MDT 778. 14 (084. 16) ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA Schválena: 23. 11. 1987

Reprografie

ZKUŠEBNÍ OBRAZCE ČITELNOSTI STANOVENÍ MEZE ČITELNOSTI

ČSN 01 3820

ST SEV 5672-86

ČSN 01 3820 - ST SEV 5672-86 (idt ST SEV 5672-86)

Тест-объекты читаемости. Определение предела читаемости

Legibility test charts. Determination of the legibility limit

Tato norma je překladem ST SEV 5672-86 Mikrografie. Zkušební obrazce. Stanovení meze čitelnosti.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Dohodnuté označení podle čl. 2. 2 lze v ČSSR doplnit: ČSN 01 3820 - (před ST SEV 5672-86)

DODATEK

Souvisící čs. normy

ČSN 01 3801 Reprografie. Názvosloví (zapracován ST SEV 874-87) ČSN 01 3810 Reprografie. Měřítka zobrazení (obsahuje ST SEV 161-75) ČSN 01 3823 Reprografie. Zkušební obrazce rozlišení (obsahuje

ST SEV 5671-82) ČSN 01 3829 Reprografie. Technologické kontroly v mikrografii

(obsahuje ST SEV 5671-86)

Souvisící mezinárodní norma

ISO 435-1975 Documentary reproduction. ISO conventional typographical character for legibility tests - ISO character (Reprodukce dokumentů. Smluvní znak ISO pro zkoušky čitelnosti - znak ISO)

Nahrazuje ČSN 01 3820 a ČSN 01 3822 ze 4. 9. 1978

Účinnost od: 1. 7. 1988

24163