ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.100.20                                                                                                                               Prosinec 2002

Normalizované typy datových prvků
s klasifikačním schématem
pro elektrické komponenty -
Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS

ČSN
EN 61360-2

01 3720

                                                                                                idt IEC 61360-2:2002

Standard data element types with associated classification scheme for electric components -
Part 2: EXPRESS dictionary schema

Types normalisés d’éléments de données avec plan de classification pour composants électriques -
Partie 2: Schéma d’un dictionnaire EXPRESS

Genormte Datenelementtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Bauteile -
Teil 2: EXPRESS Datenmodell

Oznámení o schválení

Evropská norma EN 61360-2:2002 Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrickomponenty - Část 2: Slovníkové schéma EXPRESS, která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61360-2:2002, byla schválena Českým normalizačním institutem k přímému používání jako ČSN EN 61360-2 bez jakýchkoliv modifikací. Evropská norma EN 61360-2:2002 má status české technické normy.

Uvedená evropská a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu, oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Endorsement notice

The European Standard EN 61360-2:2002 Standard data element types with associated classification scheme for electric components - Part 2: EXPRESS dictionary schema which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61360-2:2002 was approved by the Czech Standards Institute for direct use as the ČSN EN 61360-2 without any modification. The European Standard EN 61360-2:2002 has the status of a Czech Standard.

Both European and original International Standards are available at the Czech Standard Institute, Department of Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

Anotace obsahu

Tato Část mezinárodní normy IEC 61360 představuje slovníkové schéma ISO/IEC založené na průniku dvou základních norem IEC 61360-2 a ISO 13584-42. Norma poskytuje formální model dat v rozsahu citovaných publikací a tím poskytuje prostředky pro reprezentaci dat srozumitelných počítači a jejich výměnu.

Přejímaná norma se skládá ze 2 stran textu evropské normy a 86 stran anglického textu mezinárodní normy IEC.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se ruší ČSN EN 61360-2 (01 3720) ze srpna 1999.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65925
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.-- Vynechaný text --