idt lEC 61690-2:2000

 

 

 

Electronic Design Interchange Format (EDIF) -
Part 2: Version 4 0 0

 

Format ďechange de données pour la conception informatisée -
Partie 2: Version 4 0 0

 

Datenaustauschformat für die Entwicklung elektronischer Schaltungen (EDIF) -
Teil 2: Version 4 0 0

 

Oznámení o schválení

 

Evropská norma EN 61690-2:2000 Elektronické konstruování. Formát výměny dat (EDIF) Část 2: Verze 4 0 0,
která je úplným a nezměněným převzetím IEC 61690-2:2000, byla schválena Českým normalizačním institu-
tem
přímému používání jako ČSN EN 61690-2 bez jakýchkoli modifikací. Evropská norma EN 61690-2:2000
má status české technické normy.

Uvedená evropská norma a původní mezinárodní norma jsou dostupné v Českém normalizačním institutu,
oddělení dokumentačních služeb, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

 

Endorsement notice

 

The European Standard EN 61690-2:2000 Electronic Design Interchange Format (EDIF) Part 2: Version 4 0 0,
which is the complete and unchanged adoption of the IEC 61690-2:2000, was approved by the Czech Standard
Institute for direct use as the ČSN EN 61690-2 without any modification. The European Standard EN 61690-2:2000
has the status of a Czech Standard.

Both European and International Standards are available at the Czech Standard Institute, Department of
Documentation Services, Praha 1, Biskupský dvůr 5.

 

Anotace obsahu

 

Tato část normy definuje syntaxi a sémantiku pro „formát výměny dat pro konstruování a výrobu elektronických
produktů" (EDIF) a věnuje se kompletně propojovacímu a schematickému pohledu. Syntaxe EDIF Verze 4 0 0
je založena na vlastním informačním modelu; má být konzistentní s informačním modelovacím jazykem
EXPRESS (ISO 10303 Část 11) a nabízí další možnosti poskytnutím podpory pro znázornění plošných spojů
(PCB) a modulů s více čipy (MCM) včetně pravidel technologie a montážních výkresů.

Přejímaná norma se skládá ze dvou stran textu evropské normy a 1502 stran anglického textu normy IEC.

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000

Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

60614

 

                                              

 

2

                                              

 

 

 

ČSN EN 61690-2

 

 

Národní předmluva

 

 

Informativní údaje z EN 61690-2:2000

 

Text dokumentu 93/88/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 61690-2, vypracovaného technickou komisí
EDIF, byl předložen
paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61690-2
dne 2000-04-01.

Byla stanovena tato data:

E -  nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni

vydáním identické národní normy nebo vydáním oznámení

o schválení EN k přímému používání jako normy národní                                     (dop) 2001-01-01

E -  nejzazší datum zrušení národních norem,

které jsou s EN v rozporu                                                                                        (dow) 2003-04-01

Text mezinárodní normy IEC 61690-2:2000 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv
modifikací.

 

Informativní údaje z IEC 61690-2:2000

 

Mezinárodní norma IEC 61690-2 byla připravena technickou komisí IEC 93: Automatizované konstruování.

Tato norma je založena na normě EIA-682-1996.

IEC 61690 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem Elektronické konstruování. Formát
výměny dat:

. Část 1:2000, Verze 300

. Část 2:2000, Verze400

Tato norma nesplňuje zásady pro strukturu mezinárodních norem stanovené v Části 3 Směrnic ISO/IEC.

Text této normy vychází z těchto dokumentů: