorů s převodovkami během pracovního nasazení,

c)    pro účely snižování hluku ve stadiu návrhu.

Cílem teto části ISO 8579 je, aby při jejím použití byla zabezpečena reprodukovatelnost určování emisních charakteristik v mezích stanovených limitů určených třídou přesnosti použitých základních měřicích metod. Metody měření hluku přípustné v této části ISO 8579 jsou technické metody (třída 2) a provozní metody (třída 3).-- Vynechaný text --