ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 29.100.20; 31.020                                                                                                                        Květen 2017

Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty –
Část 6: Pokyny pro zajištění kvality společného datového slovníku (IEC CDD)

ČSN
EN 61360- 6

01 3720

idt IEC 61360- 6:2016

Standard data elements types with associated classification scheme for electric components –
Part 6: IEC Common Data Dictionary (IEC CDD) quality guidelines

Types normalisés d’éléments de données avec plan de classification pour composants électriques –
Partie 6: Dictionnaire de données communes de l’IEC (IEC CDD) – Lignes directrices pour la qualité

Genormte Datenelemententtypen mit Klassifikationsschema für elektrische Betriebsmittel –
Teil
6: Gemeinsames IEC-Datenbeschreibungsverzeichnis (IEC CDD): Qualitätsleitfaden

Tato norma přejímá anglickou verzi evropské normy EN 61360- 6:2017. Má stejný status jako oficiální verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 61360- 6:2017. It has the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato část souboru IEC 61360 poskytuje pokyny pro definici pojmů, které se používají k popisu tříd a vlastností navržených pro aktualizaci obsahu IEC společného datového slovníku (IEC CDD).

 


Národní předmluva

Informace o citovaných dokumentech

IEC 61360-1 zavedena v ČSN EN 61360-1 ed. 2 (01 3720) Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty – Část 1: Definice – Zásady a metody

IEC 61360-2:2012 zavedena v ČSN EN 61360-2 ed. 2:2013 (01 3720) Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty – Část 2: Adresářové schéma EXPRESS

IEC 62656-1 zavedena v ČSN EN 62656-1 (01 3746) Normalizovaný produktový registr a přenos dat tabulkovými procesory – Část 1: Logická struktura datových polí

IEC/TS 62656-2:2013 nezavedena

ISO 704:2009 nezavedena

Souvisící ČSN

ČSN ISO/IEC 11179-4:2006 (97 9736) Informační technologie – Registry metadat (MDR) – Část 4: Formulace definic dat

ČSN ISO 1087-1:2002 (01 0501) Terminologická práce – Slovník – Část 1: Teorie a aplikace

ČSN ISO 13584 (soubor) (97 4102) Automatizované průmyslové systémy a integrace – Knihovna součástí

ČSN ISO 704:2004 (01 0505) Terminologická práce – Principy a metody

Vysvětlivky k textu této normy

V případě nedatovaných odkazů na mezinárodní normy jsou ČSN uvedené v článcích „Informace o citovaných dokumentech“ a „Souvisící ČSN“ nejnovějšími vydáními, platnými v době schválení této normy. Při používání této normy je třeba vždy použít taková vydání ČSN, která přejímají nejnovější vydání nedatovaných mezinárodních norem (včetně všech změn).

Informativní údaje z IEC 61360-6:2016

Mezinárodní normu IEC 61360-6 vypracovala subkomise 3D Vlastnosti výrobku a třídy a jejich identifikace technické komise TC 3 Informační struktury, dokumentace a grafické značky.

Text této normy se zakládá na těchto dokumentech:

FDIS

Zpráva o hlasování

3D/279/FDIS

3D/283/RVD

Úplnou informaci o hlasování při schvalování této normy lze najít ve zprávě o hlasování ve výše uvedené tabulce.

Tato publikace byla vypracována v souladu se směrnicemi ISO/IEC, část 2.

Seznam všech částí souboru IEC 61360 se společným názvem Normalizované typy datových prvků s klasifikačním schématem pro elektrické komponenty je možno nalézt na webových stránkách IEC.

Komise rozhodla, že obsah publikace zůstane nezměněn až do data příští prověrky (stability date) uvedeného na webových stránkách IEC (http://webstore.iec.ch) v údajích o této publikaci. K tomuto datu bude publikace buď

    znovu potvrzena;

    zrušena;

    nahrazena revidovaným vydáním, nebo

    změněna.

Upozornění na národní přílohu

Do této normy byla doplněna národní příloha NA, která obsahuje český překlad úvodu, termínů a jejich definic z kapitol 1 a 3.

UPOZORNĚNÍ Logo na titulní stránce s barvami uvnitř znamená, že publikace obsahuje barevný tisk, který je považován za potřebný k porozumění jejímu obsahu. Uživatelé by proto měli pro tisk tohoto dokumentu použít barevnou tiskárnu.

Vypracování normy

Zpracovatel: CTN-ESiCCO Plzeň, IČ 16669037, Josef Rýmus

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví: Ing. Libor Válek

 

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.