ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.060                                                                                                                                  Prosinec 2020

Veličiny a jednotky –
Část 4: Mechanika

ČSN
EN ISO 80000- 4

01 1300

idt ISO 80000- 4:2019

Quantities and units –
Part 4: Mechanics

Grandeurs et unités –
Partie 4: Mécanique

Größen und Einheiten –
Teil 4: Mechanik

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 80000- 4:2019. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 80000- 4:2019. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 80000- 4 (01 1300) z března 2020.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí EN ISO 80000-4:2019 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 80000-4 (01 1300) z března 2020 převzala EN ISO 80000-4:2019 schválením k přímému používání jako ČSN oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

V porovnání s předchozím vydáním přejímané normy byly zjednodušeny tabulky veličin a jednotek.

Některé definice a poznámky byly fyzikálně upřesněny.

Souvisící ČSN

ČSN ISO 2041 Vibrace, rázy a monitorování stavu – Slovník

ČSN ISO 80000-1 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 1: Obecně

ČSN EN ISO 80000-2 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 2: Matematika

ČSN IEC 60050-113 (33 0050) Mezinárodní elektrotechnický slovník – Část 113: Fyzika pro elektrotechniku

ČSN EN ISO 80000-3 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 3: Prostor a čas

ČSN EN ISO 80000-5 (01 1300) Veličiny a jednotky – Část 5: Termodynamika

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly k položkám 4-9.2, 4-9.5, 4-13, 4-14.1, 4-14.2, 4-23.3, 4-27 a 4-28.1 doplněny národní poznámky.

Překlad užívá termín „kvazi-infinitezimální“ ve smyslu IEC Electropedia, položka 121-11-16 a důsledně rozlišuje bezrozměrový „činitel“ (factor) a „součinitel“ (coefficient) s fyzikálním rozměrem různým od jedné.

Jsou uvedeny i některé často užívané, ale z různých důvodů nevhodné termíny s označením NEVHODNÉ. Název veličiny „gramáž“ v položce 4-5 obsahuje název jednotky, u ostatních je důvod uveden přímo v položce.

Oproti originálu byl v souladu s ISO 80000-2 pro tenzory užit bezpatkový tučný font (položky 4-2 a 4-17.1).

Namísto zde užitého znaku „kappa“  (03BA) je u nás obvyklejší znak ϰ (03F0).

Vypracování normy

Zpracovatel: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc., IČO 45258341

Technická normalizační komise: TNK 12 Veličiny a jednotky

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                EN ISO 80000- 4
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                            Říjen 2019

ICS 01.060                                                                                                       Nahrazuje EN ISO 80000- 4:2013

Veličiny a jednotky –
Část 4: Mechanika
(ISO 80000- 4:2019)

Quantities and units –
Part 4: Mechanics
(ISO 80000- 4:2019)

Grandeurs et unités –
Partie 4: Mécanique
(ISO 80000-
 4:2019)

Größen und Einheiten –
Teil 4: Mechanik
(ISO 80000-
 4:2019)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2019-05-05.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa,
Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2019 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky           Ref. č. EN ISO 80000-4:2019 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 80000-4: 2019 vypracovala technická komise ISO/TC 12 Veličiny a jednotky ve spolupráci s technickou komisí CEN/SS F02 Jednotky a značky, jejíž sekretariát zajišťuje CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do dubna 2020 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do dubna 2020.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 80000-4:2013.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Republiky Severní Makedonie, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 80000-4:2019 byl schválen CEN jako EN ISO 80000-4:2019 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 18

Rejstřík.......................................................................................................................................................................................................... 19

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité k vypracování tohoto dokumentu a postupy určené k jeho další údržbě jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména je třeba uvést různá schvalovací kritéria potřebná pro různé typy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly směrnic ISO/IEC, část 2 
(viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit zodpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny v tomto odkazu URL         
www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 12, Veličiny a jednotky, ve spolupráci s Technickou komisí IEC/TC 25, Veličiny a jednotky.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 80000–4:2006), které bylo technicky revidováno.

Hlavní změny ve srovnání s předchozím vydáním jsou tyto:

–   tabulka udávající veličiny a jednotky byla zjednodušena;

–   některé definice a poznámky byly uvedeny fyzikálně přesněji.

Seznam všech součástí souboru ISO 80000 a IEC 80000 lze nalézt na webových stránkách ISO a IEC.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normalizačnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na adrese www.iso.org/members.html.

1 Předmět normy

Tento dokument uvádí názvy, značky, definice a jednotky pro veličiny mechaniky. Podle potřeby jsou rovněž uvedeni převodní činitelé.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.