ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.01                                                                                                                               Prosinec 2018

Technická dokumentace produktu – Písmo –
Část 1: Obecná ustanovení

ČSN
EN ISO 3098-1

01 3115

idt ISO 3098-1:2015

Technical product documentation – Lettering –
Part 1: General requirements

Documentation technique de produits – Écriture –
Partie 1: Exigences générales

Technische Produktdokumentation – Schriften –
Teil 1: Grundregeln

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 3098-1:2015. Překlad byl zajištěn Českou agenturou pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 3098-1:2015. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN EN ISO 3098-1 (01 3115) z října 2015.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě dochází ke změně způsobu převzetí ČSN EN ISO 3098-1 do soustavy norem ČSN. Zatímco ČSN EN ISO 3098-1 z října 2015 převzala EN ISO 3098-1:2015 schválením k přímému používání oznámením ve Věstníku ÚNMZ, tato norma ji přejímá překladem.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 128-20 zavedena v ČSN ISO 128-20 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 20: Základní pravidla pro kreslení čar

Souvisící ČSN

ČSN ISO 128-1 (01 3114) Technické výkresy – Pravidla zobrazování – Část 1: Úvod a přehled

ČSN EN ISO 216 (50 0042) Psací papír a některé druhy tiskovin – Čisté formáty – Řady A a B, a označování směru výroby

ČSN ISO/IEC 2382-4 (36 9001) Informační technologie – Slovník – Část 4: Organizace dat (zrušena)

Upozornění na národní poznámky

Do normy byla k článku 5.4 doplněna informativní národní poznámka.

Vypracování normy

Zpracovatel: Ing. Leoš Mann, IČO 65312180

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace produktu

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Kateřina Volejníková

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

EVROPSKÁ NORMA                                                                                                  EN ISO 3098-1
EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM                                                                                              Březen 2015

ICS 01.100.01                                                                                                    Nahrazuje EN ISO 3098-0:1997

Technická dokumentace – Písmo –
Část 1:Obecná ustanovení
(ISO 3098-1:2015)

Technical product documentation – Lettering –
Part 1: General requirements

(ISO 3098-1:2015)

Documentation technique de produits – Écriture –
Partie 1: Exigences générales
(ISO 3098-1:2015)

Technische Produktdokumentation – Schriften –
Teil 1: Grundregeln
(ISO 3098-1:2015)

Tato evropská norma byla schválena CEN dne 2014-12-12.

Členové CEN jsou povinni splnit vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy. Aktualizované seznamy a biblio-
grafické citace týkající se těchto národních norem lze obdržet na vyžádání v Řídicím centru CEN-CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Řídicímu centru CEN-CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

  

Evropský výbor pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Řídicí centrum CEN-CENELEC: Avenue Marnix 17, B-1000 Brussels

© 2015 CEN         Veškerá práva pro využití v jakékoliv formě a jakýmikoliv prostředky             Ref. č. EN ISO 3098-1:2015 E
jsou celosvětově vyhrazena národním členům CEN.

Evropská předmluva

Tento dokument (EN ISO 3098-1:2015) vypracovala technická komise ISO/TC 10 Technická dokumentace produktu, ve spolupráci s CCMC.

Této evropské normě je nutno nejpozději do září 2015 dát status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, je nutno zrušit nejpozději do září 2015.

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. CEN [a/nebo CENELEC] nelze činit odpovědným za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv.

Tento dokument nahrazuje EN ISO 3098-1:1997.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC jsou tuto evropskou normu povinny zavést národní normalizační organizace následujících zemí: Belgie, Bulharska, Bývalé jugoslávské republiky Makedonie, České republiky, Dánska, Estonska, Finska, Francie, Chorvatska, Irska, Islandu, Itálie, Kypru, Litvy, Lotyšska, Lucemburska, Maďarska, Malty, Německa, Nizozemska, Norska, Polska, Portugalska, Rakouska, Rumunska, Řecka, Slovenska, Slovinska, Spojeného království, Španělska, Švédska, Švýcarska a Turecka.

Oznámení o schválení

Text ISO 3098-1:2015 byl schválen CEN jako EN ISO 3098-1:2015 bez jakýchkoliv modifikací.

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 7

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 7

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 7

4......... Obecné požadavky.......................................................................................................................................................................... 8

5......... Rozměry............................................................................................................................................................................................ 8

5.1...... Jmenovitá velikost........................................................................................................................................................................... 8

5.2...... Umístění středních čar.................................................................................................................................................................... 9

5.3...... Rozsah jmenovitých velikostí...................................................................................................................................................... 10

5.4...... Úhel sklonu písma........................................................................................................................................................................ 10

5.5...... Typy písma..................................................................................................................................................................................... 11

5.6...... Podtržené písmo, nadtržené písmo nebo textové pole......................................................................................................... 12

6......... Označování..................................................................................................................................................................................... 13

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 14

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezi-
národní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2. www.iso.org/directives

Upozorňujeme na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo v seznamu patentových práv obdržených ISO. www.iso.org/patents

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení nezávazného charakteru technických norem, významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy Světové obchodní organizace (WTO) týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL:      
www.iso.org/iso/foreword.html

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 10, Technická dokumentace, subkomise SC 1 Základní ustanovení. Toho druhé vydání zrušuje a nahrazuje první vydání ISO 3098-0:1997, které představuje menší technickou revizi.

ISO 3098 sestává s následujících částí se společným názvem Technická dokumentace produktu – Písmo:

    Část 1: Obecná ustanovení

    Část 2: Latinská abeceda, číslice a značky

    Část 3: Řecká abeceda

    Část 4: Diakritická znaménka a zvláštní znaky latinské abecedy

    Část 5: Latinská abeceda, číslice a značky pro CAD

    Část 6: Cyrilice

1 Předmět normy

Tato část normy ISO 3098 stanovuje v souladu s dalšími částmi této mezinárodní normy obecné požadavky na písmo užívané v technické dokumentaci produktu (zejména v technických výkresech). Norma zahrnuje základní ustanovení a pravidla pro následující způsoby popisu:

a)   od ruky (případně s použitím podložené mřížky);

b)   šablonou a psacími potřebami;

c)   suchými obtisky;

d)   počítačem řízenými popisovači a kreslicími zařízeními.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.