ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 35.240.10                                                                                                                         Duben 2022

Technická dokumentace produktu –
Uspořádání a pojmenování hladin v CAD –
Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané
ve stavební dokumentaci

ČSN
EN ISO 13567-2

01 3104

idt ISO 13567-2:2017

Technical product documentation – Organization and naming of layers for CAD –
Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation

Documentation technique de produits – Organisation et dénomination des couches de CAO –
Partie 2: Concepts, format et codes utilisés dans la documentation pour la construction

Technische Produktdokumentation – Gliederung und Benennung von Layern für CAD –
Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen für die Dokumentation im Bauwesen

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 13567-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 13567-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 13567-2 (01 3104) z května 2018.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 13567-2:2017 do soustavy norem ČSN. Zatímco norma z května 2018 převzala EN ISO 13567-2:2017 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 13567-1 zavedena v ČSN EN ISO 13567-1 (01 3104) Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD – Část 1: Přehled a zásady

Souvisící ČSN

ČSN ISO 5455 Technické výkresy – Měřítka

ČSN EN ISO 4157-1 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 1: Budovy a jejich části

ČSN EN ISO 4157-2 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 2: Názvy a čísla místností

ČSN EN ISO 4157-3 (01 3420) Výkresy pozemních staveb – Systémy označování – Část 3: Evidenční čísla prostorů

Vysvětlivky k textu převzaté normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní poznámky

V normě byla k článkům 4.2 a 6.3 doplněny informativní národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 13567-2
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Listopad 2017

ICS 01.110; 35.240.10                                                                                       Nahrazuje EN ISO 13567-2:2002

Technická dokumentace produktu – Uspořádání a pojmenování hladin v CAD –
Část 2: Pojmy, struktura a kódy užívané ve stavební dokumentaci
(ISO 13567-2:2017)

Technical product documentation – Organization and naming of layers for CAD –
Part 2: Concepts, format and codes used in construction documentation
(ISO 13567-2:2017)

Documentation technique de produits –
Organisation et dénomination des couches de CAO –
Partie 2: Concepts, format et codes utilisés
dans la documentation pour la construction

(ISO 13567-2:2017)

Technische Produktdokumentation –
Gliederung und Benennung von Layern für CAD –
Teil 2: Ordnungsmerkmale, Aufbau und Kennungen
für die Dokumentation im Bauwesen
(ISO 13567-2:2017)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2017-10-25.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brusel

© 2017 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 13567-2:2017 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 13567-2:2017) byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do května 2018 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do května 2018.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN není odpovědný za zjišťování některých nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 13567-2:2002.

Podle Vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Dokument ISO 13567-2:2017 byl schválen CEN jako EN ISO 13567-2:2017 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Evropská předmluva.................................................................................................................................................................................... 4

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Dílčí třídění pojmenování hladin................................................................................................................................................... 8

4.1...... Odpovědná osoba........................................................................................................................................................................... 8

4.2...... Prvek.................................................................................................................................................................................................. 8

4.3...... Zobrazení.......................................................................................................................................................................................... 8

4.4...... Status................................................................................................................................................................................................. 8

4.5...... Sektor................................................................................................................................................................................................. 8

4.6...... Fáze.................................................................................................................................................................................................... 9

4.7...... Průmět............................................................................................................................................................................................... 9

4.8...... Měřítko............................................................................................................................................................................................... 9

4.9...... Soubor prací..................................................................................................................................................................................... 9

4.10.... Uživatelské pole............................................................................................................................................................................... 9

5......... Formáty a kódy názvů hladin........................................................................................................................................................ 9

5.1...... Zásady............................................................................................................................................................................................... 9

5.2...... Pravidla pro kódy............................................................................................................................................................................. 9

6......... Povinná pole.................................................................................................................................................................................. 10

6.1...... Odpovědná osoba......................................................................................................................................................................... 10

6.2...... Prvek................................................................................................................................................................................................ 10

6.3...... Zobrazení........................................................................................................................................................................................ 10

7......... Volitelná pole................................................................................................................................................................................. 12

7.1...... Status............................................................................................................................................................................................... 12

7.2...... Sektor............................................................................................................................................................................................... 12

7.3...... Fáze................................................................................................................................................................................................. 12

7.4...... Průmět............................................................................................................................................................................................. 12

7.5...... Měřítko............................................................................................................................................................................................. 13

7.6...... Soubor prací................................................................................................................................................................................... 13

7.7...... Uživatelské pole............................................................................................................................................................................ 13

8......... Příklady použití tohoto dokumentu............................................................................................................................................. 14

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 15

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents.html).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html

Tento dokument byl vypracován technickou komisí ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, subkomisí SC 8 Stavební dokumentace.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 13567-2:1998) a představuje menší revizi, která aktualizuje bibliografii.

Seznam všech částí souboru ISO 13567 je uveden na webových stránkách ISO.

Úvod

Soubor ISO 13567 se skládá ze dvou částí, které se zabývají uspořádáním a pojmenováním hladin CAD. ISO 13567-1 má obecné použití, zatímco ISO 13567-2 je použitelná pro stavební projekty.

Účelem souboru ISO 13567 je vytvoření společného mezinárodního základu pro organizaci dat v systémech CAD, který zahrnuje strukturování dat do hladin.

1 Předmět normy

Tento dokument pojednává o uspořádání a přidělování hladin pro CAD ve stavebních projektech pro účely sdělování a management dat ve stavebních projektech.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.