ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 17.040.10                                                                                                                                   Srpen 2018

Geometrické specifikace produktů (GPS) –
Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí –
Část 4: Obecné tolerance pro odlitky použitím tolerování profilu v systému obecných základen

ČSN
ISO 8062- 4

01 4460

 

Geometrical product specifications (GPS) – Dimensional and geometrical tolerances for moulded parts –
Part 4: General tolerances for castings using profile tolerancing in a general datum system

Spécification géométrique des produits (GPS) – Tolérances dimensionnelles et géométriques pour les pièces moulées –
Partie 4: Tolérances générales pour les pièces moulées par tolérancement de profil dans un système général de références spécifiées

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 8062- 4:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 8062- 4:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato finální část dokumentu se vztahuje k systému geometrických tolerancí obecných základen výrobků. Norma specifikuje tolerance výrobků a úhlů (kuželů) specifikovaných pro různé výrobní procesy odlévání za předpokladu využití tolerančního intervalu profilu pro odlitky ze všech licích kovů a jejich slitin vyráběných různými způsoby výroby odlitků.

POZNÁMKA Pokud neobsahuje konečný požadavek na povrch žádný systém základny (cílový nebo integrální), tento dokument nemůže být použit.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 1101 zavedena v ČSN EN ISO 1101 (01 4120) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerance tvaru, orientace, umístění a házení

ISO 1660 zavedena v ČSN EN ISO 1660 (01 3139) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerance – Tolerování profilu

ISO 2692 zavedena v ČSN EN ISO 2692 (01 4123) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Požadavek maxima materiálu (MMR), požadavek minima materiálu (LMR) a požadavek reciprocity (RPR)

ISO 5458 zavedena v ČSN EN ISO 5458 (01 4441) Geometrické požadavky na výrobky (GPS) – Geometrické tolerování – Tolerování polohy

ISO 5459 zavedena v ČSN EN ISO 5459 (01 4402) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Geometrické tolerování – Základny a soustavy základen

ISO 8062-1 zavedena v ČSN EN ISO 8062-1 (01 4460) Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 1: Slovník

ISO/TS 8062-2 zavedena v ČSN P CEN ISO/TS 8062-2 (01 4460) Geometrické specifikace produktů (GPS) – Rozměrové a geometrické tolerance tvarovaných součástí – Část 2: Pravidla

ISO 10135 zavedena v ČSN ISO 10135 (01 3154) Geometrické specifikace produktu (GPS) – Indikátory kreslení tvarovaných součástí v technické dokumentaci produktu (TDP)

ISO 10579 zavedena v ČSN EN ISO 10579 (01 3136) Rozměrové specifikace produktu (GPS) – Kótování a tolerování – Poddajné části

Vypracování normy

Zpracovatel: Česká agentura pro standardizaci, IČO 06578705

Pracovník České agentury pro standardizaci: Ing. Volejníková Kateřina

Česká agentura pro standardizaci je státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví na základě ustanovení § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.


 

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.