ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.10                                                                                                                              Červenec 2002

Grafické značky - Zkušební metody
pro posouzení srozumitelnosti
a pochopitelnosti

ČSN
ISO 9186

01 8004

 

Graphical symbols - Test methods for judged comprehensibility and for comprehension

Symboles graphiques - Méthodes d’essai pour la compréhensibilité estimée et la compréhension

Graphische Symbole - Prüfmethoden für Beurteilung der Verständlicheit und Begreiflichkeit

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 9186:2001. Mezinárodní norma ISO 9186:2001 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the Internatinal Standard ISO 9186:2001. The International Standard ISO 9186:2001 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          64814
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3864:1984 zavedena v ČSN ISO 3864:1995 (01 8010)  Bezpečnostní barvy a bezpečnostní grafické značky

ISO 7000 zavedena v ČSN ISO 7000:1996 (01 8024)  Grafické značky pro použití na zařízeních - Rejstřík a přehled

ISO 7001:1990 zavedena v ČSN ISO 7001:1993 (01 8021)  Veřejné informační grafické značky

ISO/TR 7239:1984 nezavedena

ISO 60417-1 zavedena v ČSN EN 60417-1 :2000 (01 3760)  Grafické  značky pro použití na předmětech - Část 1: Přehled a použití značek

ISO 60417-2 zavedena v ČSN EN 60417-2 Grafické  značky pro použití na předmětech - Část 2: Originály značek

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Zdeněk Chlubna - ERGOTEST, 11131292

Technická normalizační komise: -

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Krista Komrsková


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Grafické značky - Zkušební metody                                                                  ISO 9186
pro posouzení srozumitelnosti a pochopitelnosti
                                        Druhé vydání
                                                                                                                                    2001-04-01

ICS 01.080.10

Obsah

            Strana

Úvod................................................................................................................................................................................................... 5

1          Předmět normy.................................................................................................................................................................... 5

2          Normativní odkazy............................................................................................................................................................... 5

3          Termíny a definice............................................................................................................................................................... 5

4          Princip................................................................................................................................................................................... 6

5          Postup................................................................................................................................................................................... 6

5.1       Sběr informací..................................................................................................................................................................... 6

5.2       Shromažďování variant grafické značky pro každý referent......................................................................................... 7

5.3       Výběr zkoušky....................................................................................................................................................................... 7

6          Zkoušky pomocí tištěné prezentace................................................................................................................................ 7

6.1       Zkouška posouzení srozumitelnosti............................................................................................................................... 7

6.2       Zkouška pochopitelnosti.................................................................................................................................................. 10

7          Zkoušky pomocí prezentace na obrazovce počítače.................................................................................................. 13

7.1       Zkouška posouzení srozumitelnosti.............................................................................................................................. 13

7.2       Zkouška pochopitelnosti.................................................................................................................................................. 16

8          Přijetí určité varianty jako normalizované grafické značky.......................................................................................... 19

Příloha A (normativní) Sběr informací........................................................................................................................................ 20

A.1       Formulář pro normalizaci grafické značky.................................................................................................................... 20

A.2       Návod pro vyplňování záznamového formuláře........................................................................................................... 24

A.3       Příklad vyplněného formuláře.pro zkoušení a normalizaci grafické značky........................................................... 24

Příloha B (normativní) Zkouška posouzení srozumitelnosti.................................................................................................. 28

B.1       Matice četností pro analýzu výsledků zkoušky posouzení srozumitelnosti............................................................. 28

B.2       Formulář pro prezentaci výsledků zkoušky posouzení srozumitelnosti.................................................................. 29

B.3       Příklad ukazující vyplněný formulář pro prezentaci výsledků zkoušky posouzení srozumitelnosti..................... 30

Příloha C (normativní) Zkouška pochopitelnosti...................................................................................................................... 31

C.1       Příklad zkušebního materiálu pro zkoušku pochopitelnosti..................................................................................... 31

C.2       Tabulka pro prezentaci výsledků zkoušky pochopitelnosti........................................................................................ 32

C.3       Tabulka pro znázornění sloučených údajů zkoušky pochopitelnosti ze zúčastněných zemí.............................. 34

Příloha D (normativní) Schválení zkoušek................................................................................................................................. 35

Bibliografie...................................................................................................................................................................................... 36

 


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o referent, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Mezinárodní norma je navrhována v souladu s předpisy obsaženými ve Směrnicích ISO /IEC, Část 3.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Upozorňuje se na možnost, že některé základní prvky této mezinárodní normy mohou být předmětem patentového práva. ISO není odpovědná za identifikaci jakéhokoliv nebo všech takových patentových práv.

Mezinárodní norma ISO 9186 byla připravena technickou komisí ISO/TC 145, Grafické  značky, subkomise SC 1, Veřejné informační grafické značky.

Toto druhé vydání ruší a nahrazuje první vydání (ISO 9186:1989), které bylo technicky revidováno.

Přílohy A až D tvoří normativní část této mezinárodní normy.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma specifikuje:

      postup , který se používá při sběru informací potřebných pro normalizaci grafických značek;

      metodu, která se používá při zkoušení, která varianta určité grafické značky je nejsrozumitelnější; a

      metodu, která se používá při zkoušení rozsahu, v jakém určitá varianta grafické značky odpovídá zamýšlenému sdělení.

Účelem této mezinárodní normy je zajistit, aby grafické značky a znaky využívající grafické značky byly správně chápány. To v žádném případě nezajišťuje, že zákazy či varování využívající grafické značky nebo znaků se značkami navrženými podle této mezinárodní normy budou, i když budou pochopeny, dodrženy.

POZNÁMKA K respektování jakéhokoliv znaku jsou nutné správné postoje a motivace uživatelů. Žádný obrazový znak není určen k tomu, aby se stal snadnou alternativou dozoru, fyzických zábran, výchovy nebo jiných prostředků zajištění bezpečnosti.-- Vynechaný text --