ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 541.4.001.4

Schválena: 28.2.1985

Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení
STANOVENÍ VLIVU VELIKOSTI INICIAČNÍ
ENERGIE

ČSN 01 5140 část 11

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Combustible dusts. Methods of testing. Determination of effects of the initation energy value

 

Tato norma platí pro stanovení vlivu velikosti iniciační energie na výbuchové veličiny prachu.

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení části 1 ČSN 01 5140.

 

Účel zkoušky

 

1. Účelem zkoušky je zjišťování změny chování disperzní směsi, k níž dochází při změně velikosti energie iniciačního zdroje. Mimořádný význam má pro kontrolu výbušných vlastností práškem inertizovaných disperzních směsí, nebo jiným způsobem znecitlivělých materiáluů. Je doplňkovým měřením vlastností u obtížně iniciovatelných a málo výbušných prachů.

 

Podstata zkoušky

 

2. Zjišťuje se dolní mez výbušnosti při různých, předem stanovených úrovních energie iniciačního zdroje. Od hodnoty iniciační energie vyšší než 4 kJ stanovuje se i nejvyšší výbuchový tlak (pmax) a nejvyšší rychlost narůstání tlaku (dp/dt)max v optimální koncentraci (Copt).

 

Zkušební zařízení

 

3. Stanovení se provádí na těchto zařízeních:

Zařízení pro stanovení nejnižší iniciační energie vznícení podle ČSN 01 5140, část 6,

zařízení pro stanovení dolní meze výbušnosti disperzní směsi,

zařízení pro stanovení výbuchových veličin podle ČSN 01 5140, část 7.

Zdroj iniciační energie, jejíž hodnota se dá nastavit od 0,01 kJ do 46 kJ.Účinnost od:
1.7.1986

24259-- Vynechaný text --