ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 541.4.001.4

28.2.1985

Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení
STANOVENÍ VÝBUCHOVÝCH
VELIČIN

ČSN 01 5140 část 7

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Combustible dusts. Methods of testing. Determination of explosivity parameters

 

Tato norma platí pro stanovení nejvyššího výbuchového tlaku (pmax) a nejvyšší rychlosti narůstání tlaku (dp/dt)max v uzavřeném prostoru za daných zkušebních podmínek pro různé zkoušené koncentrace. Jako doprovodná veličina se současně měří i indukční doba výbuchu (ti), doba dosažení nejvyšší hodnoty rychlosti narůstání tlaku (tr) a celková doba výbuchu (tmax).

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení části 1 ČSN 01 5140.

 

Účel zkoušky

 

1. Zjištěné hodnoty slouží k určení

a) nejvyššího tlaku, kterému musí odolat zařízení konstruované jako jednoduchá tlaková nádoba,

b) k výpočtům zajištění technologických zařízení proti tlakovým účinkům výbuchu,

c) ke kvantitativnímu posouzení vlastností prachového materiálu, zejména výbušného rozsahu koncentrací.

 

Podstata zkoušky

 

2. V uzavřeném (stálém) objemsu se disperzní směs o známé koncentraci přivede k výbuchu dostatečně mohutným iniciačním zdrojem o známé velikosti energie. Průběh výbuchového tlaku se měří v závislosti na čase. Nejvyšší dosažený tlak stoupá se zvyšující se koncentrací prachu až k optimální koncentraci. Dalším zvyšováním koncentrace prachu v disperzní směsi tlak klesá. Obdobně se projevuje brizantnost disperzní směsi, tj. rychlost nárůstu tlaku.

 

Zkušební zařízení

 

3. Na zkoušku je třeba

Kulová ocelová nádoba (autokláv), rozebíratelná, s horní odklopnou částí. Její objem je 250 l, konstruovaná na přetlak 2 MPa. Obě části nádoby se spojují třmeny ovládanými hydraulicky.Účinnost od:
1.7.1986

24256-- Vynechaný text --