ČESKOSLOVENSKÁ STÁTNÍ NORMA

MDT 744.4

Schválena: 24.6.1983

Výkresy pozemních staveb
ZJEDNODUŠENÉ VÝKRESY POZEMNÍCH STAVEB

ČSN 01 3449


 

 

 

Nezobrazitelný cizojazyčný text!

Drawings of building constructions. Simplified drawings of building constructions.

 

Tato norma platí pro kreslení zjednodušených výkresů stavebních objektů pozemních staveb (dále jen „zjednodušené výkresy"), v nichž se zobrazování stavebních konstrukcí omezuje na konstrukce bezprostředně ovlivňující zařízení, která se mají do těchto výkresů zakreslovat, dále na údaje orientační a styčné. 

Zjednodušené výkresy slouží jako podklad pro zakreslování:

 

- zdravotních instalací (vnitřního vodovodu, vnitřní kanalizace, vnitřního plynovodu apod.),

- ústředního vytápění a vzduchotechnických zařízení,

- elektrotechnických zařízení (silových, sdělovacích a hromosvodů),

- technologických (strojních) zařízení,

- dále pro zakreslování dalších zařízení v pozemních stavbách, pokud se zakreslují do zjednodušených výkresů.

 

Ustanovení normy platí pro všechny druhy výkresů bez ohledu

na jejich účel nebo stupeň projektové přípravy.

 

Norma neurčuje obsah jednotlivých druhů zjednodušených výkresů.

 

Poznámka: Pro určení obsahu jednotlivých druhů výkresů je směrodatné zodpovědné rozhodnutí zpracovatele výkresu, vyplývající z úvahy o účelu, pro který se výkresy zhotovují, pokud není obsah výkresu stanoven příslušným předpisem (např. vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb; vyhláškou federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 85/1978 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení a stavebním řádu.).

Ustanovení normy platí pro zjednodušené výkresy bez ohledu na to, kdo je zpracovává (projektant stavební části staveb, projektanti speciálních částí projektů apod.).

Zjednodušené výkresy slouží jako podklad pro zakreslování výsledků projekční práce projektantů speciálních částí projektů (např. zdravotních instalací). Zjednodušené výkresy mohou sloužit i pro zakreslování jednotlivých dílů staveb (např. pro osazování konstrukcí).


Nahrazuje: částečně ČSN 73 0101 z 8.1.1964
(viz Dodatek ČSN 01 3420-81)

Účinnost od:
1.7.1984

24134-- Vynechaný text --