ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 744.4:621.643

Schválena: 10.8.1987

Výkresy inženýrských staveb
VÝKRESY VNĚJŠÍHO PLYNOVODU

ČSN 01 3464


 

 

ČSN 01 3464 (eqv ST SEV 5047-85)

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawings of engineering structures. External gas pipeline drawings.

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 5047-85 JSKD RVHP Pravidla pro kreslení výkresů vnějšího plynovodu, která stanoví obecné technické požadavky na obsah a pravidla pro kreslení výkresů vnějšího plynovodu. Údaje souhlasné s ST SEV 5047-85 jsou označeny postranní čarou v levém okraji.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách ve smluvních dokumentech) přímo norma RVHP.

Tato norma platí pro kreslení vnějšího plynovodu v projektech plynovodů.

Norma neurčuje obsah výkresů ani jejich druh a počet.

 

Poznámka: Pro určení obsahu výkresů vnějšího plynovodu, jejich druhu a počtu je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele dokumentace stavby vyplývající z úvahy o účelu, pro který se dokumentace zhotovuje, pokud není druh nebo obsah výkresu stanoven příslušným předpisem (např. vyhláškou Státní komise pro vědeckotechnický a investiční rozvoj č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1978 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebního řádu).

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Názvosloví

 

1. Názvosloví v plynárenství stanoví ČSN 38 6400, názvosloví pro technické výkresy stanoví ČSN 01 3101, názvosloví pro výkresy ve stavebnictví stanoví ČSN 01 3400, názvosloví mapování stanoví ČSN 73 0402, názvosloví geodetických základů stanoví ČSN 73 0401.


Nahrazuje: ČSN 73 0160
ze 13.3.1968

Účinnost od:
1.7.1988

24139-- Vynechaný text --