ČESKÁ NORMA

ICS 13.020

Červen 1997

Systémy environmentálního managementu
Specifikace s návodem pro její použití

ČSN
EN ISO 14001

01 0901

 

 

 

Environmental management systems - Specification with guidance for use

Systèmes de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation

Umweltmanagementsysteme - Spezifikation mit Anleitung zur Anwendung

 

Tato norma je identická s EN ISO 14001:1996.

This standard is identical with EN ISO 14001:1996

 

Národní předmluva

 

Poznámky k překladu a českému názvosloví

Souborem norem ČSN EN ISO 14000, jehož je tato norma součástí, se do českého názvosloví technické normalizace poprvé zavádí řada nových termínů souvisejících s problematikou životního prostředí. Jde především o věcně správný a jazykově přijatelný terminologický systém popisující „životní prostředí" a jeho vztahy k dalším oblastem popisovaným těmito normami. Proto byl pro tento soubor norem zvolen terminologický systém založený na anglickém slově „environment". Anglický termín „environment" má v češtině v jednom z užších, ale často užívaných významů - pro prostředí obklopující určitou entitu a zahrnující složky jejího okolí, živé i neživé, i lidi a jejich vzájemné vztahy - jediný běžně používaný překlad - „životní prostředí". Proto je toto české pojmenování uváděno jako synonymum k termínu „environment", který je základem použitého názvoslovného systému. K termínu „životní prostředí" nelze v češtině utvořit vhodné přídavné jméno, které by ve víceslovných terminologických spojeních fungovalo jako shodný přívlastek, a proto v souladu se současným stavem a vývojem názvoslovné diskuze v odborné veřejnosti, je použito přídavné jméno „environmentální" tam, kde se vyjadřuje „týkající se životního prostředí", „vztažený k životnímu prostředí", „s ohledem na životní prostředí", „z pohledu životního prostředí", „orientovaný na životní prostředí", „životního prostředí" a podobně. Jedním z důvodů pro obecné přijetí tohoto řešení, jak k němu dospěla odborná veřejnost, je jednoslovnost, která umožňuje snadnější tvoření složitějších terminologických spojení, aniž by vznikala zbytečně dlouhá popisná pojmenování. U nově definovaných termínů „environmentální audit" (ČSN EN ISO 14010), „environmentální auditor" (ČSN EN ISO 14010 a 14012), „environmentální aspekt", „environmentální cíl", „environmentální cílová hodnota", „environmentální dopad", „environmentální politika", „environmentální profil" a „systém environmentálního managementu" se přídavné jméno „environmentální" používá pouze ve významech uvedených výše. Druhá část těchto definovaných víceslovných termínů je tvořena jednak termíny v technické normalizaci již zavedenými (audit, auditor, management, systém), jednak termíny, které jsou nově použity pro normy týkající se problematiky životního prostředí a které mají svůj určující význam jen ve spojení s přídavným jménem prostředí a které mají svůj určující význam jen ve spojení s přídavným jménem „environmentální" (aspekt, cíl, cílová hodnota, dopad, politika, profil). V daném konkrétním textu týkajícím se problematiky obsažené v souboru těchto norem je možno použít i širší škálu víceslovných terminologických pojmenování vycházejících z českého termínu „životní prostředí" užívaného ve funkci neshodného přívlastku (viz příklady českých synonymních termínů k některým definovaným termínům v národní příloze NA k ČSN ISO 14004). Uplatnitelnost možných českých synonym bude prověřena jejich praktickým užíváním a zohledněna při plánované revizi těchto o norem.

 

V normě použitá zkratka „EMS" pro termín „systém environmentálního managementu" je anglickou zkratkou pro slovní spojení „Environmental Management System". Tato zkratka se již běžně českou odbornou veřejností používá a je obdobou běžně používané zkratky QMS pro systém managementu jakosti. Pro označení malého a středního podniku nebo malých a středních podniků je použita mezinárodně zavedená zkratka „SME" odpovídající anglickému slovnímu spojení „small and medium-sized enterprise(s)".

