ČESKÁ NORMA

ICS 01.020; 01.120

Říjen 1996

Terminologické normy -
Příprava a uspořádání

ČSN 01 0500


 

 

 

Terminology standards. Preparation and layout

Normes terminologiques. Elaboration et présentation

Terminologische Normen. Vorbereitung und Ordnung

 

Předmluva

V této normě je zapracována norma ISO 10241 Mezinárodní terminologické normy. Příprava a uspořádání, prvé vydání 1992-12-15, která uvádí základní pravidla pro tvorbu terminologických norem.

Protože celkové zpracování originálu normy, a tedy i uváděné požadavky a příklady vycházejí především ze systému, prostředků a potřeb jazyků germánských a románských, tzn. jazyků s výraznou analytickou vývojovou tendencí, bylo třeba při překladu do češtiny, která představuje jiný typ jazyka, patří mezi jazyky slovanské, jejichž charakteristickým znakem je flexe a derivace, modifikovat některé požadavky a doplnit příslušné příklady tak, aby vyhovovaly i tomuto typu jazyka a aby byly pro zpracovatele norem dostatečně ilustrativní. Příklady uváděné v této normě nejsou proto vždy z originálu normy přejímány pouhým překladem, ale tam, kde je to zapotřebí, se namísto překladu uvádějí příklady charakteristické pro jazykový systém češtiny.

Z důvodů přehlednosti a pro snadnější orientaci zůstává v maximální možné míře zachována stavba normy ISO i všechny její podstatné části. Pro větší jasnost a přehlednost se v textu normy ponechávají i příklady v původním jazyce uvedené v originále normy ISO a jejich překlad do češtiny - vždy s odkazem na tuto normu. Pokud je to zapotřebí, komentují se některá ustanovení z hlediska češtiny a jejích jazykových a terminologických potřeb a požadavků.

Vzhledem k tomu, že charakter současné terminologické práce vyžaduje, aby byly v široké míře využívány a citovány i mezinárodní normy, uvádějí se citace těchto norem i v případě, že u nás nejsou zavedeny. Originály těchto norem jsou k dispozici v dokumentaci ČSNI.

 

POZNÁMKA - Vzhledem k potřebě zachovat shodné číslování s ISO 10241 následuje za kapitolou 1 kapitola 3. (Kapitola 2 ISO 10241 je v této normě součástí Předmluvy).

Tato norma obsahuje normativní přílohu A.

 

Citované normy

ČSN ISO 31 Veličiny a jednotky (01 1300)

ČSN ISO 1087 Terminologie. Slovník (01 0150) (v návrhu)

ČSN ISO 3166 Kódy pro názvy zemí (97 1002)

ČSN IEC 27:- Písmenné značky používané v elektrotechnice (33 0100)

ISO 639:1988, Code for the representation of names of languages. (Kód pro uvádění názvů jazyků)

ISO 704:1987, Principles and methods of terminology. (Principy a metody terminologie)

 

© Český normalizační institut, 1996
20017


Strana 2

ISO 860:— 1 International harmonization of concepts and terms. (Mezinárodní harmonizace pojmů a termínů) (připravuje se)

ISO 2145:1978 ,   Documentation - Numbering of divisions and subdivisions in written documents. ( Dokumentace - Číslování částí a podčástí psaných dokumentů)

ISO 7154:1983, Documentation - Bibliographic filling principles .   (Dokumentace. Bibliografický záznam) International Phonetic Association. The principles of the International Phonetic Association: being a description of the international phonetic alphabet and the manner of using it.  1984, London. (Mezinárodní fonetická asociace. Principy mezinárodní fonetické asociace: popis mezinárodní fonetické abecedy a způsobů jejího užití. Londýn 1984).

 

Obdobná mezinárodní norma

ISO 10241:1992   International terminology standards. Preparation and layout (Mezinárodní terminologické normy.

