ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 621.833.001.2:539.4

Schválena: 11.4.1988

PEVNOSTNÍ VÝPOČET
ČELNÍCH A KUŽELOVÝCH OZUBENÝCH KOL
Kontrolní výpočet čelních ozubených kol

ČSN 01 4686
část 3


 

 

ČSN  01 4686 část 3 (společně s ČSN 01 4686 část 1, 2, 4 a 5 eqv ST SEV 5744-86)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Calculation of load capacity of spur and bevel gears. Load capacity of external and internal spur - and helical gears

 

V této normě jsou zapracovány některé údaje z ST SEV 5744-86 Čelní ozubené převody. Pevnostní výpočet. Další údaje z ST SEV 5744-86 jsou zapracovány v ČSN 01 4686 část 1, 2, 4 a 5.

Údaje souhlasné s ST SEV 5744-86 jsou označeny postranní čarou na levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro zakrytá čelní a hřebenová soukolí z kovových materiálů, s vnějším i vnitřním evolventním ozubením (zuby přímé, šikmé, dvojitě šikmé nebo šípové). Pro všechny uvedené druhy soukolí platí pro rozmezí okolní teploty od -40 do 100 oC a předpokládá se, že zuby jsou mazány olejem.

Tato norma neplatí pro čelní a hřebenová soukolí, pro která jsou zpracovány zvláštní postupy pevnostního výpočtu. Neplatí rovněž pro soukolí u nichž eu > 2,0.

Pevnostní výpočet uvedený v této normě vychází ze základních vztahů podle ČSN 01 4686 část 1; při určování některých součinitelů, zejména je-li jejich přesné stanovení spojeno s vysokou pracností a náročností, je použito zjednodušení.

Některé součinitele, jejichž vliv na výsledek výpočtu je malý, byly oproti ČSN 01 4686 část 1 sloučeny nebo vypuštěny. Z těchto důvodů nelze u výsledků výpočtu podle této normy očekávat nejvyšší v současné době dosažitelnou přesnost. Je proto přípustné doplňovat do výpočtových vztahů další součinitele, jakož i již uvedené součinitele měnit, pokud tím dosažené zpřesnění výsledků je prokazatelné a je podloženo teoretickými nebo experimentálními důkazy.


Dříve návrh ČSN 01 4686
z 25.3.1975

Účinnost od:
1.1.1989

24223-- Vynechaný text --