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26274


Strana 2

 

Poznámka k definici termínu „prevence znečišťování"

 

Termín „prevence znečišťování" definovaný v normě je obecnou součástí environmentálních programů a politik od úrovně organizace a státu až po úroveň mezinárodní. Prevence znečišťování představuje systémové opatření vedoucí k minimalizaci vzniku odpadů a znečištění co nejblíže zdrojovému místu a vedoucí k současnému snižování surovinových, materiálových a energetických nároků a tím k dvojímu zisku jak ekonomickému, tak environmentálnímu.

 

Souvisící normy

ISO 9001:1994 zavedena v ČSN EN ISO 9001 Systémy jakosti - Model zabezpečování jakosti při návrhu, vývoji, výrobě, instalaci a servisu (01 0321)

ISO 14004:1996 zavedena v ČSN ISO 14004 Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám (01 0904)

ISO 14010:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14010 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Všeobecné zásady (01 0910)

ISO 14011:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14011 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Postupy auditu - Provádění auditu systémů environmentálního managementu (01 0911)

ISO 14012:1996 zavedena v ČSN EN ISO 14012 Směrnice pro provádění environmentálních auditů - Kvalifikační požadavky na environmentální auditory (01 0912)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: České ekologické manažerské centrum Praha, IČO 45249741, RNDr. Zdeněk Suchánek

             Spolupráce - překlad: PhDr. Jaroslava Kubátová

Technická normalizační komise: TNK 106 Management životního prostředí

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Oldřich Čermák


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 14001

EUROPEAN STANDARD

Září 1996

NORME EUROPÉENE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 13.020

 

Deskriptory: environments, environmental protection, management, environmental management, specifications, use, general conditions

 

Systémy environmentálního managementu. Specifikace s návodem pro její použití (ISO 14001:1996)

 

Environmental management systems - Specification with guidance for use (ISO 14001:1996)

Systèmes de management environnemental - Spécifications et lignes directrices pour son utilisation (ISO 14001:1996)

Umweltmanagementsysteme - Spezifikation mit Anleitung zur Anwendung(ISO 14001:1996)

Tato evropská norma byla schválena CEN 1996-08-21.

 

Členové CEN jsou povinni splnit Vnitřní předpisy CEN/CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

 

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

 

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou odpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu CEN, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

 

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva                                                  Foreword

 

Text mezinárodní normy ISO 14001:1996 byl                  The text of International Standard ISO 14001:1996

vypracován v technické komisi ISO/TC 207                   has been prepared by Technical Commitee

„Environmentální management" ve spolupráci                 ISO/TC 207 „Environmental Management" in

s technickým výborem CEN/CS.                               collaboration with the Technical Board of CEN/CS.

 

Této evropské normě se nejpozději do března 1997           This European Standard shall be given the status of

uděluje status národní normy, a to buď vydáním             a national standard, either by publication of an identical

identického textu, nebo schválením k přímému               text or by endorsement, at the latest by March 1997

používání, a národní normy, které jsou s ní                and conflicting national standards shall withdrawn at

v rozporu se zruší nejpozději do března 1997.              the latest by March 1997.

 

V souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC jsou            According to with the CEN/CENELEC Internal

následující země povinny převzít tuto evropskou            Regulations, following countries are bound to

normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island,     implement this European Standard: Austria, Belgium,

Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko,          Denmark, Finland, France, Germany, Greece, Iceland,

Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království,          Ireland, Italy, Luxembourg, Netherlands, Norway,

Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.                            Portugal, Spain, Sweden, Switzerland and the United

                                                           Kingdom.

 

Oznámení o schválení                                       Endorsement notice

 

Text mezinárodní normy ISO 14001:1996 byl                  The text of the International Standard ISO 14001:1996

schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv           has been approved by CEN as a European Standard

modifikací                                                 without any modification.


