ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.080.10                                                                                                                              Červenec 2017

Veřejné informační navigační systémy –
Část 2: Směrnice pro návrh a použití
pozičních a směrových značek

ČSN
ISO 28564-2

01 8000

 

Public information guidance systems –
Part 2: Guidelines for the design and use of location signs and direction signs

Systèmes de guidage destinés à l’information du public –
Partie 2: Lignes directrices pour la conception et l’utilisation des panneaux de direction et de localisation

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 28564-2:2016. Překlad byl zajištěn Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard is the Czech version of the International Standard ISO 28564-2:2016. It was translated by the Czech Office for Standards, Metrology and Testing. It has the same status as the official version.

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

ISO 17724 zavedena v ČSN ISO 17724 (01 8012) Grafické značky – Slovník

Souvisící ČSN

ČSN ISO 3864-1 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 1: Zásady navrhování bezpečnostních značek na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 3864-3 (01 8011) Grafické značky – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Část 3: Zásady navrhování grafických značek pro použití v bezpečnostních značkách

ČSN ISO 7001 (01 8021) Grafické značky – Veřejné informační značky

ČSN EN ISO 7010 (01 8012) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky – Registrované bezpečnostní značky

ČSN ISO 9186-1 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 1: Metody zkoušení srozumitelnosti

ČSN ISO 9186-2 (01 8004) Grafické značky – Zkušební metody – Část 2: Zkušební metody – Část 2: Metoda zkoušení kvality vnímání

ČSN ISO 16069 (01 8012) Grafické značky – Bezpečnostní značky – Naváděcí systémy bezpečného úniku

ČSN ISO 17398 (01 8016) Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značení – Klasifikace, provedení a trvanlivost bezpečnostních značení

ČSN ISO 20712-1 (01 8023) Bezpečnostní značení pro vodní plochy a plážové bezpečnostní vlajky – Část 1: Specifikace bezpečnostních značení pro vodní plochy používaných na pracovištích a ve veřejných prostorech

ČSN ISO 22727 (01 8020) Grafické značky – Tvorba a navrhování veřejných informačních značek – Požadavky

ČSN ISO 28564-1 (01 8000) Veřejné informační navigační systémy – Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata

Souvisící právní předpisy

Nařízení vlády č. 11/2002/Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Upozornění na národní poznámky

Do normy byly v textu Úvodu a příloze B doplněny národní poznámky.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČ 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

MEZINÁRODNÍ NORMA

Veřejné informační navigační systémy –
Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek              ISO 28564-2 První vydání
                                                                                                                                              2016-09-01

ICS 01.080.10

Obsah

Strana

Předmluva..................................................................................................................................................................................................... 6

Úvod................................................................................................................................................................................................................ 7

1......... Předmět normy................................................................................................................................................................................ 8

2......... Citované dokumenty....................................................................................................................................................................... 8

3......... Termíny a definice........................................................................................................................................................................... 8

4......... Obecně.............................................................................................................................................................................................. 8

5......... Příprava............................................................................................................................................................................................. 8

5.1...... Potřeba.............................................................................................................................................................................................. 8

5.2...... Záměr................................................................................................................................................................................................. 9

5.3...... Informace, které mají být připojeny k záměru............................................................................................................................ 9

5.4...... Sběr údajů......................................................................................................................................................................................... 9

5.5...... Umístění............................................................................................................................................................................................ 9

5.6...... Strategie plánování....................................................................................................................................................................... 10

6......... Zásady navrhování, charakteristiky a uspořádání vizuálních prvků.................................................................................... 10

6.1...... Zásady navrhování........................................................................................................................................................................ 10

6.1.1... Čitelnost a zřetelnost.................................................................................................................................................................... 10

6.1.2... Jednotnost...................................................................................................................................................................................... 10

6.1.3... Jednoduchost................................................................................................................................................................................. 11

6.1.4... Pořadí důležitosti sdělení............................................................................................................................................................. 11

