ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.040.01;01.100.10

Prosinec 1997

Technické výkresy - Terminologie -
Část 2: Metody promítání

ČSN
EN IS O 10209-2

01 3101

 

 

 

Technical product documentation - Vocabulary - Part 2: Terms relating to projection methods

Documentation technique de produit - Vocabulaire - Partie 2: Termes relatifs aux méthodes de projection

Technische Produktdokumentation - Begriffe - Teil 2: Begriffe für Projektionsmethoden

 

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10209-2:1994. Evropská norma EN ISO 10209-2:1994 má status české technické normy.

This standard is the Czech version of the European Standard EN ISO 10209-2:1994. The European Standard EN ISO 10209-2 hes the status of a Czech Standard

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje ČSN 01 3101 Část 1 z 20. 11. 1984.

 

© Český normalizační institut, 1997
26595


Strana 2

Národní předmluva

 

Změny proti předchozí normě

Norma obsahuje zcela odlišně formulované definice termínů a uvádí některé další termíny a jejich definice. Norma neobsahuje termíny vztahující se k zobrazování konstrukčních prvků na výkresech a ke kótování a měřítkům.

 

Citované normy

ISO 5456-2 dosud nezavedena

ISO 5456-3 dosud nezavedena

ISO 5456-4 dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 01 3101 Technické výkresy. Názvosloví pro technické výkresy. Základní pojmy. Část 2 ČSN 01 3121 Technické výkresy. Zobrazování

ČSN 01 3123 Technické výkresy. Axonometrická zobrazení

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Doc. Ing. František Drastík, CSc., IČO 43014259

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 10209-2

EUROPEAN STANDARD

Duben 1996

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT 01.040.01;01.100.10

 

Deskriptory: vocabulary, projection methods, technical product documentation

 

Technická výrobní dokumentace - Terminologie - Část 2:  Metody promítání (ISO 10209-2:1993)

Technical product documentation - Vocabulary - Part 2: Terms relating to projection methods (ISO 10209-2:1993) Documentation technique de produit - Vocabulaire - Partie 2: Termes relatifs aux méthodes de projection (ISO 10209-2:1993)

Technische  Produktdokumentation  -  Begriffe - Teil 2: Begriffe für Projektionsmethoden (ISO 10209-2:1993)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-03-02. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyku, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäische Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

Text mezinárodní normy Technické komise ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace" Mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO) byl převzat Technickým výborem CEN jako evropská norma.

Této evropské normě musí být udělen status národní normy vydáním identického textu nebo schválením k přímému používání nejpozději v říjnu 1996 a současně musí být zrušeny ty národní normy, které jsou s ní v rozporu.

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou povinny zavést tuto evropskou normu následující státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 10209-2:1993 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn.

1 Předmět normy                                     1 Scope

 

Tato část normy ISO 10209 stanoví a definuje ter-   This part of ISO 10209 establishes and defines

míny vztahující se k metodám promítání užívaným     terms relating to projection methods used in

ve výkresové dokumentaci ve všech oborech.          technical product documentation covering all fields of

                                                    application.

 

POZNÁMKA 1 - Termíny definované v této části normy          NOTE 1 - Terms which are defined elsewhere in this

ISO 10209 jsou v textu uvedeny kurzivou.                    part of ISO 10209 are shown in italics.

 

POZNÁMKA 2 - Kromě termínů a definic uváděných ve           NOTE 2 - In addition to terms and definitions used in

dvou ze tří oficiálních jazyků ISO (angličtina a francouz-  two of the three official ISO languages (English and

ština) obsahuje tato část normy ISO 10209 ekvivalenty       French), this part of ISO 10209 gives the equivalent

v němčině, italštině a švédštině v příloze A; zodpověd-     terms in the German, Italian and Swedish languages in

nost za jejich publikaci mají členské organizace            annex A; these are published under the responsibility of

Německa (DIN), Itálie (UNI) a Švédska (SIS). Avšak          the member bodies for Germany (DIN), Italy (UNI) and

pouze termíny a definice uvedené v oficiálních jazycích     Sweden (SIS). However, only the terms and definitions

mohou být považovány za termíny a definice ISO.             given in the official languages can be considered as ISO

terms and definitions.

 

2 Normativní odkazy                                 2 Normative references

 

Dále uvedené normy obsahují ustanovení, která       The following standards contain provisions which,

prostřednictvím odkazů v textu se stávají součástí  through reference in this text, constitute provisions

této části normy ISO 10209. V době uveřejnění       of this part of ISO 10209. At the time of publication,

byla platná uvedená vydání. Všechny normy pod-      the edition indicated was valid. All standards

léhají revizím a účastníci, kteří uzavírají dohody  are subject to revision, and parties to agreements

na podkladě této části normy ISO 10209 by měli vyu- based on this part of ISO 10209 are encouraged

žít nejnovějšího vydání níže uvedených norem.       to investigate the possibility of applying the most

Členové IEC a ISO udržují seznamy platných mezi-    recent edition of the standard indicated below.

národních norem.                                    Members of IEC and ISO maintain registers of

                                                    currently valid International Standards.

ISO 5456-2: -1) Technické výkresy - Metody pro-     ISO 5456-2: -1) Technical drawings - Projection

mítání - Část 2: Pravoúhlé promítání                methods - Part 2: Orthographic representations

ISO 5456-3: -1) Technické výkresy - Metody pro-     ISO 5456-3: -1) Technical drawings - Projection

mítání - Část 3: Axonometrické promítání            methods - Part 3: Axonometric representations

ISO 5456-4: -1) Technické výkresy - Metody pro-     ISO 5456-4: -1) Technical drawings - Projection

mítání - Část 4: Středové promítání                 methods - Part 4: Central projection

 

1) V tisku                                                  1) To be published


Strana 5


-- Vynechaný text --