Strana 5

Obsah

 

      Úvod 6 Introduction     6

1     Předmět normy 9 1 Scope 9

2     Normativní odkazy 9 2 Normative references      9

3     Definice 9 3 Definitions      9

4     Požadavky na systém environmentálního 4 Environmental management system requirements      11

      managementu 11

4.1   Všeobecné požadavky 11 4.1 General requirements 11

4.2   Environmentální politika 11 4.2 Environmental policy  11

4.3   Plánování 12 4.3 Planning     12

4.3.1 Environmentální aspekty 12 4.3.1 Environmental aspects      12

4.3.2 Právní a jiné požadavky 12 4.3.2 Legal and other requirements     12

4.3.3 Cíle a cílové hodnoty 12 4.3.3 Objectives and targets 12

4.3.4 Program(y) environmentálního managementu 12 4.3.4 Environmental management programme(s)      12

4.4   Zavedení a provoz 13 4.4 Implementation and operation 13

4.4.1 Struktura a odpovědnost 13 4.4.1 Structure and responsibility     13

4.4.2 Výcvik, povědomí a odborná způsobilost 13 4.4.2 Training, awareness and competence  13

4.4.3 Komunikování 14 4.4.3 Communication 14

4.4.4 Dokumentace systému environmentálního 4.4.4 Environmental management system managementu 14 documentation  14

4.4.5 Řízení dokumentů 14 4.4.5 Document control      14

4.4.6 Řízení provozu 14 4.4.6 Operational control     14

4.4.7 Havarijní připravenost a reakce 15 4.4.7 Emergency preparedness and response  15

4.5   Kontrola a nápravná opatření 15 4.5 Checking and corrective action      15

4.5.1 Monitorování a měření 15 4.5.1 Monitoring and measurement   15

4.5.2 Neshoda, nápravná a preventivní opatření 15 4.5.2 Nonconformance and corrective and preventive action 15

4.5.3 Záznamy 16 4.5.3 Records      16

4.5.4 Audit systému environmentálního managementu 16 4.5.4 Environmental management system audit 16

4.6   Přezkoumání vedením organizace 17 4.6 Management review     17

      Příloha A Návod k použití specifikace 18 Annex A Guidance on the use of the specification      18

      Příloha B Souvislosti mezi ISO 14001 a ISO 9001 27 Annex B Links between ISO 14001 and ISO 9001    27

      Příloha C Literatura 27 Annex C Bibliography    27

 


Strana 6

Úvod                                                       Introduction

Organizace všech druhů projevují rostoucí zájem            Organizations of all kinds are increasingly concerned

o dosažení a prokázání svého dobrého environmentálního     to achieve and demonstrate sound environmental

profilu řízením dopadů svých činností, výrobků             performance by controlling the impact of their

a služeb na životní prostředí tím, že zvažují svoji        activities, products or services on the environment,

environmentální politiku a cíle. To vše se děje            taking into account their environmental policy and

v kontextu zpřísňování environmentálních zákonů,           objectives. They do so in the context of increasingly

rozvoje hospodářské politiky a jiných opatření,            stringent legislation, the development of economic

podporujících ochranu životního prostředí, a v kontextu    policies and other measures to foster environmental

vzrůstajícího všeobecného zájmu zainteresovaných           protection, and a general growth of concern from

stran o environmentální problematiku včetně                interested parties about environmental matters

udržitelného rozvoje.                                      including sustainable development.

 

Mnohé organizace provedly environmentální                  Many organizations have undertaken environmental

„přezkoumání" nebo „audity", aby mohly vyhodnotit          „reviews" or „audits" to assess their environmental

svůj environmentální profil. Tato přezkoumání              performance. On their own, however, these „reviews"

a audity však samy o sobě nemusí stačit na to, aby         and „audits" may not be sufficient to provide an

organizaci ujistily, že nejen splňuje, ale i v budoucnu    organization with the assurance that its performance

bude splňovat právní požadavky a požadavky vyplývající     not only meets, but will continue to meet, its legal and

z vyhlášené politiky. Aby byly audity účinné, je           policy requirements. To be effective, they need to be

třeba je provádět v rámci strukturalizovaného systému      conducted within a structured management system and

managementu a integrovat je do obecných řídících           integrated with overall management activity.

