ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 03.100.70; 27.015                                                                                                                        Březen 2019

Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití

ČSN
EN ISO 50001

01 1501

idt ISO 50001:2018

Energy management systems – Requirements with guidance for use

Systèmes de management de l’énergie – Exigences et recommandations pour la mise en œuvre

Energiemanagementsysteme – Anforderungen mit Anleitung zur Anwendung

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 50001:2018. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 50001:2018. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 50001 (01 1501) z ledna 2012.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Změny proti předchozí normě jsou uvedeny v předmluvě k mezinárodní normě.

Souvisící ČSN a TNI

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN ISO 50002 (01 1514) Energetické audity – Požadavky s návodem pro použití

ČSN ISO 50003 (01 1515) Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií

ČSN ISO 50004 (01 1516) Systémy managementu hospodaření s energií – Návod pro zavádění, udržování a zlepšování systému managementu hospodaření s energií

ČSN ISO 50006 (01 1517) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření energetické náročnosti pomocí výchozího stavu spotřeby energie (EnB) a ukazatelů energetické náročnosti (EnPl) – Obecné zásady a návod

ČSN ISO 50015 (01 1518) Systémy managementu hospodaření s energií – Měření a ověřování energetické náročnosti organizací – Obecné zásady a návod

TNI 01 0350 Management rizik – Slovník (Pokyn 73)

TNI 01 0115 Mezinárodní metrologický slovník – Základní a všeobecné pojmy a přidružené termíny (VIM)

Vypracování normy

Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., IČO 00015679, Ing. Dagmar Konstankiewiczová

Technická normalizační komise: TNK 14 Energetický management a udržitelná spotřeba energie

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Andrea Peková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                     EN ISO 50001
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                                 Srpen 2018

ICS 27.015                                                                                                          Nahrazuje EN ISO 50001:2011

Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky s návodem k použití
(ISO 50001:2018)

Energy management systems – Requirements with guidance for use
(ISO 50001:2018)

Systèmes de management de l’énergie –
Exigences et recommandations pour la mise
en œuvre
(ISO 50001:2018)

Energiemanagementsysteme – Anforderungen
mit Anleitung zur Anwendung
(ISO 50001:2018)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2018-08-06.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Řídicí centrum CEN-CENELEC

Rue de la Science 23, B-1040 Brusel

© 2018 CEN/CENELEC  Veškerá práva pro využití v jakékoli formě a jakýmikoli prostředky     Ref. č. EN ISO 50001:2018 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN a CENELEC.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 50001:2018) vypracovala technická komise ISO/TC 301 Energetický management a energetické úspory ve spolupráci s technickou komisí CEN/CLC/JTC 14 Energetický management, energetické audity, energetické úspory, jejíž sekretariát zajišťuje UNI.

Této evropské normě je nutno nejpozději do února 2019 udělit status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do února 2019.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 50001:2011.

Podle vnitřních předpisů CEN-CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Srbska, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 50001:2018 byl schválen CEN jako EN ISO 50001:2018 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

 

Contents

Strana

 

Page

Předmluva.............................................................................................................................................................................................. 7

Úvod........................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy....................................................................................................................................................................... 13

2......... Citované dokumenty............................................................................................................................................................. 13

3......... Termíny a definice................................................................................................................................................................. 13

3.1...... Termíny vztahující se k organizaci...................................................................................................................................... 13

3.2...... Termíny vztahující se k systému managementu............................................................................................................. 14

3.3...... Termíny vztahující se k požadavkům................................................................................................................................. 15

3.4...... Termíny vztahující se k výkonnosti..................................................................................................................................... 17

3.5...... Termíny vztahující se k energii............................................................................................................................................ 20

4......... Kontext organizace................................................................................................................................................................ 21

4.1...... Porozumění organizaci a jejímu kontextu......................................................................................................................... 21

4.2...... Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran.................................................................................... 21

