ČESKÁ NORMA

ICS: 37.080

Duben 1997

Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy -
Visuální hustoty - Požadavky

ČSN
ISO 8126

01 3825

 

 

 

Micrographics-Diazo and vesicular films-Visuel density-Specification

Micrographie-Films diazoïques et vésiculaires-Densité visuelle-Spécifications

Mikrographie-Diazofilme und Vesikularfilme-Visuelle Dichten-Specification

 

Tato norma je identická s ISO 8126:1986.

 

This standard is identical with ISO 8126:1986.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

ISO 5-1   zavedena v ČSN ISO 5-1 Fotografie - Měření hustot - Část 1: Termíny, symboly a vysvětlivky (66 6601)

ISO 5-2   zavedena v ČSN ISO 5-2 Fotografie - Měření hustot - Část 2: Geometrické podmínky pro měření prostupové hustoty (66 6606)

ISO 5-3   zavedena v ČSN ISO 5-3 Fotografie - Měření hustot - Část 3: Spektrální podmínky (66 6602)

ISO 6196-1   zavedena v ČSN ISO 6196-1 Mikrografie - Slovník - Část 1: Obecné termíny (01 3800)

ISO 6196-2   zavedena v ČSN ISO 6196-2 Mikrografie - Slovník - Část 2: Poloha mikrozáznamů a způsoby snímkování (01 3800)

ISO 6196-3   dosud nezavedena

ISO 6196-4   dosud nezavedena

ISO 6196-5   zavedena v ČSN ISO 6196-5 Mikrografie - Slovník - Část 5: Kvalita zobrazení, čitelnost, kontrola (01 3800)

ISO 6200   dosud nezavedena

 

Další souvisící normy

ČSN 66 6401   Fotografie - Fotografická senzitometrie - Názvosloví

 

Nahrazení předchozí normy

Touto normou se nahrazuje ČSN 01 3825 z 20. 7. 1990.

 

Porovnání s předchozí normou

Tato norma stanoví přesnější postupy měření jednotlivých druhů hustot.

 

Ó Český normalizační institut, 1996
21137


Strana 2

Vypracování normy

Zpracovatel: VUZORT, Státní zkušebna č. 231 Praha, samostatná divize 20 Soning Praha, IČO 15269621, ing. Josef Krůs, CSc

Pracovník Českého normalizačního institutu: Josef Toman


Strana 3

MEZINÁRODNÍ NORMA

ISO 8129

Mikrografie - Diazografické a vesikulární filmy -

První vydání

Visuální hustoty - Požadavky

1986-05-15


 

MDT 778.14:771.534.531

 

Deskriptory: micrographics, diazo film, tests, density measurement, optical density

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních organizací (členů ISO). Mezinárodní normy obvykle připravují technické komise ISO. Každý člen ISO, který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této technické komisi zastoupen. Práce se zúčastňují také vládní i nevládní mezinárodní organizace, s nimiž ISO navázala pracovní styk. ISO úzce spolupracuje s Mezinárodní elektrotechnickou komisí (IEC) ve všech záležitostech normalisace v elektrotechnice.

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členům ISO k hlasování. Vydání mezinárodní normy vyžaduje souhlas alespoň 75 % z hlasujících členů.

Mezinárodní norma ISO 8126 byla připravena technickou komisí ISO/TC 171, Mikrografie.

Všechny normy jsou předmětem revize a strany, které vypracovávají dohodu na podkladě této normy, by měly prozkoumat možnost nejnovějšího vydání norem, které jsou dále uvedeny. Členové ISO a IEC mají seznamy platných mezinárodních norem.

 

0   Úvod

 

Mikrografická média mají mít takovou kvalitu, aby na nich zaznamenaná data mohla být, bez nebezpečí špatné interpretace, kdykoliv přečtena či jinak získána. Je tedy velmi důležité, aby předlohy, určené pro mikrografické zpracování, odpovídaly požadavkům norem. Měření filmu a hustot mikrozáznamu zabezpečuje získání dobrých výsledků v této činnosti.

Poněvadž hustoty halogenidostříbrných filmů jsou měřeny densitometry podle ustanovení ISO 6200 je nezbytné také definovat podmínky pro měření hustot diazografických a vesikulárních filmů. V současnosti byly předepsány jen metody pro měření visuálních hustot.

Visuální hustoty nemusí být totožné s hustotami kopírovacími. Visuální hustoty respektují spektrální citlivost oka, kdežto kopírovací hustoty respektují spektrální citlivost materiálu na který je kopírovano a spektrální složení zdroje, který je při kopírování užit.

Hustoty se obvykle měří jen na jednom místě mikrografického média.

Jestliže však hustoty nejsou na mikrografickém médiu stejné, doporučuje se je měřit na různých místech.

 

1   Předmět normy a oblast použití

 

Tato norma stanoví metodu pro měření rozptylné visuální hustoty diazografických filmů a směrované visuální hustoty vesikulárních filmů. Zabývá se tedy stanovením hodnot hustot druhé generace mikrozáznamů.

Tato norma je aplikována na druhou generaci duplikátů zhotovených z první generace mikrozáznamů původních předloh a mikrozáznamů COM. Nevztahuje se na kopírovací hustoty druhé generace diazografických a vesikulárních duplikátů.-- Vynechaný text --