ICS 03.120.10; 27.015

ČSN

EN 16247-1

 

01 1505

Leden 2023

 

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Energetické audity –
Část 1: Obecné požadavky

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN 16247-1 (01 1505) z ledna 2013.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2023
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.