ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 27.015; 03.100.70                                                                                                                     Prosinec 2020

Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií podle ISO 50001

ČSN
ISO 50004

01 1516

 

Energy management systems – Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an ISO 50001 energy management system

Systèmes de management de l’énergie – Lignes directrices pour la mise en oeuvre, la maintenance et l’amélioration
d’un système de management de l’énergie de l’ISO 50001

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 50004:2020. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 50004:2020. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 50004 (01 1516) z února 2016.

Anotace obsahu

Tento dokument poskytuje praktický návod a příklady pro vytvoření, zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií (EnMS) v souladu se systematicky blízkou ISO 50001:2018. Návod v tomto dokumentu je použitelný pro jakoukoliv organizaci.

Tento dokument neposkytuje návod, jak rozvíjet integrovaný systém managementu.

Ačkoli je návod v tomto dokumentu konzistentní s požadavky ISO 50001:2018, neposkytuje výklad těchto požadavků.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 50001:2018 zavedena v ČSN EN ISO 50001:2019 (01 1501) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 45001 (01 0801) Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – Požadavky s návodem k použití

ČSN ISO 50002 (01 1514) Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 50006 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) – Obecné zásady a návod

ČSN ISO 55001 (01 0376) Management aktiv – Systémy managementu – Požadavky

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Hejtmánková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.