ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 21.040.10                                                                                                                                   Srpen 2000

Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance -
Část 1: Základní pravidla a údaje

ČSN
ISO 965-1

01 4314

 

ISO general purpose metric screw threads - Tolerances - Part 1: Principles and basic data

Filetages métriques ISO pour usage généraux - Tolérances - Partie 1: Principes et données fondamentales

Metrisches ISO-Gewinde allgemeiner Anwendung - Toleranzen - Teil 1: Prinzipien und Grundlagen

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 965-1:1998. Mezinárodní norma ISO 965-1:1998 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 965-1:1998. The International Standard ISO 965-1:1998 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou spolu s ČSN ISO 965-2 a ČSN ISO 965-3 se nahrazuje ČSN 01 4314 1979-01-31.

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 2000                                                                                                                                          59627
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Norma byla zcela přepracována.

Citované normy

ISO 68-1:1998 zavedena v ČSN ISO 68-1:2000 (01 4007) Závity ISO pro všeobecné použití - Základní profil - Část 1: Metrické závity

ISO 261:1998 zavedena v ČSN ISO 261:2000 (01 4008) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Přehled

ISO 262:1998 zavedena v ČSN ISO 262:2000 (01 4010) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Výběr rozměrů pro šrouby a matice

ISO 724:1993 dosud nezavedena

ISO 898-1:1999 zavedena v ČSN EN ISO 898-1:2000 (02 1005) Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli - Část 1: Šrouby

ISO 965-2:1998 zavedena v ČSN ISO 965-2:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

ISO 965-3:1998 zavedena v ČSN ISO 965-3:2000 (01 4314) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance - Část 3: Úchylky závitů

ISO 1502:1996 zavedena v ČSN ISO 1502:2000 (25 4012) Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Kalibry a kontrolování kalibry

ISO 5408:1983 dosud nezavedena *)

Vypracování normy

Zpracovatel: FABORY Brno, IČO 25309854 - Ing. Petr Manišovský

Technická normalizační komise: TNK 9 Spojovací součásti

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jaroslav Skopal, CSc.

_______________

*)    Tato mezinárodní norma je v plném rozsahu obsažena v ČSN 01 4001.


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Metrické závity ISO pro všeobecné použití -                                         ISO 965-1

Tolerance -                                                                                                      Třetí vydání

Část 1: Základní pravidla a údaje                                                             1998-12-15

ICS 21.040.10

Deskriptory: screw threads, ISO metric threads, form specifications, dimensional tolerances, designation, generalities.

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75% z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 965-1 byla vypracována technickou komisí ISO/TC 1, Závity, subkomisí SC 2, Tolerance.

Třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 965-1:1980), které bylo technicky upraveno.

ISO 965 zahrnuje následující části, pod společným názvem „Metrické závity ISO pro všeobecné použití - Tolerance

      Část 1: Základní pravidla a údaje

      Část 2: Mezní rozměry vnějších a vnitřních závitů pro všeobecné použití - Střední jakost tolerance

      Část 3: Úchylky závitů

      Část 4: Mezní rozměry vnějších závitů, určených pro žárové pokovení ponorem, které jsou po pokovení slícovány s vnitřními závity s polohou tolerančního pole H nebo G

      Část 5: Mezní rozměry vnitřních závitů, určených pro slícování s vnějšími závity žárově pokovenými ponorem, s polohou tolerančního pole h před pokovováním“


Strana 4

1 Předmět normy

Tato část ISO 965 určuje základní profil metrických závitů ISO (M) pro všeobecné použití podle ISO 261.

Toleranční systém se vztahuje k základnímu profilu podle ISO 68-1.-- Vynechaný text --