činností.

 

Mezinárodní normy pro oblast environmentálního             International Standards covering environmental

managementu mají organizacím poskytnout prvky              management are intended to provide organizations

účinného systému environmentálního managementu,            with the elements of an effective environmental

které je možno integrovat s ostatními potřebami            management system which can be integrated with

managementu, a tak pomáhat organizacím dosáhnout           other management requirements, to assist

environmentálních a ekonomických cílů. Tyto normy,         organizations to achieve environmental and economic

stejně jako jiné mezinárodní normy, nemají být             goals. These Standards, like other International

použity k vytváření mimocelních bariér v obchodu ani       Standards, are not intended to be used to create

k rozšiřování či změně právních závazků organizace.        nontariff trade barriers, or to increase or change

                                                           an organization's legal obligations.

 

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na            This International Standard specifies the requirements

zmíněný systém environmentálního managementu.              of such an environmental management system. It has

Byla vytvořena tak, aby ji bylo možno uplatnit             been written to be applicable to all types and sizes of

v organizacích všech typů a velikostí a aby zohledňovala   organizations and to accommodate diverse

různé geografické, kulturní a sociální podmínky.           geographical, cultural and social conditions. The basis

Podstata tohoto přístupu je znázorněna na obrázku 1.       of the approach is shown in figure 1. The success of

Úspěch systému závisí na závazku a zapojení všech          the system depends on commitment from all levels and

úrovní a funkcí, a zejména vrcholového vedení.             functions, especially from top management. A system

Takový systém umožňuje organizaci navrhnout                of this kind enables an organization to establish, and

a zhodnotit účinnost postupů stanovení environmentální     assess the effectiveness of, procedures to set an

politiky a cílů, dosáhnout shody s nimi a prokázat         environmental policy and objectives, achieve

tuto shodu jiným. Hlavním cílem této mezinárodní           conformance with them, and demonstrate such

normy je podporovat ochranu životního prostředí            conformance to others. The overall aim of this

a prevenci znečišťování v rovnováze se sociálními          International Standard is to support environmental

a ekonomickými potřebami. Je třeba si uvědomit, že         protection and prevention of pollution in balance with

mnohé z těchto požadavků je možné řešit současně           socio-economic needs. It should be noted that many of

a že tato řešení mohou být kdykoli upravena.               the requirements may be addressed concurrently or

                                                           revisited at any time.

 

Existuje zásadní rozdíl mezi touto specifikací, která      There is an important distinction between this

popisuje požadavky pro certifikaci/registraci a (nebo)     specification which describes the requirements for

vlastní vyhlášení systému environmentálního managementu    certification/registration and/or self-declaration of

samotnou organizací, a necertifikovatelnými                an organization's environmental managament system

směrnicemi, které mají organizacím poskytnout              and a non-certifiable guideline intended to provide


Strana 7

základní pomoc při zavedení nebo vylepšování               generic assistance to an organization for implementing

systému environmentálního managementu. Environmentální     or improving an environmental management system.

management zahrnuje celou řadu otázek, včetně těch,        Environmental management encompasses a full range

které ovlivňují strategii a konkurenceschopnost            of issues including those with strategic and

podniku. Prokázání úspěšného zavedení                      competitive implications. Demonstration of successful

této mezinárodní normy může organizace použít k tomu,      implementation of this International Standard can be

aby ujistila zainteresované strany, že používá             used by an organization to assure interested parties

odpovídající systém environmentálního managementu.         that an appropriate environmental management system

                                                           is in place.

 

7X1.gif

 

Obrázek 1 - Model systému environmentálního managementu pro tuto mezinárodní normu

Figure 1 - Environmental management system model for this International Standard

 

Návod k využití různých metod environmentálního            Guidance on supporting environmental management

managementu bude uveden v jiných mezinárodních             techniques will be contained in other International

normách.                                                   Standards.