4.3...... Určení rozsahu systému managementu
hospodaření s energií........................................................................................................................................................... 21

4.4...... Systém managementu hospodaření s energií................................................................................................................. 22

5......... Vedení (leadership)............................................................................................................................................................... 22

5.1...... Vedení (leadership) a závazek............................................................................................................................................ 22

5.2...... Energetická politika............................................................................................................................................................... 23

5.3...... Role, odpovědnosti a pravomoci
v rámci organizace................................................................................................................................................................ 23

6......... Plánování................................................................................................................................................................................. 24

6.1...... Opatření pro řešení rizik a příležitostí................................................................................................................................. 24

6.2...... Cíle a cílové hodnoty v oblasti energie
a plánování jejich dosažení................................................................................................................................................. 24

6.3...... Přezkoumání spotřeby energie........................................................................................................................................... 25

6.4...... Ukazatele energetické hospodárnosti............................................................................................................................... 25

6.5...... Výchozí stav spotřeby energie............................................................................................................................................. 26

6.6...... Plánování sběru energetických dat.................................................................................................................................... 26

7......... Podpora................................................................................................................................................................................... 27

7.1...... Zdroje....................................................................................................................................................................................... 27

7.2...... Kompetence............................................................................................................................................................................ 27

7.3...... Povědomí................................................................................................................................................................................ 27

7.4...... Komunikace............................................................................................................................................................................ 28

7.5...... Dokumentované informace................................................................................................................................................. 28

7.5.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 28

7.5.2... Vytváření a aktualizace......................................................................................................................................................... 28

7.5.3... Řízení dokumentovaných informací................................................................................................................................... 29

8......... Provoz...................................................................................................................................................................................... 29

8.1...... Plánování a řízení provozu................................................................................................................................................... 29

8.2...... Návrh........................................................................................................................................................................................ 30

8.3...... Nákup....................................................................................................................................................................................... 30

 

Foreword................................................................................................................................................................................................... 7

Introduction............................................................................................................................................................................................... 9

1......... Scope.......................................................................................................................................................................................... 13

2......... Normative references.............................................................................................................................................................. 13

3......... Terms and definitions.............................................................................................................................................................. 13

3.1...... Terms related to organization................................................................................................................................................ 13

3.2...... Terms related to management system................................................................................................................................ 14

3.3...... Terms related to requirement................................................................................................................................................. 15

3.4...... Terms related to performance............................................................................................................................................... 17

3.5...... Terms related to energy.......................................................................................................................................................... 20

4......... Context of the organization..................................................................................................................................................... 21

4.1...... Understanding the organization and its context................................................................................................................. 21

4.2...... Understanding the needs and expectations
of interested parties.................................................................................................................................................................. 21

4.3...... Determining the scope of the energy
management system............................................................................................................................................................... 21

4.4...... Energy management system................................................................................................................................................. 22

5......... Leadership................................................................................................................................................................................. 22

5.1...... Leadership and commitment................................................................................................................................................. 22

5.2..... Energy policy............................................................................................................................................................................. 23

5.3...... Organization roles, responsibilities
and authorities........................................................................................................................................................................... 23

6......... Planning..................................................................................................................................................................................... 24

6.1...... Actions to address risks and opportunities.......................................................................................................................... 24

6.2...... Objectives, energy targets and planning
to achieve them......................................................................................................................................................................... 24

6.3...... Energy review............................................................................................................................................................................ 25

6.4...... Energy performance indicators............................................................................................................................................. 25

6.5...... Energy baseline........................................................................................................................................................................ 26

6.6...... Planning for collection of energy data.................................................................................................................................. 26

7......... Support....................................................................................................................................................................................... 27

7.1...... Resources.................................................................................................................................................................................. 27

7.2...... Competence.............................................................................................................................................................................. 27

7.3...... Awareness................................................................................................................................................................................. 27

7.4...... Communication........................................................................................................................................................................ 28