Příprava a uspořádání)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PhDr. Věra Vlková, CSc., IČO 44349785

Technická normalizační komise: TNK 114 Terminologie. Principy a koordinace

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Jarmila Millerová

 

_______________

1)  V tisku. (Revize ISO/R 860:1988.)


Strana 3

Obsah

 

strana

 

 

 

Úvod

4

1

Předmět normy

4

 

 

 

3

Definice

4

 

 

 

4

Normalizace terminologie

5

 

 

 

5

Příprava terminologických norem

5

5.1

Přípravné práce

5

5.1.1

Analýza potřeb

5

5.1.2

Úvahy o cílovém souboru

5

5.1.3

Vymezení předmětu

6

5.1.4

Prameny

7

5.1.5

Počet pojmů

7

5.1.6

Výběr jazyků

7

5.1.7

Harmonogram činnosti

7

5.2

Postup práce

7

5.2.1

Shromažďování terminologických údajů

7

5.2.2

Zaznamenávání terminologických údajů

7

5.2.3

Vypracování seznamu termínů

8

5.2.4

Stanovení pojmových polí a pojmových systémů

9

5.2.5

Vypracování definic

9

5.2.6

Tvoření a výběr termínů

10

 

 

 

6

Terminografie

11

6.1

Typy terminologických údajů

11

6.2

Uspořádání hesel

12

6.2.1

Číslo hesla

12

6.2.2

Preferovaný termín (preferované termíny)

12

6.2.3

Národní varianty

14

6.2.4

Výslovnost

15

6.2.5

Zkrácené podoby

15

6.2.6

Dovolený termín (dovolené termíny)

15

6.2.7

Značky

16

6.2.8

Termíny nevhodné, zastaralé a vyšlé z úzu

16

6.2.9

Gramatické informace

17

6.2.10

Oblast užití

19

6.2.11

Definice

20

6.2.12

Další způsoby označení pojmu

21

6.2.13

Odkazy na preferované a související termíny a další údaje

21

6.2.14

Příklady užití termínu

23


Strana 4

6.2.15

Poznámky

23

6.2.16

Ekvivalenty termínů

24

6.3

Pořadí hesel

24

6.3.1

Sytematické řazení

24

6.3.2

Smíšené řazení

25

6.3.3

Abecední řazení

26

6.4

Rejstříky

27

6.4.1

Systematické terminologické normy

27

6.4.2

Abecední terminologické normy

27

6.4.3

Způsob uvádění

27

6.4.4

Uvádění víceslovných termínů

28

6.5

Grafické znázornění

31

6.6

Bibliografie

31

Příloha A: Přehled terminografických požadavků

32

Rejstřík

33

 

Úvod

Normalizace terminologie je nezbytnou součástí všech činností v oblasti normalizace. Proto je nutné uplatňovat jednotné principy a metody terminologické práce.

Jednotné metody

a) pomáhají vhodným a účinným způsobem organizovat terminologickou práci;

b) zajišťují shodu a jednotnost terminologie jak v rámci jednotlivých odborných oblastí, tak i v oblastech souvisejících;

c) přispívají ke sjednocení pojmových a terminologických systémů v různých jazycích;

d) podporují efektivní využití informační techniky v terminologické práci.

Tato norma slouží jednak jako podklad pro zpracování mezinárodních terminologických norem i národních terminologických norem, jednak se zásady v ní stanovené využívají též při zavádění mezinárodních terminologických norem jako ČSN.

 

1   Předmět normy

Tato norma stanoví pravidla pro práce při přípravě a uspořádání terminologických norem. Nenahrazuje terminologické principy a metody, které jsou zpracovány v ISO 704.

Nezabývá se administrativními postupy, které vyžadují mezinárodní normalizační organizace pro zpracování dané terminologické normy. Tato ustanovení jsou obsažena ve Směrnicích ISO/IEC.

Tato norma se nezabývá změnami, které mohou být nezbytné v případě, kdy je mezinárodní norma přejímána jako norma národní.

 -- Vynechaný text --