ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.140.01; 13.140                                                                                                                             Září 2018

Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí –
Část 2: Určování hladin akustického tlaku

ČSN
ISO 1996-2

01 1621

 

Acoustics – Description, measurement and assessment of environmental noise
Part 2: Determination of sound pressure levels

Acoustique – Description, évaluation et mesurage du bruit de l’environnement
Partie 2: Déterminantion des niveaux de pression acoustique

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 1996-2:2017. Překlad byl zajištěn Českou agenturou
pro standardizaci. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 1996-2:2017. It was translated by the Czech Standardization Agency. It has the same status as the official version.

Nahrazení předchozích norem

Touto normou se nahrazuje ČSN ISO 1996-2 (01 1621) ze srpna 2009.

 


Národní předmluva

Změny proti předchozí normě

Text normy a všech příloh byl aktualizován v souladu s ISO 1996-1:2016. Podstatným způsobem byly rozšířeny požadavky na stanovení nejistot měření.

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1996-1:2016 zavedena v ČSN ISO 1996-1:2017 (01 1621) Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí – Část 1: Základní veličiny a postupy pro hodnocení

ISO 20906:2009/Amd 1:2013 zavedena v ČSN ISO 20906:2010/Změna Amd. 1:2014 (01 1691) Akustika –
Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

ISO/IEC 17025 zavedena v ČSN EN ISO/IEC 17025 (01 5253) Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří

ISO/IEC Guide 98-3 zaveden v TNI 01 4109-3 (01 4109) Nejistoty měření – Část 3: Pokyn pro vyjádření nejistoty měření (GUM:1995) (Pokyn ISO/IEC 98-3)

IEC 60942 zavedena v ČSN EN 60942 (36 8822) Elektroakustika – Akustické kalibrátory

IEC 61260 zavedena v ČSN EN 61260 (36 8852) Elektroakustika – Oktávové a zlomkooktávové pásmové filtry

IEC 61672-1 zavedena v ČSN EN 61672-1 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 1: Technické požadavky

Souvisící ČSN

ČSN ISO 21748 (01 0290) Návod pro použití odhadů opakovatelnosti, reprodukovatelnosti a pravdivosti při odha-
dování nejistoty měření

ČSN EN ISO 3745 (01 1608) Akustika – Určování hladin akustického výkonu a hladin akustické energie zdrojů hluku pomocí akustického tlaku – Přesné metody pro bezodrazové a poloboezodrazové místnosti

ČSN EN 61672-3 (36 8813) Elektroakustika – Zvukoměry – Část 3: Periodické zkoušky

ČSN ISO 9613-2 (01 1664) Akustika – Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru – Část 2: Obecná metoda výpočtu

ČSN ISO 13474 (01 1643) Akustika – Způsob výpočtu rozložení hladin expozice zvuku impulzních zvukových událostí pro účely posuzování hluku v životním prostředí

ČSN ISO 7196 (01 1625) Akustika – Frekvenční váhová funkce pro měření infrazvuku

ČSN ISO 9613-1 (01 1664) Akustika. Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru. Část 1: Výpočet pohlcování zvuku v atmosféře

ČSN ISO 20906 (01 1691) Akustika – Automatické monitorování leteckého zvuku v okolí letišť

Vysvětlivky k textu převzaté normy

Indexy u značek veličin jsou uváděny podle anglické verze ISO 1996-2. Výjimkou jsou následující značky veličin uváděné v českém jazyce vzhledem k tomu, že jsou tak uváděny v ČSN ISO 1996-1 nebo jsou běžně užívány:

zbytková hladina akustického tlaku Lzbyt                                                                                                v originále Lresid nebo Lres;

veličina reprezentující nejistotu způsobenou zbytkovým zvukem δzbyt        v originále δres;

hladina akustického tlaku pro den-večer-noc Ldvn                                   v originále Lden;

trvání denní doby tden                                                                           v originále tday;

proměnné a hodnoticí hladiny Lden, LvečerLnoc                                                       v originále Lday, Levening a Lnight;

nejistota udvn                                                                                        v originále uden;

vážená nejistota uvážená                                                                         v originále uweight;

roční hladina akustického tlaku Lrok                                                       v originále Lyear.

Vypracování normy

Zpracovatel: JANDÁK Praha, IČO 12494372, Ing. Tomáš Hellmuth, CSc.