7.5...... Documented information........................................................................................................................................................ 28

7.5.1... General....................................................................................................................................................................................... 28

7.5.2... Creating and updating............................................................................................................................................................. 28

7.5.3... Control of documented information...................................................................................................................................... 29

8......... Operation.................................................................................................................................................................................... 29

8.1...... Operational planning and control.......................................................................................................................................... 29

8.2...... Design......................................................................................................................................................................................... 30

8.3...... Procurement.............................................................................................................................................................................. 30

Strana

 

Page

9......... Hodnocení výkonnosti........................................................................................................................................................... 30

9.1...... Monitorování, měření, analýza
a vyhodnocování energetické hospodárnosti a EnMS................................................................................................... 30

9.1.1... Obecně..................................................................................................................................................................................... 30

9.1.2... Hodnocení souladu s požadavky právních
předpisů a jinými požadavky............................................................................................................................................... 31

9.2...... Interní audit.............................................................................................................................................................................. 31

9.3...... Přezkoumání systému managementu.............................................................................................................................. 32

10....... Zlepšování............................................................................................................................................................................... 33

10.1.... Neshoda a nápravné opatření............................................................................................................................................. 33

10.2.... Neustálé zlepšování.............................................................................................................................................................. 33

Příloha A (informativní) Návod k použití........................................................................................................................................ 34

Příloha B (informativní) Porovnání ISO 50001:2011
a ISO 50001:2018.................................................................................................................................................................. 46

Bibliography......................................................................................................................................................................................... 49

Český rejstřík termínů........................................................................................................................................................................ 50

 

 

9......... Performance evaluation.......................................................................................................................................................... 30

9.1...... Monitoring, measurement, analysis
and evaluation of energy performance
and the EnMS............................................................................................................................................................................ 30

9.1.1... General....................................................................................................................................................................................... 30

9.1.2... Evaluation of compliance with legal
requirements and other requirements.................................................................................................................................. 31

9.2...... Internal audit.............................................................................................................................................................................. 31

9.3...... Management review................................................................................................................................................................ 32

10....... Improvement............................................................................................................................................................................. 33

10.1.... Nonconformity and corrective action.................................................................................................................................... 33

10.2.... Continual improvement........................................................................................................................................................... 33

Annex A (informative) Guidance for use.......................................................................................................................................... 34

Annex B (informative) Correspondence between
ISO 50001:2011 and ISO 50001:2018................................................................................................................................. 46

Bibliography........................................................................................................................................................................................... 49

Alphabetical list of terms...................................................................................................................................................................... 50

 

Předmluva

 

Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celo-
světová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní orga-
nizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektro-
technice.

 

ISO (the International Organization for Standardization) is a worldwide federation of national standards bodies (ISO member bodies). The work of preparing International Standards is normally carried out through ISO technical committees. Each member body interested in a subject for which a technical committee has been established has the right to be represented on that committee. International organizations, governmental and non-governmental, in liaison with ISO, also take part in the work. ISO collaborates closely with the International Electrotechnical Commission (IEC) on all matters of electrotechnical standardization.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz      
www.iso.org/directives).

 

The procedures used to develop this document and those intended for its further maintenance are described in the ISO/IEC Directives, Part 1. In particular, the different approval criteria needed for the different types of ISO documents should be noted. This document was drafted in accordance with the editorial rules of the ISO/IEC Directives, Part 2 (see           
www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

 

Attention is drawn to the possibility that some of the elements of this document may be the subject of patent rights. ISO shall not be held responsible for identifying any or all such patent rights. Details of any patent rights identified during the development of the document will be in the Introduction and/or on the ISO list of patent declarations received (see www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

 

Any trade name used in this document is information given for the convenience of users and does not constitute an endorsement.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organi-
zace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html.

