ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.020

Listopad 1997

Terminologie - Slovník

ČSN
ISO 1087

01 0501

 

 

 

Terminology - Vocabulary

Terminologie - Vocabulaire

Terminologielehre - Begriffe

 

Tato norma je identická s ISO 1087:1 990

This standard is identical with ISO 1087:1990
26158


Strana 2

Národní předmluva

Při zpracování této normy se vycházelo z toho, že čeština představuje jiný typ jazyka než angličtina, na jejímž základě byl překlad pořízen. Zatímco čeština patří mezi slovanské jazyky, jejichž charakteristickým rysem je flexe a derivace, angličtina je představitelem jazyků germánských, které se vyznačují vývojovou tendencí analytickou. Proto se v některých případech vedle překladu anglických příkladů uvádějí i příklady, které jsou charakteristické pro český jazyk, popřípadě se soubor příkladů rozšiřuje o typy, které se v angličtině nevyskytují. Týká se to zejména terminologie související s tvořením slov a morfologií, dále pak s polysémií, homonymií i některými dalšími jazykovými jevy.

Tam, kde anglické příklady neodpovídají českému jazykovému systému, se český překlad neuvádí.

Příklady charakteristické pro jazykový systém češtiny i některé další výklady se uvádějí v národní poznámce. Termíny a jejich definice uváděné v této normě se váží k metajazyku v oblasti normalizace terminologie a v jiných oblastech mohou mít jiný nebo posunutý význam, popř. mohou nést i významy další. Tato norma sama o sobě proto nemůže nahradit komplexní lingvisticko-terminologický výklad.

 

Další souvisící normy

ČSN 01 0500 Terminologické normy - Příprava a uspořádání

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Věra Vlková, CSc., lČO 44349785

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie. Principy a koordinace

Pracovník Českého normalizačního institutu: ing. Jarmila Millerová


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 1 087

Terminologie

První vydání

Slovník

1990-05-01


 

MDT 001.4

 

Deskriptory: terminology, vocabulary

 

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

6

Úvod

6

1

Předmět normy

6

2

Jazyk a realita

6

2.1

objekt

6

2.2

obor

6

2.3

speciální jazyk

7

3

Pojem

7

3.1

pojem

7

3.1.1

vypůjčený pojem

7

3.1.2

nadřazený pojem

7

3.1.2.1

generický pojem

7

3.1.2.2

souhrnný pojem

7

3.1.3

podřazený pojem

8

3.1.3.1

specifický pojem

8

3.1.3.2

partitivní pojem

8

3.1.4

souřadný pojem

8

3.2

charakteristika

8

3.3

druh charakteristiky

8

3.4

intenze

9

3.5

extenze

9

3.6

třída

9

3.7

vztah (mezi pojmy)

