MDT 389. 1: 539. 378.

6. 002. 69                    ČESKOSLOVENSKÁ ŠTÁTNA NORMA          Schválená: 7. 3. 1986

REFERENČNÉ MATERIÁLY

Metóda stanovenia homogénnosti disperzných referenčných materiálov

ČSN 01 2305*

ST SEV 4569-84

Стандартные образцы. Метод определения однородности дисперсных материалов стандартных образцов

Standard materials

Method of determination of homogenity

of dispersive standard materials

Touto normou sa zavádza ST SEV 4569-84 Metrológia. Referenčné materiály. Metoda stanovenia homogénnosti disperzných referenčných materiálov (pozri str. 3 až 12), ako čs. štátna norma.

V zmluvne-právnych vzťahoch pri hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci medzi štátmi, ktoré normu RVHP schválili (pozri str. 12), sa používa (v odvolávkach, citáciách a odkazoch) priamo norma RVHP.

DODATOK Souvisiace čs. normy

ČSN 01 2801 Československý analytický normál

Súvisiace čs. právne a metrologické predpisy

Zákon č. 35/1962. Zb., o mierovej službe, v znení zákona č. 57/1975,

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 33/1964 Zb., o československých analytických normáloch, v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 26/1983 Zb.

Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania, v znení vyhlášky Úradu pre normalizáciu a meranie č. 102/1967 Zb.

Smernica Úradu pre normalizáciu a meranie zo dňa 11. 12. 1963, pre schvaľovanie výroby a dovozu meradiel (Vestník ÚNM č. 1/1964).

Účinnosť od: 1. 1. 1987

24086