ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 541.4.001.4

28.2.1985

Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení
STANOVENÍ NEJNIŽŠÍ INICIAČNÍ ENERGIE
VZNÍCENÍ

ČSN 01 5140 část 6

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Combustible dusts. Methods of testing. Determination of the lowest initiation energy of ignition

 

Tato norma platí pro stanovení nejnižší iniciační energie, zapalující disperzní směs prach - vzduch elektrickou kapacitní jiskrou.

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení části 1 ČSN 01 5140

 

Účel zkoušky

 

1. Zjištěná hodnota nejnižší iniciační energie se používá k posouzení nebezpečí vznícení rozvířené prachovzdušné směsi v provozech, kde se vyskytuje elektrostatický náboj nebo elektrická jiskra. Je důležitým kritériem iniciovatelnosti disperzní směsi.

 

Podstata zkoušky

 

2. Vzorek prachu se po rozvíření ve zkušebním zařízení zapaluje elektrickou kapacitní jiskrou o známé energii.

 

Zkušební zařízení

 

3. Na zkoušku je třeba:

Výbuchový válec o vnitřním průměru 70 mm a délce 400 mm, zhotovený z organického skla tloušťky 15 mm.

Rozviřovací zařízení se zdrojem stlačeného vzduchu s počátečním tlakem 1,0 MPa.

Elektrody jiskřiště tvořené wolframovými hroty, umístěnými proti sobě v 1/3 výšky výbuchového válce od spodu. Vzdálenost elektrod v okamžiku výbuchu je nastavitelná.

Vysokonapěťový zdroj na 10 kV*).

Baterie olejových svitkových kondenzátorů.

 

_______________

*) Výrobce Tesla BrnoÚčinnost od:
1.7.1986

24255-- Vynechaný text --