 

For an explanation of the voluntary nature of standards, the meaning of ISO specific terms and expressions related to conformity assessment, as well as information about ISO's adherence to the World Trade Organization (WTO) principles in the Technical Barriers to Trade (TBT) see www.iso.org/iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 301 Management hospodaření s energií a energetické úspory.

 

This document was prepared by Technical Committee ISO/TC 301, Energy management and energy savings.

Toto druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání (ISO 50001:2011), které bylo technicky zrevidováno.

 

This second edition cancels and replaces the first edition (ISO 50001:2011), which has been technically revised.

Hlavní změny oproti předchozímu vydání jsou násle-
dující:

 

The main changes compared to the previous edition are as follows:

    přijetí požadavků ISO pro normy systémů manage-
mentu, včetně závazné struktury, shodného základ-
ního textu a společných termínů a definicí, pro zajištění vysoké úrovně kompatibility s jinými normami pro systémy managementu;

 

    adoption of ISO’s requirements for management system standards, including a high-level structure, identical core text, and common terms and definitions, to ensure a high level of compatibility with other management system standards;

    lepší integrace se strategickými procesy manage-
mentu;

 

       better integration with strategic management processes;

    přesnější vyjádření a struktura dokumentu;

 

    clarification of language and document structure;

    silnější důraz na roli vrcholového vedení;

 

    stronger emphasis on the role of top management;

    přijetí tematického uspořádání termínů a jejich definic v kapitole 3 a aktualizace některých definic;

 

    adoption of context order for the terms and their definitions in Clause 3 and update of some definitions;

    zahrnutí nových definic, včetně zlepšování ener-
getické hospodárnosti;

 

    inclusion of new definitions, including energy performance improvement;

    vysvětlení vyloučení druhů energie;

 

    clarification on exclusions of energy types;

    objasnění „přezkoumání spotřeby energie“;

 

    clarification of “energy review”;

    zavedení pojmu normalizace ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a s tím vyjádřeného výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB];

 

    introduction of the concept of normalization of energy performance indicators [EnPI(s)] and associated energy baselines [EnB(s)];

    přidání podrobností o plánu sběru energetických dat a souvisejících požadavků (dříve plán měření energií);

 

    addition of details on the energy data collection plan and related requirements (previously energy measurement plan);

    objasnění textu týkajícího se ukazatele (ukazatelů) energetické hospodárnosti [EnPI] a výchozího stavu (stavů) spotřeby energie [EnB] s cílem dosáhnout lepšího porozumění těmto pojmům.

 

    clarification of text related to energy performance indicators [EnPI(s)] and energy baselines [EnB(s)] in order to provide a better understanding of these concepts.

Jakákoli zpětná vazba nebo otázky týkající se tohoto dokumentu mají být adresovány národnímu normali-
začnímu orgánu uživatele. Úplný seznam těchto orgánů lze nalézt na
www.iso.org/members.html.

 

    Any feedback or questions on this document should be directed to the user’s national standards body. A complete listing of these bodies can be found at www.iso.org/members.html.

 

Úvod

 

Introduction

0.1 Obecně

 

0.1 General

Cílem tohoto dokumentu je umožnit organizacím vytvářet systémy a procesy potřebné pro neustálé zlepšování energetické hospodárnosti, včetně zlepšování energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie. Tento do-
kument stanovuje požadavky na systém managementu hospodaření s energií (EnMS) určené pro organizaci. Úspěšné zavedení EnMS podporuje kulturu zlepšování energetické hospodárnosti, která závisí na závazku všech úrovní organizace, zejména vrcholového vedení. V mnoha případech se jedná o kulturní změny v rámci organizace.

 

The aim of this document is to enable organizations to establish the systems and processes necessary to continually improve energy performance, including energy efficiency, energy use and energy consumption. This document specifies the energy management system (EnMS) requirements for an organization. Successful implementation of an EnMS supports a culture of energy performance improvement that depends upon commitment from all levels of the organization, especially top management. In many instances, this involves cultural changes within an organization.

