ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69.744.4:697.9

Schválena: 27.5.1983

Výkresy ve stavebnictví
VÝKRESY VZDUCHOTECHNICKÝCH ZAŘÍZENÍ

ČSN 01 3454*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawings of ventilations and air conditioning installations

 

Tato norma platí pro kreslení vzduchotechnických zařízení používaných ve stavebních objektech. Ustanovení platí pro všechny výkresy bez ohledu na jejich účel nebo stupeň projektové přípravy (viz též čl. 104).

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.

 

Poznámka: Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele výkresu vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem (např. vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb).

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 3216-81 JSKD RVHP Výkresy ve stavebnictví. Zařízení větrání a klimatizace. Pravidla kreslení výkresů. Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena tlustou čarou.

 

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo originál normy RVHP.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Názvosloví

 

1. Názvosloví pro technické výkresy stanoví ČSN 01 3100, názvosloví pro výkresy ve stavebnictví je uvedeno v ČSN 73 0199, názvosloví pro vzduchotechnická zařízení uvádí ČSN 12 0000.

 

Základní požadavky

 

2. Základní požadavky na technické výkresy, požadavky na kreslicí materiály a na obrazové prvky, zejména požadavky na orientaci na výkrese (všeobecně) a na úpravu výkresů pro snímkování stanoví ČSN 01 3105.


Nahrazuje: ČSN 73 0112
z 29.6.1966

Účinnost od:
1.7.1984

24136-- Vynechaný text --