9

3.7.1

hierarchický vztah

9

3.7.1.1

generický vztah

9

3.7.1.2

partitivní vztah

9

3.7.2

nehierarchický vztah

10

3.7.2.1

sekvenční vztah; vztah následnosti

10

3.7.2.2

pragmatický vztah

10

3.8

pojmová korespondence

11

3.9

pojmové pole

12

3.10

pojmový systém

12

4

Definice

12

4.1

definice

12

4.1.1

intenzionální definice

12

4.1.2

extenzionální definice

13

5

Terminologie

13

5.1

terminologie

13

5.2

nomenklatura

13

5.3

Vyjádření pojmu

13

5.3.1

označení; designace

13

5.3.1.1

značka

13

5.3.1.2

termín

14


Strana 4

5.3.1.3

název

14

5.4

Vztahy mezi termíny a pojmy

14

5.4.1

monosémie

14

5.4.2

mononymie

14

5.4.3

synonymie

14

5.4.4

polysémie

14

5.4.5

homonymie 1

5

5.4.6

ekvivalence

15

5.5

Tvoření termínů 1

5

5.5.1

varianta 1

5

5.5.2

zkrácený termín

15

5.5.2.1

zkratka

16

5.5.2.1.1

iniciálová zkratka

16

5.5.2.1.2

zkratkově slovo; akronymum

16

5.5.3

terminologický prvek

16

5.5.3.1

slovo

17

5.5.3.2

tvar slova

17

5.5.3.3

základní tvar

17

5.5.3.4

kořen

17

5.5.3.5

kmen

18

5.5.3.6

morfém 1

8

5.5.3.6.1

afix

18

5.5.3.6.1.1

předpona; prefix

18

5.5.3.6.1.2

přípona; sufix 1

8

5.5.3.6.2

koncovka 1

8

5.5.4

odvozené slovo

18

5.5.5

jednoduchý termín 1

9

5.5.6

složený termín

19

5.5.6.1

terminologické sousloví 1

9

5.5.7

neologismus

19

5.5.8

přejatý termín

20

5.6

Hodnocení termínů

20

5.6.1

preferovaný termín

20

5.6.2

dovolený

20

5.6.3

nevhodný termín

20

5.6.4

zastaralý termín

20

5.7

Úpravy termínů

20

5.7.1

useknutí

20

5.7.2

permutace

20

6

Slovní zásoba

21

6.1

Zpracování

21

6.1.1

terminologická práce

21

6.1.2

excerpce

21

6.1.2.1

zdroj

21

6.1.2.2

korpus

21

6.1.2.3

známka; token

21

6.1.2.4

typ

21

6.1.2.5

identifikace termínu

21

6.1.2.6

seznam

21

6.1.3

terminologický záznam

21

6.1.4

terminologický formát

22

6.1.5

terminologický údaj

22

6.1.5.1

heslové slovo

22

6.1.5.2

gramatická charakteristika

22

6.1.5.3

kód jazyka

22

6.1.5.4

kód země

22

6.1.5.5

klasifikace terminologické platnosti

22

6.1.5.6

označení oboru

23

6.1.5.7

kontext

23


Strana 5

6.1.5.8

ilustrace

23

6.1.5.9

poznámka

23

6.1.5.10

kód zdroje

23

6.2

Prezentace

23

6.2.1

slovník

23

6.2.1.1

terminologický slovník

23

6.2.1

.1 .1 oborový slovník

23

6.2.2

mikrostruktura

24

6.2.2.1

heslový termín

24

6.2.2.2

heslo

24

6.2.3

makrostruktura

24

6.2.3.1

seznam heslových termínů

24

6.2.3.2

systematické uspořádání

24

6.2.3.3

abecední uspořádání

24

6.2.3.4

smíšené uspořádání

24

6.2.3.5

rejstřík1

25

6.2.3.6

transliterace

25

6.2.3.7

transkripce

25

6.2.3.8

romanizace

25

7

Terminologická práce s pomocí výpočetní techniky

25

7.1

část slova

26

7.2

komprese; zhušťování

26

7.3

analýza textu (v terminologii)

26

7.4

třídicí klíč (v terminologii)

26

7.5

seznam vyloučených názvů

26

7.6

seznam přijatých názvů

26

7.7

terminologická konkordance

27

7.8

rejstřík2

27

7.8.1

invertovaný rejstřík

27

7.8.2

retrográdní rejstřík

27

7.8.3

lemmatizovaný rejstřík

27

7.9

terminologická databáze

27

8

Teoretické základy a praktické aplikace

27

8.1

nauka o terminologii

27

8.2

terminologická práce

28

8.2.1

terminologická analýza

28

8.2.2

terminografie

28

8.3

normalizace terminologie

28

8.3.1

normalizace terminologických principů

29

8.3.2

normalizace terminologie

29

8.3.3

harmonizace pojmů

29

8.3.4

harmonizace termínů

29

Abecední rejstříky

30

Český

30

Anglický

32

Francouzský

35


Strana 6

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních orgánů (členů ISO).

Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalizace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas nejméně 75 % hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 1 087 byla připravena technickou komisi ISO/TC 37 Terminologie (principy a koordinace).

Tato norma ruší a nahrazuje Doporučení ISO/R 1087:1 969, z něhož byla vytvořena technickou revizí.

 -- Vynechaný text --