ICS 01.040.07; 07.120

ČSN P

CEN ISO/TS 80004- 6

 

01 2003

Říjen 2021

 

PŘEDBĚŽNÁ ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

Nanotechnologie – Slovník –
Část 6: Charakterizace nanoobjektů

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN P CEN ISO/TS 80004-6 (01 2003) z listopadu 2016.

 

 

© Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 2021
Podle zákona č. 22/1997 Sb. smějí být české technické normy rozmnožovány
a rozšiřovány jen se souhlasem Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.