ČESKÁ NORMA

MDT 621.3.061:003.62

Srpen 1995

ZHOTOVOVÁNÍ DOKUMENTŮ
POUŽÍVANÝCH V ELEKTROTECHNICE
Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN
EN 61 082-1

01 3380

 

 

idt IEC 1082-1:1991

 

Preparation of documents used in electrotechnology. Part 1: General requirements

Etablissement des documents utilisés en électrotechnique. Partie 1: Prescriptions générales

Erstellung von in der Elektrotechnik verwendenten Dokumenten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen

 

Tato norma obsahuje EN 61082-1:1993 s národními přílohami označenými NA, NB; v české normě je již zapracována oprava k IEC 1082-1:Listopad 1993.

 

Národní předmluva

 

Citované normy

IEC 27-1:1971 zavedena v ČSN IEC 27-1 Písmenné značky používané v elektrotechnice. Část 1: Všeobecně (33 0100)

IEC 76-4:1976 zavedena v ČSN 35 1100 Výkonové transformátory

IEC 417:1973 zavedena v ČSN IEC 417 Značky nahrazující nápisy na předmětech (34 5555)

IEC 617-1   dosud nezavedena

IEC 617-2 až -13 soubor norem zaveden v ČSN IEC 617-1 až -13 Značky pro elektrotechnická schémata (01 3390)

IEC 750:1983 zavedena v ČSN IEC 750 Označování předmětů v elektrotechnice (01 3382)

IEC 848:1988 zavedena v ČSN IEC 848 Navrhování funkčních diagramů pro systémy řízení (01 3383)

IEC 1082-2:1993   dosud nezavedena

ISO 31-0 až -4:1979¸1981 zavedena v ČSN ISO 31 Část 0 až 4 Veličiny a jednotky (v návrhu)

ISO 31-5 až -13   dosud nezavedena

ISO 128:1982   dosud nezavedena

ISO 129:1985   dosud nezavedena

ISO 216:1975   dosud nezavedena

ISO 1219:1976   dosud nezavedena

ISO 2594:1972   dosud nezavedena

ISO 3098-1:1974   dosud nezavedena

ISO 3461-2:1987   dosud nezavedena

ISO 5455:1979 zavedena v ČSN ISO 5455 Technické kreslení. Měřítka

ISO 5457:1980 zavedena v ČSN ISO 5457 Formáty a úprava výkresových listů

ISO 6428:1982   dosud nezavedena

ISO 7200   dosud nezavedena

 

Ó Český normalizační institut, 1995
17744


Strana 2

Obdobné mezinárodní, regionální a zahraniční normy

IEC 1082-1:1991 Preparation of documents used in electrotechnology. Part 1: General requirements (Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky)

 

Nahrazení dosavadních norem

Tato norma nahrazuje ČSN 01 3300 z 9. 4. 1979, ČSN 01 3301 z 25. 4. 1977 a ČSN 01 3304 z 27. 10. 1982 v celém rozsahu. Touto normou se dále nahrazují články 01, 02, 05 a článek 1 ČSN 01 3303 z 13. 7. 1981.

 

Vypracování normy

Zpracovatel: Josef Rýmus, ESiCCO, Plzeň, IČO 16669037

Technická normalizační komise: TNK1 Technické kreslení. Subkomise. Dokumentace a značky v elektrotechnice

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Marie Živcová


Strana 3

EVROPSKÁ NORMA

EN 61082-1

EUROPEAN STANDARD

Září 1993

NORME EUROPÉENNE

EUROPÄISCHE NORM


 

MDT: 621.3:061:003.62            Nahrazuje HD 246.1S1:1977, HD 246.3 S1:1977 a HD 246.7 S1: 1984

 

ZHOTOVOVÁNÍ DOKUMENTŮ POUŽÍVANÝCH V ELEKTROTECHNICE

Část 1: Všeobecné požadavky

 

Preparation of documents used in electrotechnology. Part 1: General requirements (IEC 1082-1:1991)

Etablissement des documents utilisés en électrotechnique. Partie 1: Prescriptions (CEI 1082-1:1991)

Erstellung von in der Elektrotechnik verwendeten Dokumenten. Teil 1: Allgemeine Anforderungen (IEC 1082-1:1991)

 

Tato evropská norma byla organizací CENELEC přijata 6. 7. 1993. Členové CENELEC jsou povinni plnit požadavky vnitřních předpisů CENELEC, v nichž jsou stanoveny podmínky, za kterých je třeba této evropské normě bez jakýchkoliv změn dát status národní normy.

