ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.110; 29.020                                                                                                                             Leden 2020

Průmyslové systémy, instalace a zařízení
a průmyslové produkty – Zásady strukturování
a referenční označování –
Část 2: Třídění předmětů a kódy tříd

ČSN
EN IEC 81346-2
ed. 2

01 3710

idt IEC 81346-2:2019

Industrial systems, installations and equipment and industrial products – Structuring principles and reference designations –
Part 2: Classification of objects and codes for classes

Systèmes industriels, installations et appareils, et produits industriels – Principes de structuration et désignation de référence –
Partie 2: Classification des objets et codes pour les classes

Industrielle Systeme, Anlagen und Ausrüstungen und industrielle Produkte – Strukturierungsprinzipien
und Referenzkennzeichnung –
Teil 2: Klassifizierung von Objekten und Kennbuchstaben für Klassen

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN IEC 81346-2:2019. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN IEC 81346-2:2019. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

S účinností od 2022-07-23 se nahrazuje ČSN EN 81346-2 (01 3710) z dubna 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.

Anotace obsahu

Tato část mezinárodní normy 81346, publikovaná společně IEC a ISO, zavádí třídicí schémata s definovanými třídami zařízení/předmětů a jejich přidruženými písmeny určenými především pro použití v referenčních označeních a při označování obecných typů.

Cílem této normy je zavádět třídicí schémata pro zařízení s připojenými písmennými kódy pro definované třídy, které se mohou používat ve všech technických oborech, například v elektrotechnice, strojírenství, zpracovatelské technice a stavitelství, stejně jako ve všech odvětvích průmyslu, například v energetice, chemickém průmyslu, stavebních technologiích, automobilovém průmyslu, stavbě lodí a námořní technice.

Písmenné kódy lze také použít samostatně, jako základní označení typu, kde je třeba určit typ komponentu, například ve specifikacích.


Národní předmluva

Upozornění na používání této normy

Souběžně s touto normou je v souladu s předmluvou k EN IEC 81346-2 ed. 2:2019 dovoleno do 2022-07-23
používat dosud platnou ČSN EN 81346-2 (01 3710) z dubna 2010.

Změny proti předchozí normě

Toto vydání zahrnuje následující významné technické změny oproti předchozímu vydání:

1.   Vstupní třídy klasifikačního schématu byly definovány tak, aby odrážely „vlastní funkci“ klasifikovaného objektu;

2.   Třídy jsou definovány tak, aby byly v souladu se zásadami ISO 22274 a ISO 704;

3.   Byl definován třístupňový klasifikační systém, který projektantovi poskytuje větší flexibilitu v některých technických oborech;

4.   Třídy jsou definovány vlastní definicí a jsou opatřeny preferovaným termínem. V případě potřeby jsou uvedeny příklady;

5.   Byl vytvořen zvláštní klasifikační systém pro prostory.

Informace o citovaných dokumentech

IEC 81346-1:2009 zavedena v ČSN EN 81346-1:2010 (01 3710) Průmyslové systémy, instalace a zařízení a prů-
myslové produkty – Zásady strukturování a referenční označování – Část 1: Základní pravidla

Souvisící ČSN

ČSN EN 60898 (soubor) Elektrická příslušenství – Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných
instalací

ČSN ISO 704:2018 (01 0505) Terminologická práce – Principy a metody

ČSN ISO 1087-1:2000 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

ČSN ISO 12006-2:2017 (73 0101) Budovy a inženýrské stavby – Organizace informací o stavbách – Část 2: Rámec pro klasifikaci

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na evropské/mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článku „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných evropských/mezinárodních norem (včetně všech změn).

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje překlad kapitoly Termíny a definice přejímané mezinárodní normy.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČO 166 69 037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Alena Veselá

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.