ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.30                                                                                                                                     Říjen 2000

Výkresy ve stavebnictví -
Plochy pro kresbu, text a popisové pole na výkresovém listu

ČSN
EN ISO 9431

01 3403

                                                                                                     idt ISO 9431:1990

Construction drawings - Spaces for drawing and for text, and title block on drawing sheets

Dessins de construction - Zones réservées au dessin et au texte, et cartouches d΄inscription sur les feuilles de dessin

Zeichnungen für das Bauwesen - Anordnung von Darstellungen, Texten und Schriftfeldern auf Zeichnungsvordrucken

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 9431:1999. Evropská norma EN ISO 9431:1999 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 9431:1999. The European Standard EN ISO 9431:1999 has the status of a Czech Standard.

 

 

 

 

 

(c) Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                         59826
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 3098-1:1974 nezavedena; nahrazena ISO 3098-2:2000, která není dosud zavedena (věcně obdobná je ČSN 01 3116)

ISO 7200:1984 zavedena v ČSN ISO 7200 (01 3113) Technické výkresy - Popisová pole

Souvisící ČSN

ČSN 01 3116 Písmo pro technické výkresy - Latinská abeceda

ČSN 01 3402 Výkresy ve stavebnictví - Popisové pole

ČSN 01 3404 Výkresy ve stavebnictví - Specifikace - Základní ustanovení

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. Ing.arch. Milan Hanák, CSc., IČO 13831933

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 9431

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Červenec 1999

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.00

Deskriptory: construction, drawing, technical drawings, spacing, title blocks

Výkresy ve stavebnictví -
Plochy pro kresbu, text a popisové pole
na výkresovém listu
(ISO 9431:1990)

Construction drawings -
Spaces for drawing and for text,
and title block on drawing sheets
(ISO 9431:1990)

 

Dessins de construction - Zones réservées
au dessin et au texte, et cartouches d΄inscription sur les feuilles de dessin
(ISO 9431:1990)

Zeichnungen für das Bauwesen -
Anordnung von Darstellungen, Texten und Schriftfeldern auf Zeichnungsvordrucken (ISO 9431:1990)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1999-07-01.

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se musí této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací dát status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Ústředním sekretariátu nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brusel

)c( 1999 CEN. Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a v jakémkoliv                                Ref. č. EN ISO 9431:1999 E
množství jsou vyhrazena národním členům CEN.


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy vypracovaný technickou komisi ISO/TC 10 "Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat technickým výborem CEN.

Této evropské normě je nutno nejpozději do ledna 2000 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, nutno současně zrušit.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 9431:1990 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

1 Předmět normy

Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky na rozmístění a obsah ploch pro kresbu, text a popisové pole na výkresech ve stavebnictví.-- Vynechaný text --