 

Tato mezinárodní norma obsahuje pouze ty požadavky,        This International Standard contains only those

které mohou být objektivně prověřovány za                  requirements that may be objectively audited for

účelem certifikace/registrace a (nebo) vlastního           certification/registration purposes and/or self-declaration

prohlášení podniku. Organizace, které potřebují            purposes. Those organization requiring

všeobecnější návod v řadě dalších otázek, spojených se     more general guidance on a broad range of

systémy environmentálního managementu, by se měly          environmental management system issues should refer

obrátit na ISO 14004:1996 - Systémy environmentálního      to ISO 14004:1996, Environmental management

managementu - Všeobecná směrnice k zásadám,                systems - General guidelines on principles, systems

systémům a podpůrným metodám.                              and supporting techniques.


Strana 8

Je třeba poznamenat, že tato mezinárodní norma             It should be noted that this International Standard does

nestanovuje absolutní požadavky na environmentální         not establish absolute requirements for environmental

chování nad rámec závazku obsaženého v politice, tj.       performance beyond commitment, in the policy, to

dosáhnout shody s platnou legislativou a předpisy          compliance with applicable legislation and regulations

a neustálého zlepšování. Tak mohou dvě organizace          and to continual improvement. Thus, two

zabývající se podobnými činnostmi, avšak s odlišným        organizations carrying out similar activities but having

environmentálním profilem, obě splňovat požadavky          different environmental performance may both comply

této mezinárodní normy.                                    with its requirements.

 

Systematické využívání a zavedení řady metod               The adoption and implementation of a range of

environmentálního managementu může přispět k dosažení      environmental management techniques in a systematic

optimálních výsledků pro všechny zainteresované            manner can contribute to optimal outcomes for all

strany. Přijetí této mezinárodní normy však samo           interested parties. However, adoption of this

o sobě nemůže zajistit dosažení optimálních                International Standard will not in itself guarantee

environmentálních výsledků. Aby bylo dosaženo              optimal environmental outcomes. In order to achieve

environmentálních cílů, má systém environmentálního        environmental objectives, the environmental

managementu vést organizaci k tomu, aby zvážila zavedení   management system should encourage organizations to

nejlepší dostupné technologie tam, kde je to vhodné        consider implementation of the best available

a ekonomicky únosné. Navíc by měla být plně zvážena        technology, where appropriate and where

nákladová efektivnost takové technologie.                  economically viable. In additions, the cost effectiveness

                                                           of such technology should be fully taken into account.

 

Není účelem této mezinárodní normy řešit ani popisovat     This International Standard is not intended to address,

požadavky managementu ochrany zdraví                       and does not include requirements for, aspects of

a bezpečnosti práce. Norma nicméně nechce organizace       occupational health and safety management; however,

odrazovat od integrace takových prvků systému              it does not seek to discourage an organization from

managementu. Proces certifikace/registrace však bude       developing integration of such management system

platit pouze pro prvky systému environmentálního           elements. Nevertheless, the certification/registration

managementu.                                               process will only be applicable to aspects of the

                                                           environmental management system.

 

Tato mezinárodní norma sdílí společné zásady systému       This International Standard shares common

managementu s normami pro systémy jakosti souboru          management system principles with the ISO 9000

ISO 9000. Organizace se mohou rozhodnout pro               series of quality system Standards. Organizations may

použití stávajícího systému managementu, který je ve       elect to use an existing management system consistent

shodě s normami souboru ISO 9000, jako základu             with the ISO 9000 series as a basis for its

svého systému environmentálního managementu.               environmental management system. It should be

Nicméně je třeba si uvědomovat, že použití různých         understood, however, that the application of various

prvků systému managementu se může lišit v závislosti       elements of the management system may differ due to

na různém účelu a různých zainteresovaných stranách.       different purposes and different interested parties.