Tento dokument se vztahuje na činnosti řízené organizací. Jeho použití se může přizpůsobit konkrétním požadav-
kům organizace, včetně složitosti systémů, stupně doku-
mentovaných informací a dostupnosti zdrojů. Tento dokument se nevztahuje na používání výrobků u kon-
cových uživatelů mimo rozsah a hranice EnMS, ani na návrh výrobků kromě vybavení, zařízení, systémů nebo procesů ve spotřebě energie. Tento dokument se vztahuje na návrh a nákup vybavení, zařízení, systémů nebo procesů spotřebovávajících energii v rámci rozsahu a hranic EnMS.

 

This document applies to the activities under the control of the organization. Its application can be tailored to fit the specific requirements of the organization, including the complexity of its systems, degree of documented information and available resources. This document does not apply to product use by end-users outside of the scope and boundaries of the EnMS, nor does it apply to product design outside of facilities, equipment, systems or energy-using processes. This document does apply to the design and procurement of facilities, equipment, systems or energy-using processes within the scope and boundaries of the EnMS.

Vývoj a zavedení EnMS zahrnuje energetickou politiku, cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a akční plány týkající se jeho energetické účinnosti, užití energie a spotřeby energie při současném plnění příslušných právních předpisů a jiných požadavků. EnMS umožňuje organizaci stanovit a dosahovat cílů a cílových hodnot v oblasti energie, podle potřeby podnikat opatření pro zlepšování energetické hospodárnosti a prokazovat shodu systému s požadavky tohoto dokumentu.

 

Development and implementation of an EnMS includes an energy policy, objectives, energy targets and action plans related to its energy efficiency, energy use, and energy consumption while meeting applicable legal requirements and other requirements. An EnMS enables an organization to set and achieve objectives and energy targets, to take actions as needed to improve its energy performance, and to demonstrate the conformity of its system to the requirements of this document.

0.2 Přístup založený na energetické hospodárnosti

 

0.2 Energy performance approach

Tento dokument poskytuje požadavky pro systematický postup, založený na procesech řízených podle údajů a skutečností, zaměřený na neustálé zlepšování ener-
getické hospodárnosti. Energetická hospodárnost je klíčovým prvkem konceptů uvedených v tomto dokumentu s cílem zajistit efektivní a měřitelné výsledky v časovém průběhu. Energetická hospodárnost je koncepce sou-
visející s energetickou účinností, užitím energie a spo-
třebou energie. Ukazatele energetické hospodárnosti (EnPI) a výchozí stavy spotřeby energie (EnB) jsou dva vzájemně provázané prvky používané v tomto dokumentu, které umožňují organizacím prokázat zlepšení energetické hospodárnosti.

 

This document provides requirements for a systematic, data-driven and facts-based process, focused on continually improving energy performance. Energy performance is a key element integrated within the concepts introduced in this document in order to ensure effective and measurable results over time. Energy performance is a concept which is related to energy efficiency, energy use and energy consumption. Energy performance indicators (EnPIs) and energy baselines (EnBs) are two interrelated elements addressed in this document to enable organizations to demonstrate energy performance improvement.

0.3 Cyklus Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA)

 

0.3 Plan-Do-Check-Act (PDCA) cycle

EnMS popsaný v tomto dokumentu je založen na přístupu neustálého zlepšování Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej (PDCA) a začleňuje management hospodaření s energií do existujících organizačních postupů, jak je znázorněno na obrázku 1.

 

The EnMS described in this document is based on the Plan-Do-Check-Act (PDCA) continual improvement framework and incorporates energy management into existing organizational practices, as illustrated in Figure 1.

