ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 541.4.001.4

28.2.1985

Průmyslové hořlavé prachy. Metody zkoušení
STANOVENÍ RYCHLOSTI ŠÍŘENÍ PLAMENE
PO VRSTVĚ USAZENÉHO PRACHU

ČSN 01 5140 část 3

JK -

 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Combustible dusts. Methods of testing. Determination of the rate of flame pagationon deposited dust layer

 

Tato norma platí pro stanovení rychlosti šíření plamene po vrstvě usazeného prachu.

Při zkoušce se musí dodržet všechna ustanovení části 1 ČSN 01 5140.

 

Účel zkoušky

 

1. Podle výsledku zkoušky se určuje nebezpečí šíření požáru po vrstvě prachu v zařízeních a provozovnách, v nichž se prach vyskytuje.

 

Podstata zkoušky

 

2. Měří se čas, za který se proti proudu kyslíku přenese hoření po povrchu vzorku prachu na určenou vzdálenost a vypočítá se

průměrná rychlost hoření v cm.s-1.

 

Zkušební zařízení

 

3. Na zkoušku je třeba:

Křeměnná trubice o vnitřním průměru (20 ± 5) mm a délce nejméně 200 mm

Kyslíková tlaková láhev s kyslíkem

Redukční ventil na kyslík

Regulační průtokoměr pro malé množství plynu

Kovová podložka pro vzorek

Forma na vzorek půlkruhového tvaru výšky 5 mm, šířky 9 mm a délky 120 mm

StopkyÚčinnost od:
1.7.1986

24253-- Vynechaný text --