ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.060                                                                                                                                      Duben 2021

Veličiny a jednotky –
Část 3: Prostor a čas

ČSN
EN ISO 80000-3

01 1300

idt ISO 80000-3:2019

Quantities and units –
Part 3: Space and time

Grandeurs et unités –
Partie 3: Espace et temps (ISO 80000-3:2019)

Größen und Einheiten –
Teil 3: Raum und Zeit (ISO 80000-3:2019)

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 80000-3:2020. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro stan-
dardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 80000-3:2020. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80000-3 (01 1300) z dubna 2007.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Byly zjednodušeny tabulky veličin a jednotek.

Některé definice a poznámky byly fyzikálně upřesněny.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 80000‑1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 80000‑2 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k položkám 3-3, 3-10.2, 3-17.1, 3-20 a k bibliografii doplněny národní poznámky.

Přísně vzato, veličina  označuje čas (časový údaj; není však normou definován), proto je správné derivace podle času. Veličina  označuje infinitezimální nebo kvazi-infinitezimální (IEV 121-11-06) dobu (rozdíl dvou časových údajů). Zde bylo „duration“ ve frázi „t is the duration (item 3‑9)“ přeloženo podle smyslu jako „čas“, třebaže položka 3-9 definuje dobu, nikoli čas. Někdy se termíny časdoba zaměňují, aniž dojde k nedorozumění (např. „poločas“).

Termíny kmitočet a frekvence jsou v mechanice ekvivalentní. Termín „kmitočet“ má výhodu v paralele s vlnočtem, termín „frekvence“ je mezinárodní a častější, ale širší („frekvence dopravy“). Zde je užit termín „frekvence“.

Termín vlnové číslo je označen <nevhodnĚ>, protože neoznačuje číslo, ale veličinu s rozměrem (L–1). Termíny označené <nepřesnĚ> užívají název objektu pro název jeho míry; v praxi to však obvykle nevede k nedorozumění.

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., IČO 45258341

Technická normalizační komise: TNK 12: Veličiny a jednotky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 80000-3
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2020

ICS 01.060                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 80000-3:2013

Veličiny a jednotky –
Část 3: Prostor a čas
(ISO 80000-3:2019)

Quantities and units –
Part 3: Space and time
(ISO 80000-3:2019)

Grandeurs et unités –
Partie 3: Espace et temps
(ISO 80000-3:2019)

Größen und Einheiten –
Teil 3: Raum und Zeit
(ISO 80000-3:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2020-10-21.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2020 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 80000-3:2020 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

 


 

Evropská předmluva

Normu ISO 80000-3:2019 vypracovala technická komise ISO/TC 12 „Veličiny a jednotky“ ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS F02 „Jednotky a značky“, jejíž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2021 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2021.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 80000-3:2013.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 80000-3:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 80000-3:2020 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1 ........ Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2 ........ Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3 ........ Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 17

Rejstřík.......................................................................................................................................................................................................... 18

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen, který má zájem o předmět, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v tomto výboru zastoupen. Práce se účastní také mezinárodní organizace, vládní i nevládní, ve spolupráci s ISO. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité k vypracování tohoto dokumentu a postupy určené k jeho další údržbě jsou popsány ve směrnicích ISO / IEC, část 1. Zejména je třeba uvést různá schvalovací kritéria potřebná pro různé typy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly směrnic ISO / IEC, část 2        
(viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 12 Veličiny a jednotky, ve spolupráci s technickou komisí IEC/TC 25 Veličiny a jednotky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 80000-3:2006), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou následující:

    tabulka udávající veličiny a jednotky byla zjednodušena;

    některé definice a poznámky byly uvedeny fyzikálně přesněji;

Seznam všech součástí řady ISO 80000 a IEC 80000 lze nalézt na webových stránkách ISO a IEC.

Jakákoli zpětná vazba nebo dotazy k tomuto dokumentu by měly být směrovány na uživatelův státní orgán pro normalizaci. Kompletní seznam těchto orgánů najdete na www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny prostoru a času. Podle potřeby jsou rovněž uvedeny převodní činitele.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.