V souvislosti s managementem hospodaření s energií může přístup PDCA vypadat takto:

 

In the context of energy management, the PDCA approach can be outlined as follows:

    Plánuj: porozuměj kontextu organizace, vytvoř ener-
getickou politiku a tým pro management hospodaření s energií, zvažuj opatření pro řešení rizik a příležitostí,
prováděj přezkoumání spotřeby energie, identifikuj významné (významná) užití energie (SEU) a stanov ukazatele energetické hospodárnosti (EnPI), výchozí stav (stavy) spotřeby energie (EnB), cíle a cílové hodnoty v oblasti energie a akční plány potřebné pro dosažení výsledků, které zlepší energetickou hospodárnost v souladu s energetickou politikou organizace.

 

Plan: understand the context of the organization, establish an energy policy and an energy management team, consider actions to address risks and opportunities, conduct an energy review, identify significant energy uses (SEUs) and establish energy performance indicators (EnPIs), energy baseline(s) (EnBs), objectives and energy targets, and action plans necessary to deliver results that will improve energy performance in accordance with the organization's energy policy.

    Dělej: zaváděj akční plány, řízení provozu a údržby, komunikaci, zajišťuj kompetence a zvažuj energe-
tickou hospodárnost v návrhu a nákupu.

 

Do: implement the action plans, operational and maintenance controls, and communication, ensure competence and consider energy performance in design and procurement.

    Kontroluj: monitoruj, měř, analyzuj, vyhodnocuj, prováděj audit a přezkoumání energetické hospo-
dárnosti a EnMS.

 

Check: monitor, measure, analyse, evaluate, audit and conduct management review(s) of energy performance and the EnMS.

    Jednej: podnikej opatření k řešení neshod a k ne-
ustálému zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS.

 

Act: take actions to address nonconformities and continually improve energy performance and the EnMS.

 

Obrázek 1 – Cyklus Plánuj-Dělej-Kontroluj-Jednej

Figure 1 – Plan-Do-Check-Act Cycle

0.4 Kompatibilita s jinými normami zavádějícími systémy managementu

 

0.4 Compatibility with other management system standards

Tento dokument je v souladu s požadavky ISO pro normy týkající se systémů managementu, včetně závazné struktury, identického základního textu a společných termínů a definic, kterými se zajišťuje vysoká úroveň kompatibility s jinými normami pro systémy managementu; tento dokument lze používat samostatně; organizace se však může rozhodnout kombinovat svůj EnMS s jinými systémy managementu nebo integrovat EnMS do dosahování jiných cílů, ať už se týkají podnikání, životního prostředí nebo sociální odpovědnosti. Dvě organizace, které provádějí podobné činnosti, ale dosahují různých stupňů energetické hospodárnosti, mohou obě splňovat požadavky ISO 50001.

 

This document conforms to ISO's requirements for management system standards, including a high-level structure, identical core text, and common terms and definitions, thereby ensuring a high level of compatibility with other management system standards. This document can be used independently; however, an organization can choose to combine its EnMS with other management systems, or integrate its EnMS in the achievement of other business, environmental or social objectives. Two organizations carrying out similar operations, but having different energy performance, can both conform to the requirements of ISO 50001.

Tento dokument obsahuje požadavky, které slouží k posuzování shody. Organizace, která chce prokázat shodu s tímto dokumentem, tak může učinit:

 

This document contains the requirements used to assess conformity. An organization that wishes to demonstrate conformity with this document can do so by:

    provedením hodnocení a vlastním prohlášením, nebo

 

    making an evaluation and self-declaration, or

    získáním potvrzení o své shodě nebo vlastního prohlášení od zainteresovaných stran, jakou jsou např. zákazníci, nebo

 

    seeking confirmation of its conformance or self-declaration by interested parties, such as customers, or

    získáním certifikace/registrace svého EnMS od externí organizace.

 

    seeking certification/registration of its EnMS by an external organization.

