ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020; 01.040.01                                                                                                                     Prosinec 2002

Terminologická práce - Slovník -
Část 2: Počítačové aplikace

ČSN
ISO 1087-2

01 0501

 

Terminology work - Vocabulary - Part 2: Computer applications

Travaux terminologiques - Vocabulaire - Partie 2: Application logicielles

Terminologiearbeit - Begriffe - Teil 2: Computeranwendungen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1087-2:2000. Mezinárodní norma ISO 1087-2:2000 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1087-2:2000. The International Standard ISO 1087-2:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN ISO 1087-1 z prosince 2002 se nahrazuje ČSN ISO 1087 (01 0501) z listopadu 1997.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          65905
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Tento překlad byl vypracován na základě anglického textu normy ISO 1087-2:2000. Vzhledem k specifickým charakteristikám českého jazyka nebylo vždy možné převést anglický text beze změn do češtiny, neboť by tak nebyla zachován smysl textu. Tam, kde si určité jazykové jevy neodpovídají, byla česká verze normy doplněna o národní poznámky, tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, nejsou pro češtinu relevantní, popř. tam, kde nejsou pro uživatele českého jazyka dostatečně ilustrativní, se český překlad neuvádí.

Některé části této normy se přímo dotýkají flexe (ohýbání slov), která je, jak známo, v češtině velmi bohatá. Proto musely být příklady slovních tvarů odvozených od společného základu doplněny o tvary ve všech relevantních morfologických kategoriích, například u podstatných jmen ve všech pádech v jednotném a množném čísle. Naopak v českém jazyce většinou není problém rozlišit podstatné jméno, resp. přídavné jméno, a sloveso, mající společný kořen, proto byla vypuštěna informace o slovním druhu, uváděná v anglické verzi za termínem. Slovesa, která vystupují v roli termínů, jsou uváděna v nedokonavém vidu, s ohledem na pravidla gramatiky lze však samozřejmě použít dokonavou variantu, případně též deverbativní podstatné či přídavné jméno.

Souvisící normy

ISO 1087-1:2000 zavedená v ČSN ISO 1087-1:2002 (01 0501) Terminologická práce - Slovník - Část 1: Teorie a aplikace

Vypracování normy

Zpracovatel: RNDr. Pavel Smrž, Ph.D., IČO 26225514

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie. Principy a koordinace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Terminologická práce - Slovník                                                                            ISO 1087-2
Část 2: Počítačové aplikace                                                                                 
První vydání
                                                                                                                                      
2000-03-01

ICS 01.020; 01.040.01

Odmítnutí odpovědnosti za manipulaci s PDF

Tento PDF soubor obsahuje vložené typy písma (normální, kurzivní, tučné atd.). V souladu s licenční politikou firmy Adobe lze tento soubor tisknout nebo prohlížet, avšak nesmí být editován, kromě těch vložených typů písma, které nepodléhají licenci a jsou instalovány v počítači, na kterém se editace provádí. Při používání tohoto souboru jsou jeho uživatelé odpovědni za to, že nebude porušena licenční politika firmy Adobe. Ústřední sekretariát ISO nepřejímá za porušení této politiky žádnou odpovědnost.

Adobe je obchodní značka firmy „Adobe Systems Incorporated“.

Podrobnosti o softwarovém produktu, který vytváří tento PDF soubor, lze najít ve všeobecných informacích, které jsou k němu přiloženy; parametry na vytváření PDF jsou optimalizovány pro tisk. Soubor je upraven tak, aby byl použitelný členskými organizacemi ISO. V případě nepravděpodobné události a problému, který se k ní vztahuje, informujte Ústřední sekretariát. Jeho adresa je uvedena dole.

 

 

 

Všechna práva vyhrazena. Žádná část této normy nesmí být reprodukována nebo zpracována jakoukoli jinou formou, jako jsou například elektronické, mechanické prostředky, včetně fotokopií a mikrofilmu, bez písemného povolení ISO, povolení lze vyžádat na níže uvedené adrese nebo u členské národní organizace v zemi žadatele.

ISO copyright office
Case postale 56, CH- 1211 Geneva 20
Tel. +41 22 749 01 11
Fax. +41 22 734 10 79
e-mail copyright@iso.ch
Web www.iso.ch


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

Úvod................................................................................................................................................................................................... 6

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 7

2       Všeobecné pojmy................................................................................................................................................................... 7

3       Organizace dat...................................................................................................................................................................... 11

4       Filtrování terminologických dat........................................................................................................................................... 14

5       Znaky....................................................................................................................................................................................... 15

6       Ukládání dat........................................................................................................................................................................... 17

7       Vyhledávání informací.......................................................................................................................................................... 19

8       Zacházení s daty................................................................................................................................................................... 20

9       Validace dat........................................................................................................................................................................... 22

10     Provoz...................................................................................................................................................................................... 23

11     Příbuzné oblasti aplikací..................................................................................................................................................... 25

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 26

Český abecední rejstřík................................................................................................................................................................ 27

Anglický abecední rejstřík ............................................................................................................................................................ 29

Francouzský abecední rejstřík..................................................................................................................................................... 31


Strana 5

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní normy jsou připravovány v souladu s pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky obsažené v této části ISO 1087 mohou být předmětem patentových práv. ISO nesmí být činěno zodpovědným za identifikaci kteréhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 1087-2 byla připravena technickou komisí ISO/TC 37 Terminologie (principy a koordinace), subkomisí SC 3, Počítačové aplikace.

Tato část ISO 1087 zrušuje a nahrazuje kapitolu 7 ISO 1087:1990. ISO 1087-1, která je právě připravována, bude tvořit technickou revizi ostatních kapitol ISO 1087:1990.

ISO 1087 pod obecným názvem Terminologcká práce - Slovník zahrnuje tyto části:

-    Část 1: Teorie a aplikace

-    Část 2: Počítačové aplikace

 


Strana 6

Úvod

Termíny v této mezinárodní terminologické normě jsou uváděny v přehledném řazení pod několika hlavními názvy. Termíny potřebné pro definici jiných termínů obvykle předcházejí heslům těchto termínů. Abecední rejstřík na konci této části ISO 1087 usnadňuje vyhledávání termínů.

Uspořádání je v souladu s pokyny uvedenými v ISO 10241. To znamená, že jednotlivé prvky hesla se uvádějí v následujícím pořadí:

      číslo hesla

      preferovaný termín (tučně)

      krátký tvar (tučně)

      dovolený termín

      nevhodný termín: označeno „(nevhodný)“

      obor <mezi úhlovými závorkami>

image004.jpg

Kromě čísla hesla, preferovaného termínu a definice se ostatní prvky hesla uvádějí, pouze když je to třeba.

Hesla jsou podstatná jména kromě případů, kdy je to stanoveno jinak.


Strana 7

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma definuje termíny pro jazyk a zpracování informací pro použití v terminologické práci a terminografii.-- Vynechaný text --