ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.020; 01.100.10                                                                                                                        Březen 1998

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice -
Část 4: Situační a instalační dokumenty

ČSN
EN 61082-4

01 3380

                                                                                                  idt IEC 1082-4:1996

 

Preparation of documents used in electrotechnology

Part 4: Location and installation documents

Etablissement des documents utilisés en électrotechnique

Partie 4: Documents d´implantation et d´installation

Dokumenten der Elektrotechnik

Teil 4: Ortbezogene- und Installationsdokumente

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61082-4:1996. Evropská norma EN 61082-4:1996 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN 61082-4:1996. The European Standard EN 61082-4:1996 has the status of a Czech Standard.

 

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazují články 9, 10 a 11 ČSN 01 3303. Tím pozbývá platnosti ČSN 01 3303 z 13. 7. 1981 včetně jejích změn v celém rozsahu.

 

© Český normalizační institut, 1998                                                                                                     50597

 


Strana 2

Národní předmluva

Citované normy

IEC 617-2 zavedena v ČSN IEC 617-2 Prvky značek, doplňkové značky a ostatní značky pro všeobecné použití (01 3390)

IEC 617-3 zavedena v ČSN IEC 617-3 Vodiče a spojovací součásti (01 3390)

IEC 617-4 zavedena v ČSN IEC 617-4 Pasivní součástky (01 3390)

IEC 617-5 zavedena v ČSN IEC 617-5 Polovodičové součástky a elektronky (01 3390)

IEC 617-6 zavedena v ČSN IEC 617-6 Výroba a přeměna elektrické energie (01 3390)

IEC 617-7 zavedena v ČSN IEC 617-7 Spínací, řídicí a jisticí zařízení (01 3390)

IEC 617-8 zavedena v ČSN IEC 617-8 Měřicí přístroje, zdroje světla a signalizační zařízení (01 3390)

IEC 617-9 zavedena v ČSN IEC 617-9 Sdělovací technika: Spojovací a periferní zařízení (01 3390)

IEC 617-10 zavedena v ČSN IEC 617-10 Sdělovací technika: Přenosová technika (01 3390)

IEC 617-11 zavedena v ČSN IEC 617-11 Architektonická a topografická situační schémata rozvodů

(01 3390)

IEC 750 zavedena v ČSN IEC 750 Označování předmětů v elektrotechnice (01 3382)

(Nahrazena IEC 1346-1:1996)

IEC 1082-1 zavedena v ČSN EN 61082-1 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice.

Část 1: Všeobecné požadavky (01 3380)

IEC 1082-2 zavedena v ČSN EN 61082-2 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice.

Část 2: Schémata vyjadřující funkci (01 3380)

IEC 1082-3 zavedena v ČSN EN 61082-3 Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice

Část 3: Zapojovací schémata, tabulky a seznamy (01 3380)

ISO 10209-1 dosud nezavedena

Informativní údaje z IEC 1082-4:1996

Tato mezinárodní norma byla připravena subkomisí SC 3B: Dokumentace technické komise IEC TC 3: Dokumentace a grafické značky.

Text této normy vychází z těchto dokumentů:

FDIS

Zpráva o hlasování

3B/147/FDIS

3B/168/RVD

Úplné informace o hlasování při schvalování této normy je možné nalézt ve zprávě o hlasování uvedené v tabulce.

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus ESiCCO Plzeň, IČO 166 69037

Technická normalizační komise: TNK1 Technická dokumentace, subkomise Dokumentace a značky v elektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

 

EVROPSKÁ NORMA                                                                                              EN 61082-4

EUROPEAN STANDARD                                                                                        Květen 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM

ICS 29.020

Deskriptory: documentation, electrotechnology, diagrams, location, electrical installation

 

 

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice

Část 4: Situační a instalační dokumenty

(IEC 1082- 4:1996)

 

 

Preparation of documents used in electrotechnology

Part 4: Location and installation documents

(IEC 1082-4:1996)

 

Etablissement des documents utilisés en électrotechnique

Partie 4: Documents d´implantation et d´installation

(CEI 1082-4:1996)

Dokumente der Elektrotechnik

Teil 4: Ortbezogene- und Installationsdokumente

(IEC 1082-4:1996)

Tato evropská norma byla schválena CENELEC 1996-03-05. Členové CENELEC jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoli modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u kteréhokoliv člena CENELEC.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce přeložená členem CENELEC do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für Elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels

 


Strana 4

Předmluva

Text dokumentu 3B/147/FDIS, budoucího prvního vydání IEC 1082-4, vypracovaného subkomisí SC 3B Dokumentace, Mezinárodní elektrotechnické komise TC 3 Dokumentace a grafické značky, byl předložen k paralelnímu hlasování IEC-CENELEC a byl schválen CENELEC jako EN 61082-4 dne 1996-03-05.