6.1.5... Použití jazyků................................................................................................................................................................................. 11

6.1.6... Použití žargonu a zkratek............................................................................................................................................................. 11

6.1.7... Začlenění (všech potenciálních skupin uživatelů).................................................................................................................. 11

6.1.8... Dosažení souladu s životním prostředím................................................................................................................................. 11

6.2...... Charakteristiky............................................................................................................................................................................... 11

6.2.1... Grafické značky............................................................................................................................................................................. 11

6.2.2... Šipky................................................................................................................................................................................................ 12

6.2.3... Text a číslice................................................................................................................................................................................... 13

6.2.4... Barva................................................................................................................................................................................................ 13

6.2.5... Tvar sdělení.................................................................................................................................................................................... 13

6.3...... Návrh uspořádání.......................................................................................................................................................................... 13

6.3.1... Obecně............................................................................................................................................................................................ 13

6.3.2... Vztah značek, šipek a textu......................................................................................................................................................... 14

7......... Nosič značky.................................................................................................................................................................................. 17

7.1...... Materiály.......................................................................................................................................................................................... 17

7.2...... Odlesky a odrazy........................................................................................................................................................................... 17

7.3...... Osvětlení......................................................................................................................................................................................... 17

7.4...... Udržitelnost..................................................................................................................................................................................... 18

8......... Inspekce a aktualizace................................................................................................................................................................. 18

9......... Zkoušení.......................................................................................................................................................................................... 18

Příloha A (informativní) Příklady pozičních značek a směrových značek v typických prostředích............................................ 19

Příloha B (informativní) Zkoušky vlastností orientačního a navigačního systému pozičních značek a směrových značek. 24

Bibliografie.................................................................................................................................................................................................. 30

 


 

 

Logo0052b

DOKUMENT CHRÁNĚNÝ COPYRIGHTEM

© ISO 2016, Published in Switzerland

Veškerá práva vyhrazena. Není-li specifikováno jinak, nesmí být žádná část této publikace reprodukována nebo používána v jakékoliv formě nebo jakýmkoliv způsobem, elektronickým ani mechanickým, včetně pořizování fotokopií nebo zveřejnění na internetu nebo intranetu, bez předchozího písemného svolení. O písemné svolení lze požádat buď přímo ISO na níže uvedené adrese, nebo členskou organizaci ISO
v zemi žadatele.

ISO copyright office

CH. de Blandonnet 8 · CP 401

CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland

Tel. + 41 22 749 01 11

Fax + 41 22 749 09 47

copyright@iso.org

www.iso.org

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětová federace národních normalizačních orgánů
(členů ISO). Mezinárodní normy obvykle vypracovávají technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Postupy použité při tvorbě tohoto dokumentu a postupy určené pro jeho další udržování jsou popsány ve směrnicích ISO/IEC, část 1. Zejména se má věnovat pozornost rozdílným schvalovacím kritériím potřebným pro různé druhy dokumentů ISO. Tento dokument byl vypracován v souladu s redakčními pravidly uvedenými ve směrnicích ISO/IEC, část 2 (viz www.iso.org/directives).

Upozorňuje se na možnost, že některé prvky tohoto dokumentu mohou být předmětem patentových práv.
ISO nelze činit odpovědnou za identifikaci jakéhokoliv nebo všech patentových práv. Podrobnosti o jakýchkoliv patentových právech identifikovaných během přípravy tohoto dokumentu budou uvedeny v úvodu a/nebo
v seznamu patentových prohlášení obdržených ISO (viz www.iso.org/patents).

Jakýkoliv obchodní název použitý v tomto dokumentu se uvádí jako informace pro usnadnění práce uživatelů a neznamená schválení.

Vysvětlení významu specifických termínů a výrazů ISO, které se vztahují k posuzování shody, jakož i informace o tom, jak ISO dodržuje principy WTO, týkající se technických překážek obchodu (TBT), jsou uvedeny na tomto odkazu URL: Foreword – Supplementary information.

