ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20                                                                                                                                     Únor 1999

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků

ČSN
EN ISO 6411

01 3240

idt ISO 6411:1982

Technical drawings - Simplified representation of centre holes

Dessins techniques - Représentation simplifiée des trous de centre

Technische Zeichnungen - Vereinfachte Darstellung von Zentrierbohrungen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 6411:1997. Evropská norma EN ISO 6411:1997 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 6411:1997. The European Standard EN ISO 6411:1997 has the status of a Czech Standard.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují ČSN 01 3240 z 2. února 1987 a ČSN 01 4915 z 26. května 1983.

 

 

 

 

 

 

© Český normalizační institut, 1999                                                                                                                                          54877
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Českého normalizačního institutu.

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

ISO 128 dosud nezavedena (mezinárodní norma je v revizi)

ISO 866 dosud nezavedena

ISO 2540 dosud nezavedena

ISO 2541 dosud nezavedena

ISO 3098-1 dosud nezavedena

ISO 6428 dosud nezavedena (mezinárodní norma je v revizi)

Souvisící ČSN

ČSN 01 4916 Středicí důlky s vrcholovým úhlem 90°

ČSN 01 4917 Středicí důlky se závitem a s vrcholovým úhlem 60°

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN ISO 6411

EUROPEAN STANDARD                                                                                      Říjen 1997

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 01.100.20

Deskriptory: engineering drawings, centre holes, graphic methods, generalities, designation

 

Technické výkresy - Zjednodušené zobrazování středicích důlků (ISO 6411:1982)

 

 

Technical drawings - Simplified representation
of centre holes (ISO 6411:1982)

 

Dessins techniques - Représentation simplifiée
des trous de centre (ISO 6411:1982)

Technische Zeichnungen - Vereinfachte Darstellung von Zentrierbohrungen (ISO 6411:1982)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1997-09-12.

Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, České republiky, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy ISO 6411 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace" ve spolupráci s CEN/CS.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1998 musí udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání; národní normy, které jsou s ní v rozporu, se musí zrušit nejpozději k témuž datu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC se následující země zavazují, že zavedou tuto evropskou normu: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6411:1982 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Úvod

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práce na tvorbě mezinárodních norem se uskutečňuje prostřednictvím technických komisí ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla technická komise ustavena, má právo být zastoupen v této komisi. Prací se účastní i mezinárodní organizace vládní i nevládní s nimž ISO navázala styk.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi jsou rozesílány členům k hlasování o schválení jako mezinárodní normy.

Mezinárodní norma ISO 6411 byla vypracována Technickou komisí ISO/TC 10 Technické výkresy a byla rozeslána ke schválení v lednu 1980.

Návrh schválily tyto státy:

Austrálie, Belgie, Brazílie, Československo, Čína, Dánsko, Finsko, Francie, Indie, Itálie, Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, KLDR, Korea, Mexiko, Německo, Norsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Spojené království, SSSR, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, USA.

Z technických důvodů návrh neschválily tyto státy:

Nizozemsko.

1 Předmět normy

Tato norma stanoví pravidla zjednodušeného zobrazováními středicích důlků a jejich označování. Zjednodušeného zobrazování středicích důlků se užívá zejména v případech, kdy je třeba předepsat přesný tvar a velikost středicího důlku a kdy je označení normalizovaného středicího důlku postačující.

Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro písmo CAD při použití počítačových popisovacích a kreslicích systémů.-- Vynechaný text --