 

Aktualizované seznamy těchto národních norem s jejich bibliografickými údaji lze vyžádat v Ústředním sekretariátu CENELEC nebo u každého člena CENELEC.

 

Tato Evropská norma existuje ve třech oficiálních verzích (anglické, francouzské a německé). Verze v jakémkoliv jiném jazyku, pořízena členem CENELEC ve vlastní odpovědnosti překladem do národního jazyka a oznámená sekretariátu CENELEC, má stejný status jako oficiální verze.

 

Členy CENELEC jsou národní elektrotechnické komitéty Belgie, Dánska, Finska, Francie, Nizozemska, Irska, Islandu, Itálie, Lucemburska, Německa, Norska, Portugalska, Rakouska, Spojeného království, Španělska, Švédska a Švýcarska.

 

CENELEC

Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice

European Committee for Electrotechnical Standardization

Comité Européen de Normalisation Electrotechnique

Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung

Ústřední sekretariát: rue de Stassart 35, B-1050 Brusel


Strana 4

Předmluva

V průběhu schvalovací procedury CENELEC bylo zjištěno, že IEC 1082-1:1991 může být přijata bez textových změn a že nejsou potřebné žádné společné modifikace pro její přijetí jako evropské normy.

 

Tato evropská norma nahrazuje harmonizační dokumenty HD 246.1 S1:1977, HD 246.3 S1:1977 a HD 246.7 S1:1984.

 

Byly stanoveny následující termíny:

-  poslední termín vydání identické národní normy (dop) 1994-10-01

-  poslední termín stažení rozporných národních norem (dow) 1994-10-01

 

Přílohy označené jako normativní jsou částmi normy.

 

Přílohy označené jako informativní jsou uvedeny jenom pro informaci.

 

V této normě příloha A je informativní a příloha ZA je normativní.

 

Oznámení o schválení

Text mezinárodní normy IEC 1082-1:1991 schválil CENELEC jako evropskou normu bez jakékoliv modifikace.

Obsah

 

strana

 

 

 

Předmluva

4

Oddíl 1 - Všeobecně

5

1.1

Předmět normy

5

1.2

Odkazy na normy

5

Oddíl 2 Definice. Třídění

5

2.1

Definice

5

2.2

Třídění dokumentů

5

Oddíl 3 - Zásady dokumentace

32

3.1

Všeobecně

32

3.2

Účel

32

3.3

Struktura dokumentace

32

3.4

Zhotovování dokumentů

32

3.5

Vztahy mezi různými druhy dokumentů

33

3.6

Konstruování CAD a dokumentace

33

Oddíl 4 - Všeobecná pravidla kreslení

39

4.1

Všeobecně

39

4.2

Plošný rozvrh

41

4.3

Značky pro schémata

41

4.4

Čáry spojů

42

4.5

Ohraničení a obrysy

44

4.6

Zjednodušené kreslení

44

4.7

Označování předmětů a přípojných míst (svorek)

45

4.8

Odkazy na umístění, technické údaje, vysvětlující poznámky a značení

45

Příloha A (informativní) - Výňatky z norem ISO vztahujících se ke všeobecným pravidlům kreslení technických výkresů

69

Příloha ZA (normativní) - Další mezinárodní publikace citované v této normě s odkazy na důležité evropské publikace

74

Národní příloha NA

76

Národní příloha NB

77

Národní příloha NC

78


Strana 5

Oddíl 1 - Všeobecně

 

1.1   Předmět normy

Tato norma poskytuje všeobecná pravidla a návod pro zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice, a specifická pravidla a směrnice pro určité druhy dokumentů. Grafické příklady slouží pro ilustraci uvedených pravidel a nejsou nezbytně představitelem kompletních dokumentů.

 -- Vynechaný text --