V tomto dokumentu se používají následující slovesné tvary:

 

In this document, the following verbal forms are used:

    „musí“ vyjadřuje požadavek;

 

    “shall” indicates a requirement;

    „má“ vyjadřuje doporučení;

 

    “should” indicates a recommendation;

    „může“ vyjadřuje možnost nebo způsobilost;

 

    “can” indicates a possibility or a capability;

    „smí“ vyjadřuje dovolení.

 

    “may” indicates a permission.

Informace označené jako „POZNÁMKA" mají sloužit pro lepší pochopení nebo používání tohoto dokumentu. „POZNÁMKY k heslu“ použité v kapitole 3 poskytují další informace, které doplňují terminologické údaje a mohou obsahovat požadavky týkající se používání termínu.

 

Information marked as “NOTE” is intended to assist the understanding or use of the document. “Notes to entry” used in Clause 3 provide additional information that supplements the terminological data and can contain requirements relating to the use of a term.

0.5 Přínosy tohoto dokumentu

 

0.5 Benefits of this document

Účinné zavedení tohoto dokumentu poskytuje systema-
tický přístup ke zlepšování energetické hospodárnosti, který může změnit způsob, jakým organizace hospodaří s energií. Díky využívání managementu hospodaření s energií v podnikatelské praxi může organizace vytvořit postup vedoucí k neustálému zlepšování energetické hospodárnosti. Pomocí zlepšování energetické hospo-
dárnosti a s ní spojených nákladů na energie se může organizace stát konkurenceschopnější. Navíc může zavedení vést k tomu, že organizace budou plnit cíle zmírnění změny celkového klimatu, a to snížením emisí skleníkových plynů spojených s využíváním energie.

 

Effective implementation of this document provides a systematic approach to improvement of energy performance that can transform the way organizations manage energy. By integrating energy management into business practice, organizations can establish a process for continual improvement of energy performance. By improving energy performance and associated energy costs, organizations can be more competitive. In addition, implementation can lead organizations to meet overall climate change mitigation goals by reducing their energy-related greenhouse gas emissions.

 

1 Předmět normy

 

1 Scope

Tento dokument specifikuje požadavky pro vytváření, zavádění, udržování a zlepšování systému manage-
mentu hospodaření s energií (EnMS). Zamýšleným výstupem je umožnit organizaci používat systematický přístup pro dosažení neustálého zlepšování energetické hospodárnosti a zlepšování EnMS.

 

This document specifies requirements for establishing, implementing, maintaining and improving an energy management system (EnMS). The intended outcome is to enable an organization to follow a systematic approach in achieving continual improvement of energy performance and the EnMS.

Tento dokument:

 

This document:

a)   je použitelný v jakékoli organizaci bez ohledu na její typ, velikost, složitost, zeměpisnou polohu, organi-
zační kulturu nebo výrobky a služby, které poskytuje;

 

a)   is applicable to any organization regardless of its type, size, complexity, geographical location, organizational culture or the products and services it provides;

b)   je použitelný pro činnosti, které ovlivňují energetickou hospodárnost, a které organizace řídí a ovládá;

 

b)   is applicable to activities affecting energy performance that are managed and controlled by the organization;

c)   je použitelný bez ohledu na množství, použití nebo druhy spotřebované energie;

 

c)   is applicable irrespective of the quantity, use, or types of energy consumed;

d)   vyžaduje prokázání neustálého zlepšování energetické hospodárnosti, ale nedefinuje úrovně zlepšování energetické hospodárnosti, kterých má být dosaženo;

 

d)   requires demonstration of continual energy performance improvement, but does not define levels of energy performance improvement to be achieved;

e)   se může používat samostatně nebo může být propojen nebo integrován s jinými systémy managementu.

 

e)   can be used independently, or be aligned or integrated with other management systems.

Příloha A poskytuje návod k použití tohoto dokumentu. Příloha B poskytuje porovnání tohoto vydání s před-
chozím vydáním.

 

Annex A provides guidance for the use of this document. Annex B provides a comparison of this edition with the previous edition.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.