ČESKÁ NORMA

ICS 01.060.10

Červen 1997

Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich
násobků a pro užívání některých dalších
jednotek

ČSN
ISO 1000

01 1301

 

 

 

SI units and recommendations for the use of their multiples and of certain other units

Unités SI et recommandations pour l'emploi de leurs multiples et de certaines autres unités

Einheiten SI und Empfehlungen für Vervendung ihrer Vielfachen und einigen anderen Einheiten

 

Tato norma je identická s ISO 1000:1992

This standard is identical with ISO 1000:1992

 

Národní předmluva

 

Názvy veličin

Vzhledem k tomu, že v případech, kdy nemůže dojít k záměně, lze užívat pro veličiny i kratší název, je u některých veličin uvedena část názvu v závorce. Tato část se nemusí užívat. Např. hustota hmotnosti se nazve buď hustota hmotnosti nebo hustota.

 

Citovaná norma

IEC 27-1:1971    zavedená v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice - Část 1: Všeobecně (33 0100)

 

Nahrazení předchozích norem

Tato norma nahrazuje normu ČSN 01 1300 z 10. 4. 1987.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: ADVIS, IČO 12582751, Dr. Bohdan Klimeš

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

© Český normalizační institut, 1997

 

21612
21612


Strana 2

Prázdná strana!


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

Jednotky SI a doporučení pro užívání jejich

ISO 1000

násobků a pro užívání některých dalších jednotek

Třetí vydání

1992-11-01


MDT 389.15/.16:001.4:003.62

 

Deskriptory: units of measurement, metric system, international system of units, symbols, definitions, multiples, utilization.

 

Předmluva

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je světovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Práci spojenou s přípravou mezinárodních norem provádějí obvykle technické komise ISO. Každá členská organizace, která se zajímá o obor, pro který byla zřízena technická komise, má právo být v této komisi zastoupena.

Práce se také účastní vládní a nevládní mezinárodní organizace, které jsou ve styku s ISO. ISO spolupracuje úzce s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC)   ve všech záležitostech elektrotechnické normalizace.

Návrhy mezinárodních norem, přijaté technickými komisemi, se rozesílají členským organizacím k hlasování. Vydání jako mezinárodní norma vyžaduje souhlas nejméně 75% členských organizací, které se zúčastnily hlasování.

Mezinárodní normu ISO 1000 zpracovala technická komise ISO/TC 12,  Veličiny, jednotky, značky, převodní činitele .

Toto třetí vydání ruší a nahrazuje druhé vydání (ISO 1000:1981). Největší technické změny proti druhému vydání jsou:

- bylo začleněno rozhodnutí Mezinárodní komise pro váhy a míry (Comité International des Poids et Mesures, CIPM) z roku 1980 o postavení doplňkových jednotek;

- veličiny a jednotky z ISO 31, části 9, 10, 12 a 13, byly doplněny do přílohy A;

- stará definice metru v příloze B byla nahražena novou.

Oborem působnosti technické komise ISO/TC 12 je normalizace jednotek a značek veličin a jednotek (a matematických značek) užívaných v různých oborech vědy a techniky, a podle potřeby i určení jejich definic. Do oboru působnosti technické komise spadají také normalizované převodní činitele mezi různými jednotkami. V rámci této své odpovědnosti ISO/TC 12 zpracovala ISO 31 a ISO 1000.

Příloha A je nedílnou součástí této mezinárodní normy. Příloha B je uvedena pouze pro informaci.

 

1    Předmět normy

Tato mezinárodní norma

a) popisuje mezinárodní soustavu jednotek1) (v kapitolách 3, 4 a 6);

b) doporučuje vybrané dekadické násobky a díly jednotek SI pro všeobecné použití a uvádí některé další jednotky, které se mohou používat s mezinárodní soustavou jednotek (v kapitolách 5 a 7 a v příloze A);

c) cituje definice základních jednotek SI (v příloze B).

 -- Vynechaný text --