ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 23.040.10; 77.040.20                                                                                                                         Září 2002

Nedestruktivní zkoušení ocelových
trubek - Kvalifikace a způsobilost
pracovníků nedestruktivního
zkoušení pro stupeň 1 a 2

ČSN
EN 10256

01 5003

 

Non-destructive testing of steel tubes - Qualification and competence of level 1 and 2 non-destructive testing personnel

Essais non destructifs des tubes en acier - Qualification et compétence du personnel en contrôle non destructif
de niveaux 1 et 2

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Qualifizierung und Kompetenz von Personal der Stufen 1 und 2 für
die zerstörungsfreie Prüfung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 10256:2000. Evropská norma EN 10256:2000 má status české technické normy.

This standard as the Czech version of the European Standard EN 10256:2000. The European Standard EN 10256:2000 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 10256 (01 5003) z května 2001.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2002                                                                                                                                          62337
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN 10256:2000 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN 10256 z května 2001 převzala EN 10256:2000 schválením k přímému používání jako ČSN, tato norma ji přejímá překladem.

Citované normy

EN 473:1993 zavedena v ČSN EN 473 (01 5004) Nedestruktivní zkoušení - Kvalifikace a certifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení, nahrazena EN 473:2000

EN 45020 zavedena v ČSN EN 45020 (01 0101) Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

Upozornění na používání této normy

Tato evropská norma stanoví systém kvalifikace pracovníků nedestruktivního zkoušení ve stupni 1 a stupni 2 výrobcem. Tento systém kvalifikace je v ČR znám jako „firemní systém kvalifikace“ nebo „program vzdělávání u zaměstnavatele“, a který se ve výsledku liší od systému stanoveného v ČSN EN 473. „Firemní systém kvalifikace“ předpokládá vypracování písemného postupu vzdělání u zaměstnavatele, podle kterého se řídí a provádí školení, zkoušky a kvalifikace pracovníků v NDT formou prohlášení o způsobilosti k výkonu činnosti při nedestruktivním zkoušení.

Vypracování normy

Zpracovatel: Jaroslav Dvořák, Echo-Test Praha, IČO 18667074

Technická normalizační komise: TNK 62 Ocel

Pracovník Českého normalizačního institutu: Emilie Kremličková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN 10256
EUROPEAN STANDARD                                                                                          Duben 2000
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

ICS 23.040.10; 77.040.20

Nedestruktivní zkoušení ocelových trubek -
Kvalifikace a způsobilost pracovníků nedestruktivního
zkoušení pro stupeň 1 a 2

Non-destructive testing of steel tubes -
Qualification and competence of level 1 and 2
non-destructive testing personnel

 

Essais non destructifs des tubes en acier - Qualification et compétence du personnel en contrôle non destructif de niveaux 1 et 2

Zerstörungsfreie Prüfung von Stahlrohren - Qualifizierung und Kompetenz von Personal der Stufen 1 und 2 für die zerstörungsfreie Prüfung

Tato evropská norma byla schválena CEN 2000-03-29.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

© 2000 CEN.    Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a v jakémkoliv                           Ref. č. EN 10256:2000 D
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Obsah

Strana

Předmluva......................................................................................................................................................................................... 5

1       Předmět normy....................................................................................................................................................................... 6

2       Normativní odkazy.................................................................................................................................................................. 6

3       Termíny a definice.................................................................................................................................................................. 6

4       Všeobecné zásady................................................................................................................................................................. 7

5       Stupně způsobilosti............................................................................................................................................................... 8

6       Požadavky na kvalifikaci........................................................................................................................................................ 9

7       Kvalifikační zkoušky.............................................................................................................................................................. 10

8       Prohlášení o způsobilosti................................................................................................................................................... 12

9       Prodloužení............................................................................................................................................................................ 13

10     Doklady................................................................................................................................................................................... 13

 


Strana 5

Předmluva

Tato evropská norma byla vypracována technickou komisí CEN/TC 29 „Ocelové trubky a tvarovky pro ocelové trubky“ jejíž sekretariát vede UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do října 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do října 2000.

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu.Tato evropská norma je považována za podporující další používání norem a norem výrobků, které samy podporují splnění podstatných požadavků směrnic nového přístupu, a ve kterých se uvádí odkaz na tuto evropskou normu.

Tato norma se opírá o změny v ISO 11484 „Bezešvé a svařované ocelové trubky pro tlakové namáhání - Kvalifikace a certifikace pracovníků v NDT“ a přihlíží - pokud se shodují - také k požadavků na školení, praxi a kvalifikaci podle EN 473:1993 „Kvalifikace a certifikace NDT pracovníků - Všeobecné zásady“.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 


Strana 6

1 Předmět normy

Tato norma stanoví systém pro kvalifikaci NDT pracovníků ve stupni 1 a stupni 2 pro nedestruktivní zkoušení (NDT) bezešvých a svařovaných trubek a přidružených výrobků, včetně plochých výrobků používaných při výrobě svařovaných trubek, ukončenou prohlášením o způsobilosti uděleného výrobcem.

Tato norma specifikuje požadované školení, praxi a kvalifikační požadavky pro dva stupně způsobilosti pracovníků nedestruktivního zkoušení k provádění specifických činností při nedestruktivním zkoušení (NDT) bezešvých a svařovaných ocelových trubek, včetně plochých výrobků používaných při výrobě svařovaných trubek.

Podle normy se školení a kvalifikace pracovníků stupně 1 a 2 provádí výrobcem a také externí organizací uznanou výrobcem jako shodnou volbu kvalifikačního procesu.

Alternativně k pracovníkům stupně 1, 2 a 3 řádně zaměstnaných u výrobce, může výrobce najmout na základě smlouvy také pracovníky jiných organizací za předpokladu, že splňují požadavky na kvalifikaci podle této normy.

Tato evropská norma platí pro pracovníky nedestruktivního zkoušení, kteří provádí nedestruktivní zkoušení bezešvých a svařovaných trubek a plochých výrobků používaných pro výrobu svařovaných trubek jednou nebo několika z následujících metod NDT:

a)       zkoušení vířivými proudy (ET)

b)       zkoušení rozptylovými toky (FT)

c)       zkoušení kapilární metodou (PT)

d)       zkoušení magnetickou metodou práškovou (MT)

e)       radiografické zkoušení (RT)

f)         zkoušení ultrazvukem (UT)

Pracovníci, kteří jsou součástí zkušebního útvaru a nepodílejí se na činnosti spojené s nastavením/provozem NDT zkušebního zařízení nebo se záznamem výsledků zkoušení, nemusí být kvalifikováni podle požadavků této normy.-- Vynechaný text --