ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA

ICS 01.100.20;81.040.30

Září 1997

Výkresy výrobků ze skla

ČSN
EN ISO 6414

01 3510

 

 

 

Technical drawings for glassware

Dessins techniques de verrerie

Technische Zeichnungen für Glasgeräte

 

Tato norma je identická s EN ISO 6414:1994 a je vydána se souhlasem CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

This standard is identical with EN ISO 6414:1994 and is published with the permission of CEN, rue de Stassart 36, B-1050 Brussels

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 128   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3121)

ISO 129   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3130)

ISO 383   zavedena v ČSN ISO 383 Laboratorní sklo - Vyměnitelné kuželové zábrusy (70 4005)

ISO 641   dosud nezavedena

ISO 1302   dosud nezavedena (viz ČSN 01 3144)

ISO 4793   dosud nezavedena (viz ČSN 70 4850)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: FORWARD Kroměříž, IČO 42605946, Ing. Jaromír Vlček

Technická normalizační komise: TNK 1 Technická dokumentace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Věra Krchňáková

 

Ó Český normalizační institut, 1997
26025


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN ISO 6414

EUROPEAN STANDARD

Říjen 1994

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

ICS 01.100.20; 21.120.30

 

Deskriptory: technical drawings, glassware, laboratory glassware, generalities, graphic methods

 

Výkresy výrobků ze skla (ISO 6414:1982)

 

Technical drawings for glassware(ISO 6414:1982)

Dessins techniques de verrerie (ISO 6414:1982)

Technische Zeichnungen für Glasgeräte (ISO 6414:1982)

 

Tato evropská norma byla schválena CEN 1994-10-14. Členové CEN jsou povinni splnit požadavky Vnitřních předpisů CEN/CENELEC v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých se této evropské normě bez jakýchkoliv modifikací uděluje status národní normy.

Aktualizované seznamy a bibliografické citace týkající se těchto národních norem lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CEN nebo u každého člena CEN.

Tato evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské, německé). Verze v každém jiném jazyce, přeložená členem CEN do jeho vlastního jazyka, za kterou zodpovídá a kterou notifikuje Ústřednímu sekretariátu, má stejný status jako oficiální verze.

Členy CEN jsou národní normalizační orgány Belgie, Dánska, Finska, Francie, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Norska, Portugalska, Rakouska, Řecka, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CEN

Evropská komise pro normalizaci

European Committee for Standardization

Comité Européen de Normalisation

Europäisches Komitee für Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 36, B-1050 Brussels


Strana 4

Předmluva

 

Tato evropská norma převzatá CEN, je výsledkem práce technické komise ISO/TC 10 „Technické výkresy, definice výrobků a příslušná dokumentace", mezinárodní organizace pro normalizaci (ISO).

Technická komise se rozhodla předložit tuto normu k formálnímu hlasování. Výsledek byl kladný.

Této evropské normě se nejpozději do dubna 1995 uděluje status národní normy, a to buď vydáním identického textu, nebo schválením k přímému používání, a národní normy, které jsou s ní v rozporu, se zruší nejpozději do dubna 1995.

Podle vnitřních předpisů CEN/CENELEC se dále uvedení členové CEN zavazují zavést tuto evropskou normu: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Spojené království, Španělsko, Švédsko a Švýcarsko.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy ISO 6414:1982 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací.

 

0   Úvod

 

Obrázky uvedené v této normě pouze ilustrují text a nemají se používat jako vzorové příklady. Proto nejsou zobrazeny v měřítku a jsou zjednodušené.

Pro jednotnost všech zobrazení dle této mezinárodní normy se využívají zásady promítání v prvním kvadrantu.

Při použití alternativních metod promítání lze uplatnit tytéž zavedené principy.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato mezinárodní norma stanoví pravidla a dohody pro úplné zobrazení na výkresech výrobků z technického skla, např. laboratorní výrobky ze skla, nebo výrobky ze skla užívané v ostatních technických oborech.

Norma se nevztahuje na výkresy optických součástí.

 -- Vynechaný text --