Za tento dokument je odpovědná komise ISO/TC 145 Grafické značky, subkomise SC 1 Veřejné informační značky.

ISO 28564 sestává z následujících částí pod společným názvem Veřejné informační navigační systémy:

    Část 1: Zásady návrhu a základní požadavky na orientační plány, mapy a schémata

    Část 2: Směrnice pro návrh a použití pozičních a směrových značek

Připravuje se následující část:

    Část 3: Směrnice pro návrh a použití informačních indexových značek

Další části budou připraveny ve vhodné době.

Úvod

Neustálé narůstání cestování a pohybu v rámci jednotlivých zemí i mezi nimi vyvolalo vzrůstající řadu systémů orientačních značek a stylů obsahujících širokou škálu informací. Takové systémy značek slouží řadě účelů, které umožňují uživateli

    dovědět se o řadě různých objektůNP1) a o existenci zajímavých míst;

    porozumět fyzickým vztahům mezi těmito objekty a zajímavými místy navzájem; a 

    stanovit nejlepší způsob, jak se dostat do požadovaného objektu nebo zajímavého místa podle daných možností pohybu z místa na místo.

Tato část ISO 28564 se týká pozičních značek a směrových značek sloužících k podpoře hledání cesty.

Zásadou této části ISO 28564 je, aby uživatelé pozičních značek a směrových značek byli schopni vnímat požadovanou informaci rychle a přesně. Není záměrem zbytečně omezovat svobodu návrhu (návrháře), ale stanovit soubor pokynů, a tam, kde je to vhodné, specifikace, které odrážejí značný objem zkoumání provedeného při návrhu a v praxi.

I když poziční značky a směrové značky mohou poskytovat vyčerpávající průvodní informaci, má mnoho lidí
s jejich interpretací potíže. Proto tam, kde to je vhodné, mají být plány, mapy a schémata používány s podporou směrových a pozičních značek jako součást integrovaného orientačního systému.

Tam, kde je to vhodné, poziční značky a směrové značky se používají ve spojení s pevnými plány, mapami a schématy (viz ISO 28564-1), informačními indexovými značkami (viz ISO 28564-3 1)), přenosnými mapami, mobilními elektronickými zařízeními, stejně jako lidskou pomocí – jako součást integrovaného systému hledání cesty.

1 Předmět normy

Tato část ISO 28564 specifikuje požadavky a zásady pro různé fáze přípravy, návrhu, konstrukce, vyšetření, aktualizaci a testování, zahrnující poziční a směrové značky používané na veřejných místech a v prostorách pracovišť.

Tato část ISO 28564 je vhodná pro návrh a použití pozičních a směrových značek používaných v nákupních
centrech, skladech, nemocnicích, na zastávkách autobusů a vlaků, na letištích, ve sportovních a zábavních komplexech, v městských zónách, v parcích a zahradách a ve volné přírodě, na veřejných atrakcích, muzeích a kancelářských komplexech. Obsah této části lze nezávazně využít také pro návrh a použití pozičních značek a směrových značek v prostorách pracovišť.

Tato část není vhodná pro takové sektory (například dopravní značky na dálnici), které jsou podřízené předpisům nebo specifikovaným zásadám. Nicméně, v daném veřejném prostředí, nebo v rámci stručného orientačního a navigačního systému (wayfinding) a návrhu značek, musejí být veřejné informace někdy spojovány s dalšími sděleními, takže většina ze zásad obsažených v této části ISO 28564 může být použitelná při plánování uspořádaného schématu.

 

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.NP1)   Mezi české výrazy převodu originálního termínu „facility“(= budova nebo místo, které poskytuje určité služby, nebo které se používá pro konkrétní obor), lze rovněž považovat například zařízení, instalaci, apod. V této normě je jako obecný použit termín „objekt“.

1)       Připravuje se.