ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 69:744.4:697.3

Schválena: 27.5.1983

Výkresy ve stavebnictví
VÝKRESY ÚSTŘEDNÍHO VYTÁPĚNÍ

ČSN 01 3452*


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawings of central heating instalations

 

Tato norma  platí pro kreslení zařízení ústředního vytápění, rozvodů páry, horké vody, teplé (otopné) vody a jiných druhů rozvodů teplonosných látek používaných ve stavebních objektech (dále jen zařízení ústředního vytápění). Ustanovení platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu na jejich účel nebo stupeň projektové přípravy (viz též čl. 159).

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů výkresů.

 

Poznámka: Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem (např. vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb. o dokumentaci staveb).

 

V této normě jsou zapracovány údaje z ST SEV 2828-80 JSKD RVHP Výkresy ve stavebnictví. Grafická označení zařízení ústředního vytápění. Ustanovení souhlasná s normou RVHP jsou po straně označena tlustou čarou, značky souhlasné s normou RVHP jsou označeny hvězdičkou.

Ve smluvně právních vztazích při hospodářské a vědeckotechnické spolupráci mezi státy, které normu RVHP schválily, se používá (v odvolávkách, citacích a odkazech) přímo originál normy RVHP.

 

I. VŠEOBECNĚ

 

Názvosloví

1. Názvosloví pro technické výkresy stanoví ČSN 01 3100, názvosloví pro výkresy ve stavebnictví je uvedeno v ČSN 73 0199.

 

Základní požadavky

2. Základní požadavky na technické výkresy, zejména požadavky na kreslicí materiály a na obrazové prvky, zejména požadavky na


Nahrazuje: ČSN 73 0110
z 29.6.1966

Účinnost od:
1.7.1984

24135-- Vynechaný text --