Technická normalizační komise: TNK 8 Akustika

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Lubomír Drápal, CSc.

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

MEZINÁRODNÍ NORMA

Akustika – Popis, měření a hodnocení hluku prostředí –                                     ISO 1996-2
Část 2: Určování hladin akustického tlaku                                                               Třetí vydání
                                                                                                                                              2017-07

ICS 17.140.01; 13.140

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 8

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 9

1......... Předmět normy.............................................................................................................................................................................. 10

2......... Citované dokumenty..................................................................................................................................................................... 10

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................ 10

4......... Nejistota měření............................................................................................................................................................................ 12

5......... Přístrojové vybavení pro akustická měření............................................................................................................................... 14

5.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

5.2...... Kalibrace......................................................................................................................................................................................... 14

5.3...... Ověření............................................................................................................................................................................................ 14

5.4...... Dlouhodobý monitoring............................................................................................................................................................... 14

6......... Principy............................................................................................................................................................................................ 14

6.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 14

6.2...... Nezávislá měření.......................................................................................................................................................................... 15

7......... Provoz zdroje................................................................................................................................................................................. 16

7.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 16

7.2...... Silniční doprava............................................................................................................................................................................. 16

7.2.1... Měření Leq....................................................................................................................................................................................... 16

7.2.2... Měření Lmax..................................................................................................................................................................................... 17

7.3...... Železniční doprava........................................................................................................................................................................ 17

7.3.1... Měření Leq....................................................................................................................................................................................... 17

7.3.2... Měření Lmax..................................................................................................................................................................................... 17

7.4...... Letecká doprava............................................................................................................................................................................ 17

7.4.1... Měření Leq....................................................................................................................................................................................... 17

7.4.2... Měření Lmax..................................................................................................................................................................................... 18

7.5...... Průmyslové závody....................................................................................................................................................................... 18

7.5.1... Měření Leq....................................................................................................................................................................................... 18

7.5.2... Měření Lmax..................................................................................................................................................................................... 19

8......... Meteorologické podmínky........................................................................................................................................................... 19

8.1...... Obecně............................................................................................................................................................................................ 19

8.2...... Příznivé šíření................................................................................................................................................................................. 20

8.3...... Vliv srážek na měření................................................................................................................................................................... 20

9......... Postup měření................................................................................................................................................................................ 20

Strana

9.1...... Výběr časového intervalu měření.............................................................................................................................................. 20

9.1.1... Dlouhodobá měření...................................................................................................................................................................... 20

9.1.2... Krátkodobá měření....................................................................................................................................................................... 20

9.2...... Umístění mikrofonu...................................................................................................................................................................... 21

9.2.1... Venkovní prostředí........................................................................................................................................................................ 21

9.2.2... Vnitřní prostředí.............................................................................................................................................................................. 22

9.3...... Měření.............................................................................................................................................................................................. 22

9.3.1... Dlouhodobá nedozorovaná měření.......................................................................................................................................... 22

9.3.2... Krátkodobá dozorovaná měření................................................................................................................................................. 22

9.3.3... Zbytkový zvuk................................................................................................................................................................................. 23

9.3.4... Frekvenční rozsah měření........................................................................................................................................................... 24

9.3.5... Měření meteorologických parametrů........................................................................................................................................ 24

10....... Zpracování výsledků měření....................................................................................................................................................... 24

10.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 24

10.2.... Určení LE,T, Leq,TLN,T.................................................................................................................................................................. 24

10.2.1 LE,T a Leq,T........................................................................................................................................................................................ 24

10.2.2 LN,T.................................................................................................................................................................................................... 25

10.3.... Úprava neúplných nebo poškozených dat............................................................................................................................... 25

10.3.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 25

10.3.2 Zvuk větru........................................................................................................................................................................................ 25

10.4.... Hladinová korekce pro zbytkový zvuk....................................................................................................................................... 25

10.5.... Určení standardní nejistoty.......................................................................................................................................................... 25

10.6.... Určení Ldvn....................................................................................................................................................................................... 26

10.6.1 Určení z dlouhodobých měření Leq............................................................................................................................................ 26

10.6.2 Určení z dlouhodobých měření LE jednotlivých událostí....................................................................................................... 26

10.6.3 Určení z krátkodobých měření.................................................................................................................................................... 26

