ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS17.040.01                                                                                                                                        Září 2001

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) - Řady kuželů a úhlů kuželů

ČSN
ISO 1119

01 4132

 

Geometrical Product Specifications (GPS) - Series of conical tapers and taper angles

Spécification géométrique de produits (GPS) - Série d’angles de cônes et de conicités

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1119:1998. Mezinárodní norma ISO 1119:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1119:1998. The International Standard ISO 1119:1998 has the status of a Czech Standard

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 0204 z 1978-09-23.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2001                                                                                                                                          62305
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Tato norma je zcela přepracována a doplněna o definice termínů, jejich označování a případně matematické vyjádření. Tabulka č. 1 je shodná s tabulkou v nahrazované normě ČSN 01 0204, vypočtené hodnoty jsou uvedeny na více desetinných míst. Tabulka č. 2 uvádí hodnoty kuželů pro další případy použití (upínání nástrojů, textilní stroje, zdravotnické přístroje a zařízení), vypočtené hodnoty jsou opět uvedeny na více desetinných míst. V normě ČSN ISO 1119 není uveden kužel 3:10.

Citované normy

ISO 3:1973 dosud nezavedena

ISO 3040:1990 zavedena v ČSN ISO 3040:1994 (01 3135) Technické výkresy - Kótování a tolerování - Kužele

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla v příloze A doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Miroslav Rendl, IČO 44867646

Technická normalizační komise: TNK 7 Geometrické požadavky na výrobky

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

 


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Geometrické požadavky na výrobky (GPS) -                                                    ISO 1119

Řady kuželů a úhlů kuželů                                                                                     Druhé vydání
                                                                                                                                       1998-09-15

ICS 17.040.01


Strana 4

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1119 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 213 „Rozměrové a geometrické požadavky na výrobky a ověřování“.

Tímto druhým vydáním se ruší a nahrazuje první vydání (ISO 1119:1975), jehož tabulky byly aktualizovány, ale nebyly technicky modifikovány.

Přílohy A a B této mezinárodní normy jsou pouze informativní.


Strana 5

Úvod

Tato mezinárodní norma je všeobecnou normou geometrických požadavků na výrobky (GPS) (viz ISO/TR 14638). Tato norma ovlivňuje články 1 a 2 řetězce norem úhlů.

Podrobnosti o vztahu této mezinárodní normy k ostatním normám a k maticovému modelu GPS viz příloha A.

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanoví řady kuželů s úhlem kužele 120º a menším než 1º nebo s kuželovitostí od 1:0,289 do 1:500 pro všeobecné použití ve strojírenství.

Používá se pro hladké kuželové povrchy, neplatí pro prizmatické součásti, kuželové závity a kuželová ozubená kola atd.

Způsob kótování a tolerování kuželových povrchů na technických výkresech udává ČSN ISO 3040.-- Vynechaný text --