Byla stanovena následující data:

-      nejzazší datum zavedení EN na národní úrovni vydáním

identické národní normy nebo vydáním oznámení o schválení EN

k příménu použití jako normy národní                                                   (dop)         1996-12-01

-      nejzazší datum zrušení národních norem, které jsou s EN v rozporu       (dow)        1996-12-01

Přílohy označené jako „normativní“ jsou součástí této normy.

Přílohy označené jako „informativní“ jsou určeny pouze pro informaci.

V této normě je příloha ZA normativní a přílohy A a B informativní.

Přílohu ZA doplnil CENELEC.

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1082-4:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.


Strana 5

Obsah

Strana

 

1 Všeobecně................................................................................................................................................................................. 7

1.1 Předmět normy...................................................................................................................................................................... 7

1.2 Normativní odkazy................................................................................................................................................................. 7

2 Definice...................................................................................................................................................................................... 8

3 Elektrotechnické instalace, dokumenty a informace......................................................................................................... 9

3.1 Druhy elektrotechnických instalací..................................................................................................................................... 9

3.2 Instalační dokumenty........................................................................................................................................................... 9

3.3 Informace potřebné pro účely instalace......................................................................................................................... 10

4 Společná pravidla pro navrhování situačních dokumentů............................................................................................. 13

4.1 Všeobecně........................................................................................................................................................................... 13

4.2 Základní dokumenty........................................................................................................................................................... 13

4.3 Směrnice při použití CAD- systémů................................................................................................................................ 13

4.4 Dispozice.............................................................................................................................................................................. 13

4.5 Grafické znázornění komponentů a spojení.................................................................................................................. 16

4.5.1 Znázornění komponentů................................................................................................................................................ 16

4.5.1.1 Elektrické komponenty................................................................................................................................................ 16

4.5.1.2 Neelektrické komponenty........................................................................................................................................... 16

4.5.1.3 Příklady užití značek v instalačních schématech.................................................................................................... 17

4.5.2 Čáry spojů, trasy (směrování)....................................................................................................................................... 17

4.5.3 Použití označení předmětů............................................................................................................................................ 17

4.5.4 Technické údaje.............................................................................................................................................................. 17

5 Různé druhy situačních dokumentů................................................................................................................................... 18

5.1 Požadavky na základní dokumenty.................................................................................................................................. 18

5.1.1 Požadavky na plány staveniště..................................................................................................................................... 18

5.1.2 Požadavky na výkresy budov.......................................................................................................................................... 19

5.1.3 Požadavky na výkresy mechanických komponentů................................................................................................... 19

5.2 Dokumenty pro umístění zařízení na staveništi............................................................................................................ 19

5.2.1 Výkres uspořádání staveniště, výkres instalace........................................................................................................ 19

5.2.2 Instalační schéma........................................................................................................................................................... 19

5.2.3 Výkres kabelových tras................................................................................................................................................... 19

5.2.4 Plán uzemnění................................................................................................................................................................. 20

5.3 Dokumenty pro umístění zařízení v budovách a jiných objektech.............................................................................. 20

5.3.1 Výkres uspořádání (instalační výkres)......................................................................................................................... 20

5.3.2 Instalační schéma........................................................................................................................................................... 20

5.3.3 Výkres kabelových tras................................................................................................................................................... 20

5.3.4 Výkres uzemnění (schéma uzemnění)........................................................................................................................ 20

5.4 Dokumenty pro umístění předmětů v zařízení nebo na zařízení................................................................................ 21

5.4.1 Výkres sestavení.............................................................................................................................................................. 21


Strana 6

5.4.2 Výkres uspořádání.......................................................................................................................................................... 21

6 Příklady..................................................................................................................................................................................... 21

Příloha A (informativní) Použití referenčního označování.................................................................................................. 35

Příloha B (informativní) Bibliografie....................................................................................................................................... 38

Příloha ZA Normativní odkazy na mezinárodní publikace s jejich příslušnými evropskými publikacemi................ 39


Strana 7

1 Všeobecně

1.1 Předmět normy

Tato norma stanovuje pravidla pro situační a instalační dokumenty převážně používané při instalačních pracích. Pokrývá různé systémy a objekty/předměty,*) jako jsou výkresy uspořádání nebo výkresy instalace na staveništi, budovách a zařízeních, instalační výkresy nebo instalační schémata pro staveniště nebo budovy a výkresy pro umístění v komponentech nebo na nich.-- Vynechaný text --