Zatímco systémy managementu jakosti se zabývají            While quality management systems deal with customer

potřebami zákazníků, systémy environmentálního             needs, environmental management systems address the

managementu odpovídají potřebám širokého spektra           needs of a broad range of interested parties and the

zainteresovaných stran a rozvíjející se společenské        evolving needs of society for environmental

potřebě ochrany životního prostředí.                       protection.

 

Požadavky na systém environmentálního managementu,         The environmental management system requirements

specifikované v této mezinárodní normě, nemusí             specified in this International Standard do not need to

být zaváděny nezávisle na stávajících prvcích              be established independently of existing management

systému managementu. V některých případech bude            system elements. In some cases, it will be possible to

tyto požadavky možno splnit přizpůsobením již              comply with the requirements by adapting existing

existujících prvků systému managementu.                    management system elements.


Strana 9

1 Předmět normy                                            1 Scope

Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na            This International Standard specifies requirements for

systém environmentálního managementu tak, aby              an environmental management system, to enable an

organizaci umožnila formulovat politiku a stanovit         organization to formulate a policy and objectives

cíle, které zahrnou zákonné požadavky a informace          taking into account legislative requirements and

o významných environmentálních dopadech. Týká se           information about significant environmental impacts. It

těch environmentálních aspektů, které může organizace      applies to those environmental aspects which the

řídit, a o nichž se předpokládá, že na ně může mít         organization can control and over which it can be

nějaký vliv. Norma sama o sobě nestanovuje                 expected to have an influence. It does not itself state

specifická kritéria environmentálního profilu.             specific environmental performance criteria.

 

Tuto mezinárodní normu lze zavést ve všech                 This International Standard is applicable to any

organizacích, které si přejí:                              organization that wishes to

a) zavést, udržovat a zlepšovat systém environmentálního   a) implement, maintain and improve an environmental

managementu;                                               management system;

b) ujistit se o shodě s environmentální politikou,         b) assure itself of its conformance with its stated

kterou vyhlásily;                                          environmental policy;

c) prokázat tuto shodu ostatním;                           c) demonstrate such conformance to others;

d) požádat o certifikaci/registraci svého systému          d) seek certification/registration of its environmental

environmentálního managementu externí organizací;          management system by an external organization;

e) učinit vlastní rozhodnutí a publikovat vlastní          e) make a self-determination and self-declaration of

prohlášení o shodě s touto mezinárodní normou.             conformance with this International Standard.

 

Všechny požadavky uvedené v této mezinárodní               All the requirements in this International Standard are

normě jsou určeny k tomu, aby byly vtěleny do jakéhokoli   intended to be incorporated into any environmental

systému environmentálního managementu.                     management system. The extent of the application will

Rozsah jejich uplatnění bude záviset na takových           depend on such factors as the environmental policy of

faktorech jako jsou environmentální politika organizace,   the organization, the nature of its activities and the

povaha její činnosti a podmínky, v nichž pracuje.          conditions in which it operates. This International

V příloze A tato mezinárodní norma poskytuje               Standard also provides, in annex A, informative

informativní návod k použití této specifikace.             guidance on the use of the specification.

 

Rozsah uplatnění této mezinárodní normy musí být           The scope of any application of this International

jasně vymezen.                                             Standard must be clearly identified.

 

POZNÁMKA - Pro snadnější použití jsou shodně očíslovány            NOTE - For ease of use, the subclause of the specification

hlavní články specifikace a přílohy A: Tak například 4.3.3         and annex A have related numbers; thus, for example, 4.3.3

a A.3.3 se zabývají environmentálními cíli a cílovými              and A.3.3 both deal with environmental objectives and

hodnotami a 4.5.4 a A.5.4 se zabývají auditem systému              targets, and 4.5.4 and A.5.4 both deal with environmental

environmentálního managementu.                                     management system audit.

 

2 Normativní odkazy                                        2 Normative references

V současné době neexistují žádné normativní odkazy.        There are no normative references at present.

 -- Vynechaný text --