10.7.... Maximální hladina Lmax................................................................................................................................................................ 27

11....... Přepočet na jiná místa.................................................................................................................................................................. 27

11.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 27

11.2.... Přepočet výpočtem....................................................................................................................................................................... 28

11.3.... Přepočet pomocí měřených útlumovým funkcí....................................................................................................................... 28

12....... Výpočet............................................................................................................................................................................................ 28

12.1.... Obecně............................................................................................................................................................................................ 28

12.2.... Výpočtové metody......................................................................................................................................................................... 29

12.2.1 Obecně............................................................................................................................................................................................ 29

12.2.2 Specifické postupy........................................................................................................................................................................ 29

13....... Zaznamenávané a ve zprávě uváděné informace................................................................................................................. 29

Příloha A (informativní) Určení poloměru zakřivení............................................................................................................................ 30

Příloha B (informativní) Polohy mikrofonu vzhledem k odrazivým povrchům.............................................................................. 32

Příloha C (informativní) Výběr měřicího/monitorovacího místa....................................................................................................... 36

Příloha D (informativní) Korekce na referenční podmínky................................................................................................................ 37

Příloha E (informativní) Vyloučení nechtěného zvuku....................................................................................................................... 41

Příloha F (informativní) Nejistota měření.............................................................................................................................................. 42

Strana

Příloha G (informativní) Příklady výpočtů nejistoty.............................................................................................................................. 44

Příloha H (informativní) Maximální hladiny akustického tlaku.......................................................................................................... 49

Příloha I (informativní) Měření zbytkového zvuku............................................................................................................................... 52

Příloha J (informativní) Objektivní metoda pro hodnocení slyšitelnosti tónů v hluku – technická metoda.............................. 53

Příloha K (informativní) Objektivní metoda pro hodnocení slyšitelnosti tónů v hluku – provozní metoda............................... 54

Příloha L (informativní) Zdroje národních a evropských výpočtových modelů.............................................................................. 55

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 57

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2017, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: www.iso.org//iso/foreword.html.

Tento dokument vypracovala technická komise ISO/TC 43 Akustika, subkomise SC 1 Hluk.

Toto třetí vydání zrušuje a nahrazuje druhé vydání (ISO 1996-2:2007), které je technicky revidováno.

Seznam všech částí souboru ISO 1996 lze nalézt na webové stránce ISO.

Úvod

Měření hluku v životním prostředí je složité vzhledem k tomu, že existuje velké množství proměnných uvažovaných při plánování a provádění měření. Jelikož každá měřicí příležitost je předmětem stávajícího zdroje a meteorologických podmínek, které nemohou být měřičem řízeny, není často možné řídit výslednou nejistotu měření. Místo toho je nejistota určována po měření na základě analýzy akustických měření a shromážděných údajů o provozních podmínkách zdroje a o meteorologických parametrech důležitých pro šíření zvuku.

Protože tento dokument má ambici vyhovět jak novým a přísnějším požadavkům na výpočty nejistoty měření, tak obsáhnout všechny zdroje a meteorologické podmínky, stal se složitějším, než by norma týkající se jediného specifického zdroje a jejího použití mohla být. Nejlepším použitím této normy je použít ji jako základ pro vytvoření více zaměřených norem určených pro specifické zdroje a cíle.

1 Předmět normy

Tento dokument popisuje, jak mohou být určovány hladiny akustického tlaku uvažované jako základ pro hodnocení situací s ohledem na hlukové limity v životním prostředí nebo porovnání situací v územních studiích. Určení může být provedeno přímým měřením a extrapolací naměřených výsledků prostřednictvím výpočtů. Tento dokument je primárně uvažován pro použití ve venkovním prostředí, ale je uveden i návod pro měření ve vnitřním prostředí. Je flexibilní a do velké míry uživatel určuje měřicí úsilí a tím nejistotu měření, která je stanovena a uvedena v každém případě. Tak nejsou nastaveny žádné limity pro přípustnou maximální nejistotu. Často jsou
výsledky měření kombinovány s přepočty na referenční provozní podmínky nebo na referenční podmínky šíření, rozdílné od podmínek během vlastního měření. Tento dokument může být použit pro všechny druhy zdrojů hluku v životním prostředí, jako např. hluk ze silniční a železniční dopravy, leteckého a průmyslového hluku.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.